Uutinen 29.5.2009

Suomen maksut EU:lle jääneet odotettua pienemmiksi

Kuva: Euroopan komissioSuomen kansalainen maksoi viime vuonna 32 euroa EU-jäsenyydestään. Summa oli alle puolet alkuperäisestä arviosta. (Kuva: Euroopan komissio)

Suomen laskennallinen nettomaksu EU:lle oli viime vuonna 172 miljoonaa euroa eli 32 euroa kansalaista kohden. Summa oli 0,1 prosenttia Suomen bruttokansantulosta. Maksu jäi valtiovarainministeriön mukaan selvästi alhaisemmaksi mitä oli arvioitu.

EU sai vuonna 2004 kymmenen uutta jäsenmaata ja vuonna 2007 vielä kaksi uutta jäsenmaata. Ennen laajentumisia arvioitiin, että uusien jäsenmaiden mukaantulo johtaisi rikkaampien jäsenmaiden EU-maksujen kasvuun. Erityisesti näin ajateltiin käyvän Suomen kaltaisissa jäsenmaissa, joiden nettomaksut olivat olleet ennen laajentumista melko vaatimattomia suhteessa maan vaurauteen. Suomen nettomaksujen arvioitiin nousevan vuonna 2007 noin 400 miljoonaan euroon. Vauraampien jäsenmaiden nettomaksujen nousussa ei kuitenkaan voi erotella laajentumisesta johtuvaa summaa. Vaikka budjetti on uusien jäsenmaiden myötä kasvanut, on kasvu ollut vähäistä ottaen huomioon uusien jäsenmaiden määrän ja rakenteelliset erot.

Suomen maksut EU:lle ovat laajentumisen myötä nousseet, mutta niitä on kompensoinut Suomen saamien EU-maataloustukien huomattava kasvu. Suomen maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen kohdistuvat EU-tuet olivat lähes 70 prosenttia Suomen saamista kokonaistuista. Jos Suomen nettomaksua verrataan muihin keskimääräistä vauraampiin EU-maihin, on Suomen nettomaksu pienin sekä bruttokansantuloon että asukaslukuun suhteutettuna. Vauraista jäsenmaista Suomea parempi asema suhteessa EU-budjettiin on vain Irlannilla, joka oli ainoana rikkaana jäsenmaana edelleen EU-budjetin nettosaaja vuonna 2007.

Euroopan unionin talousarvio katetaan jäsenmailta kerätyillä jäsenmaksuilla

Jäsenmaan nettomaksu voidaan laskea vähentämällä jäsenmaan maksuista EU:lle se summa, jonka jäsenmaa saa EU:n budjetista. Jäsenmaksut määräytyvät jäsenmaiden bruttokansantulon ja arvonlisäverokertymän sekä unionin maataloustullien ja tuontimaksujen mukaan. Unionin taloudellinen itsenäisyys perustuu ajatukseen unionin omista varoista, mikä tarkoittaa, että unioni päättää itsenäisesti jäsenmaiden sille siirtämien varojen käytöstä.

Suomen EU-maksujen kehitys ennakoitua myönteisempää vuonna 2007