Uutinen 16.6.2009

EU:n Itämeri-strategialla haetaan uutta otetta EU-yhteistyöhön

Komission 10. kesäkuuta julkaiseman strategian tavoitteena on koordinoida Itämeren alueen eri toimijoiden toimenpiteitä Itämeren ympäristöongelmien ratkaisemisessa ja alueen kehittämisessä. Strategia kattaa Itämeren alueen kahdeksan EU-maata sekä Venäjän. Eurooppa-neuvoston on tarkoitus hyväksyä strategia lokakuussa 2009.

lapsi ja sateenvarjoItämeri-strategiassa painotetaan ympäristönsuojelua ja kiinnitetään huomiota alueen meriympäristön haavoittuvuuteen. Kuva: Euroopan komissio.

Komissio ehdotus EU:n Itämeri-strategiaksi on konkreettinen aloite, joka kattaa Itämeren alueen kaikki kahdeksan EU-maata (Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Viro) sekä Venäjän. Tavoitteena on koordinoida EU-maiden, Itämeren alueen yhteistyöelinten, kansalaisjärjestöjen ja rahoituslaitosten toimintaa Itämeren ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ja alueen tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi.

Komission alue- ja rakennepolitiikan pääosasto on valmistellut strategiaa avoimesti ja on tukeutunut alueen valtioiden ja muiden toimijoiden asiantuntemukseen. Suomi on osallistunut valmisteluun tekemällä konkreettisia esityksiä erityisesti meriympäristön parantamisesta ja merenkulun turvallisuuden tehostamisesta.

Itämeren alueen strategia on EU:n ensimmäinen kattava suuralueen strategia

Komissio ehdotus koostuu tiedonannosta EU:n Itämeren alueen strategiaksi ja toimintasuunnitelmasta, jossa on 80 "lippulaivahanketta".

Strategian koostuu neljästä tavoiteosiosta:

1. Itämeri kestävän ympäristöpolitiikan alueena

Painotetaan ympäristönsuojelua ja tunnustetaan Itämeren meriympäristön haavoittuvuus. Tavoitteena on tehdä Itämeren alueesta kestävän ympäristöpolitiikan alue.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat muun muassa:

 • mereen joutuvaa ravinnekuormitusta vähentäminen
 • luonnonsuojelualueiden ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
 • vaarallisten ja haitallisten aineiden käyttöä vähentäminen. 

2. Itämeri taloudellisesti menestyvänä alueena

Pyritään hyödyntämään Itämeren alueen tarjoamia mahdollisuuksia ja osaamista. Tärkeimpiä tavoitteita ovat kaupan ja innovaatioiden edistäminen.

Toimenpiteinä ovat muun muassa:

 • sisämarkkinoiden toiminnan esteiden poistaminen mukaan luettuna tullit ja verotus
 • alueen mahdollisuuksien hyödyntäminen innovaatioissa ja tutkimuksessa
 • yrittäjyyden edistäminen
 • PK-yritysten vahvistaminen ja henkilövoimavarojen tehokas käyttö sekä
 • kestävän maa- ja metsätalouden ja kalastuksen tukeminen.

3. Itämeri kiinnostavana ja hyvien yhteyksien varassa toimivana alueena

Tavoitteena on parantaa alueen liikenne- ja energiayhteyksiä. Pitkien välimatkojen ja haastavien luonnonolojen takia alueen liikenneyhteydet on heikommin järjestetty kuin unionissa keskimäärin.

Ehdotettuja toimenpiteitä:

 • energiamarkkinoiden toiminnan sekä siirtoyhteyksien, tehokkuuden ja turvallisuuden parantaminen
 • sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien kehittäminen sekä
 • alueen houkuttelevuuden lisääminen mukaan luettuna turismi.

4. Itämeri turvallisena alueena

Tämä osio kattaa alueen sisäisen turvallisuuden sekä meriliikenteen turvallisuuden. Kasvava meriliikenne ja lisääntyvät öljy- ja kemikaalikuljetukset ovat haaste merivalvonnalle, meriturvallisuudelle ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiselle. Sisäisessä turvallisuudessa haasteena on rajat ylittävä rikollisuus, johon alueen sijainti unionin ulkorajalla tuo oman haasteensa. Unionin ulkorajavalvonnassa keskeisenä toimijana on rajaturvallisuusvirasto (Frontex).

Suunniteltuja toimenpiteitä:

 • rajat ylittävän rikollisuuden vähentäminen
 • tehdä alueesta suunnannäyttäjä meriturvallisuudessa
 • parantaa suojelua mahdollisissa katastrofitilanteissa ml. öljyonnettomuuksissa sekä ehkäistä tarttuvien tautien leviämistä.

Pohjoinen ulottuvuus toimii strategian ulkoisena ulottuvuutena

EU:n Itämeren alueen strategia on unionin sisäinen strategia ja tulosten saavuttaminen edellyttää yhteistyötä unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Näistä toimista on neuvoteltava pohjoisen ulottuvuuden (PU) yhteistyörakenteiden puitteissa tai jollakin muulla tarkoitukseen sopivalla foorumilla.

Pohjoinen ulottuvuus  tarjoaa toimivan foorumin Itämeri-yhteistyölle EU:n ulkopuolisten maiden, erityisesti Venäjän kanssa. Pohjoinen ulottuvuus ja EU:n Itämeri-strategia tukevat toisiaan. PU:n asema EU:n Itämeri-strategian toteuttamisessa määriteltiin Eurooppa-neuvoston 2007 toimeksiannossa.

MeriSuomi on valmis ottamaan vetovastuun meriturvallisuutta ja merialueiden valvontaa koskevista toimista. Kuva: Mika Lappalainen

Alueen EU-jäsenmailla on erityinen vastuu strategian toimeenpanossa ja seurannassa

Kokonaisvastuu strategian seurannasta ja hallinnoinnista on komissiolla. Se toivoo, että alueen valtiot ottavat vastuuta toimintasuunnitelmaan sisältyvien painopistealueiden toteuttamisesta ja seurannasta.  Suomi on valmis ottamaan vetovastuun meriturvallisuutta ja merialueiden valvontaa koskevista toimista sisäisen turvallisuuden hankkeissa sekä rehevöitymisen vastaisissa toimissa (yhdessä Puolan kanssa).

Lisäksi Suomi ja Ruotsi ovat käynnistäneet valmistelut Itämeren merivalvontaan liittyvän EU:n pilottihankkeen toteuttamisesta yhdessä Saksan kanssa. Viro on ilmoittanut kiinnostuksesta koordinoida sisämarkkinoiden esteiden poistamista koskevaa aluetta.

Tarkoituksena ei ole luoda uusia instituutioita Itämeren alueelle, vaan hyödyntää olemassa olevia resursseja. Strategialla ei tässä vaiheessa myöskään haeta uutta rahoitusta alueelle.

Euroopan parlamentti teki aloitteen EU:n Itämeri-strategiasta vuonna 2006

Valmistelut käynnistettiin joulukuun 2007 Eurooppa-neuvostossa, joka antoi komissiolle toimeksiannon laatia EU:n Itämeren alueen strategian kesäkuuhun 2009 mennessä.

Ehdotus esitellään kesäkuussa Eurooppa-neuvostolle, jonka jälkeen jäsenmaat ottavat siihen kantaa. Strategia on tarkoitus hyväksyä lokakuun 2009 Eurooppa-neuvostossa. Tämän jälkeen strategiaa käsiteltäisiin yleisemmällä tasolla Eurooppa-neuvostossa joka toinen vuosi sekä yleisten asiain neuvostossa. Sisältöasioita voidaan käsitellä myös neuvoston muissa kokoonpanoissa, kuten ympäristöneuvostossa.

Strategian toimintaohjelma on suunniteltu avoimeksi ja sitä on tarkoitus päivittää säännöllisesti, jotta se paremmin vastaisi alueen tarpeisiin ja haasteisiin. Itämeri-strategia on yksi Ruotsin 1. heinäkuuta 2009 alkavan puolivuotisen puheenjohtajakauden painopisteistä.

Lisätietoja: 

Itämeren alueen kehittämiseen vauhtia Euroopan komission straegialla (IP/09/893)

REGIONS Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Commitee of the Regions (COM(2009) 248/3)(englanniksi)

Hallituksen selonteko: Itämeren haasteet ja Itämeri-politiikka 2009

Itämeri-yhteistyön perustiedot (ulkoasiainministeriön verkkosivut)