Uutinen 23.6.2009

Suomen uimavedet hyvälaatuisia

Komission kesäkuussa antaman uimavesiraportin mukaan lähes kaikki Suomen uimarannat olivat vuonna 2008 EU:n vaatimien säännösten mukaisia. Uimarantojen tila koko EU:n alueella oli myös hyvä ja lähes kaikki rannat täyttivät hygeniavaatimukset.

Poika kahlaamassaSuomessa 98,8% rannikon uimarannoista ja kaikki sisävesirannat olivat uimavesidirektiivin mukaisia. Kuva: Tero Pajukallio

Suomessa uimakausi vuonna 2008 alkoi 15.-25.6 ja päättyi 15.-31.8. Viime vuonna valvottiin yhteensä 347 uimavettä – näistä 86 oli rannikolla ja 261 Järvi-Suomessa. Uimarantojen veden laadun ylläpitäminen on tärkeää kansalaisten terveyden ja hyvinnvoinnin säilyttämiselle. Miljoonat eurooppalaiset viettävät lomaansa rannalla ja uivat merissä, joissa ja järvissä.

Komission uimavesiraportti perustuu direktiiviin, jonka tarkoituksena on ehkäistä uimavesien pilaantumista ja tiedottaa kansalaisille mahdollisesta uimavesien laadun heikkenemisestä. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot tutkimaan suurehkot yleiset uimarannat ja raportoimaan vuosittain komissiolle uimavesistöjen laadusta ja uimakauden pituudesta.

EU:n uimavedet ovat pääosin puhtaita

Euroopassa 96,3% rannikoiden uimavesistä ja 92% sisävesirannoista täytti uimavesidirektiivin asetetut vaatimukset, joten tulos oli vuoden 2007 tuloksia parempi. Yhteensä yli 21 000 rantaa, joista noin kaksi kolmasosaa olivat rannikolla ja yksi kolmasosa sisämaassa, valvottiin. Suomen uimavedet ovat kokonaisuudessaan Euroopan keskiarvoa korkealaatuisempia, mutta huomattavaa parannusta on tapahtunut myös Euroopan tasolla.

Lokki uimarannallaUimavesiraportilla Euroopan komissio haluaa auttaa lomailijoita Euroopassa valitsemaan lomakohteensa tarjoamalla tietoa veden laadusta. Kuva: Mika Lappalainen

Euroopassa eniten rannikkojen uimavesiä on Italialla, Kreikalla, Ranskalla ja Espanjalla. Sisämaanrantoja entien on Saksalla ja Ranskalla. Puhtaimmat uimavedet löytyvät Kyprokselta ja Kreikasta.

Vuonna 2006 annettiin uusia uimavesiä koskevia säännöksiä, jotka yhdenmukaistivat uimavesiä koskevaa lainsäädäntöä. Vuoden 2008 aikana kansalliset lait sopeutettiin uusien säädösten mukaisiksi ja Suomessa näitä tiukempia sääntöjä käytettiin jo vuoden 2008 uimavesien arvioimisessa. Viimeistään vuonna 2015 kaikkien EU:n jäsenmaiden on totetettava uutta lainsäädäntöä.

 

 

Lisätietoja

Komission uimavesiraportti (englanniksi)

Suomea koskeva maaraportti (englanniksi)

Komission tiedote raportista

Uimavesiä koskeva direktiivi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uimavesisivusto