Uutinen 13.5.2009

Ratkaisuehdotus sähköisten viestintäverkkojen yhteenliittämisestä

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 150/2009
13.5.2009

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer antaa torstaina 14. toukokuuta ratkaisuehdotuksen Suomen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tekemään ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-192/08, TeliaSonera Finland Oyj v. Viestintävirasto. KHO:ssa vireillä olevassa asiassa on kyse sähköisten viestintäverkkojen yhteenliittämisestä. Ennakkoratkaisupyyntö koskee niin kutsutun käyttöoikeusdirektiivin tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyynnössä KHO tiedustelee, onko käyttöoikeusdirektiiviä tulkittava siten, että kansallisessa laissa voidaan viestintämarkkinalain tavoin säätää, että mikä tahansa teleyritys on velvollinen neuvottelemaan yhteenliittämisestä toisen teleyrityksen kanssa. Suomi on katsonut, että käyttöoikeusdirektiivi ei aseta estettä sille, että kansallisessa laissa säädetään, että yhteenliittämistä koskeva neuvotteluvelvollisuus koskee kaikkia teleyrityksiä.

Lisäksi KHO tiedustelee, voiko kansallinen sääntelyviranomainen katsoa neuvotteluvelvollisuuden jääneen täyttämättä, kun muu kuin huomattavan markkinavoiman yritys tarjoaa yhteenliittämistä toiselle yritykselle sääntelyviranomaisen näkemyksen mukaan muun muassa täysin yksisuuntaisin ehdoin. Suomi on vastannut kysymykseen myönteisesti.

KHO kysyy myös, tuleeko käyttöoikeusdirektiiviä tulkita siten, että sääntelyviranomainen voi päätöksellään velvoittaa teleyrityksen neuvottelemaan vilpittömässä mielessä tekstiviesti- ja multimediaviestipalveluiden yhteenliittämisestä yritysten järjestelmien välillä siten, että neuvotteluissa otetaan huomioon yhteenliittämisen tavoitteet ja niillä taataan käyttäjien kannalta viestintäpalvelujen toimivuus kohtuullisin ehdoin. Suomi on katsonut, että kansallisella sääntelyviranomaisella voi olla kysymyksessä mainitun kaltainen päätöksentekovaltuus.

Vielä KHO tiedustelee ennakkoratkaisupyynnössä onko edellä mainittujen kysymysten arvioinnissa merkitystä yhteenliittämistä pyytäneen yrityksen verkon luonteella ja sillä, onko yritys katsottava yleisten sähköisten viestintäverkkojen operaattoriksi. Suomen esittämien huomautusten mukaan kysymysten arvioinnissa ei ole vaikutusta toisen yrityksen verkon luonteella eikä sillä, onko yritys katsottava sähköisten viestintäverkkojen operaattoriksi.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto yhteisön oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido yhteisöjen tuomioistuinta. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiehen antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta yleensä niiden julistamispäivän iltapäivän kuluessa.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Alice Guimaraes-Purokoski, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5714