Uutinen 14.5.2009

Euroopan komissio tarjoaa netissä tietoa vaarallisista kulutustavaroista

RAPEX on Euroopan unionin nopea tietojenvaihtojärjestelmä, jonka avulla Euroopan unionin maat ja komissio vaihtavat keskenään tietoa vaarallisiksi todetuista kulutustavaroista. RAPEX:in tarkoituksena on estää vakavan terveys- tai turvallisuusriskin kuluttajille aiheuttavan tuotteen joutuminen uusille markkina-alueille.

 

Kuva: Tero PajukallioRAPEX-järjestelmä estää muun muassa lapsille vaarallisten lelujen leviämistä Euroopan unionin alueella. (Kuva: Tero Pajukallio)

RAPEX-järjestelmän piiriin kuuluu kaikki kulutustavarat, lukuunottamatta elintarvikkeita, lääkkeitä ja lääkinnällisiä tarvikkeita, joille on omat tietojenvaihtojärjestelmänsä. Tieto vaarallisista kulutustavaroista kulkee jäsenmaiden ja komission välillä kansallisten yhteyspisteiden kautta. Suomen yhteyspisteenä toimii Kuluttajavirasto, jonka tehtävänä on välittää suomalaisten tuoteturvallisuusviranomaisten ilmoitukset järjestelmään.

Euroopan komissio julkaisee nettisivuillaan tietoa RAPEX-järjestelmään raportoiduista tuotteista. Joka viikko sivuille lisätään uusi luettelo vaaralliseksi luokitelluista kulutustavaroista sekä tiedot siitä, mikä tekee niistä haitallisia kuluttajille. Vaaratekijöitä ovat esimerkiksi leluista irtoavat pienet osat tai sähkölaitteista aiheutuvat sähköiskut.

Kuinka RAPEX toimii?

EU:n jäsenmaiden valvontaviranomaisilla on lakisääteinen velvoite raportoida markkinoilta löydetyt vaaralliset tuotteet kansalliselle yhteyspisteelleen ja ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi on ryhdytty. Viranomaiset voivat esimerkiksi vetää tuotteen pois markkinoilta tai varoittaa siitä kuluttajia. Kansallinen yhteyspiste informoi Euroopan komissiota vaarallisesta kulutustavarasta, sen aiheuttamista riskeistä kuluttajille sekä suoritetuista toimenpiteistä.

RAPEX-järjestelmän avulla komissio levittää tiedon muihin Euroopan unionin maihin ja julkaisee tiedon viikottaisessa tiedotteessaan. Tämän jälkeen jokaisen maan kansallinen yhteyspiste pitää huolen siitä, että asioista vastuussa olevat viranomaiset varmistavat, ettei vaaralliseksi todettua tuotetta ole markkinoilla.

Erityisesti yritysten kannattaa olla kiinnostuneita komission tarjoamasta vaarallisten tavaroiden nettiluetteloista. Lain mukaan yritysten on itse seurattava, onko heidän valikoimissaan jossain EU:n jäsenmaassa vaaralliseksi luokiteltua tuotetta. Elinkeinonharjoittajan on myös itse ilmoitettava, jos hänen tuotteissaan ilmenee puutteita tai vaaratekijöitä. RAPEX-ilmoitusten avulla elinkeinonharjoittajat voivat ennakkoon välttää ostamasta vaarallisia tuotteita. Tämä hyödyttää elinkeinonharjoittajia, sillä tuotteiden myynnistä poisvetämisestä aiheutuu helposti valtavia kuluja.

Ilmoitusten määrä kasvanut merkittävästi

Kuva: Euroopan komissioRAPEX-CHINA-verkkojärjestelmän avulla Euroopan unionin viranomaiset tarjoavat kiinalaisille viranomaisille tietoja niistä kiinalaisista tuotteista, jotka jokin Euroopan unionin maista on todennut vaaralliseksi ja ilmoittanut RAPEX-järjestelmään. (Kuva: Euroopan komissio)

Vuoden 2008 RAPEX-raportin mukaan markkinoilta poisvedettyjen tuotteiden määrä kasvoi vuodesta 2007 16 prosenttia. Vuonna 2008 järjestelmään kirjattiin 1866 ilmoitusta, mikä oli enemmän kuin koskaan aikasemmin. Yli puolet ilmoituksista tehtiin Saksasta, Espanjasta, Slovakiasta, Kreikasta ja Unkarista. Suomessa ilmoituksia raportoitiin 61 kappaletta, mikä oli 20 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Eniten ilmoituksia tehtiin leluista ja lastentarvikkeista. Myös sähkölaitteista ja moottoriajoneuvoista ilmoitettiin järjestelmään usein. Kyseisiä tuoteryhmiä valvotaan paljon, mikä osaltaan selittää niiden suuren osuuden raportoiduista kulutustavaroista. Eniten markkinoilta vedettiin pois kiinalaisia tuotteita, joita oli 59 prosenttia jäsenmaiden ilmoituksista tuotteista. Osasyynä tähän oli se, että viranomaiset ovat kiinnittäneet enemmän huomiota tuoteryhmiin, joiden tiedetään olevan tavallista suurempia turvallisuusriskejä.

Vaikka ilmoituksia tehtiin viime vuonna enemmän kuin koskaan, ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä siitä, että vaarallisten kulutustavaroiden määrä olisi kasvussa. Raportoinnin lisääntymiseen on ainakin osasyynä unioniin liittyneet uudet jäsenmaat sekä järjestelmän käytön vakiintuminen jäsenmaissa.

Lisätietoja:

Vuoden 2008 Rapex-raportin mukaan vaarallisia kuluttajatuotteita havaitaan aiempaa enemmän. Euroopan komissio 20.4.2009

Kuluttajaviraston tietosivu RAPEX-järjestelmästä yrittäjille

Vuoden 2008 RAPEX-raportti (englanniksi)

Euroopan komission luettelot vaarallisista kulutustavaroista (englanniksi)