Uutinen 6.7.2009

Ratkaisuehdotus oikeusaputoimistojen arvonlisäverovapaudesta

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 210/2009

6.7.2009

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer antaa tiistaina 7. heinäkuuta ratkaisuehdotuksensa komission Suomea vastaan käynnistämässä kanneasiassa. Komissio katsoo kanteessaan, että Suomi on rikkonut yhteisön oikeutta vapauttamalla valtion oikeusaputoimistojen osakorvausta vastaan suorittamat oikeudelliset neuvontapalvelut arvonlisäverosta, vaikka vastaavat yksityisten avustajien palvelut ovat arvonlisäverollisia. Tämä on komission mukaan kuudennen arvonlisäverodirektiivin 77/388/ETY vastaista.

Komission mukaan oikeusaputoimistot harjoittavat kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettua taloudellista toimintaa siltä osin kuin kyse on tuomioistuimessa käsiteltävistä oikeusapuasioista, joista palvelun saaja suorittaa osakorvauksen. Komissio katsoo, etteivät valtion oikeusaputoimistot toimi viranomaisen ominaisuudessa tällaisessa tilanteessa, eikä vapautus arvonlisäverovelvollisuudesta ole siten direktiivin perusteella sallittua. Komission väitteen mukaan erilainen kohtelu yksityisiin toimijoihin nähden johtaa huomattavaan kilpailun vääristymiseen.

Suomen hallitus on kiistänyt komission kanteen. Suomi on katsonut, ettei sellaisista oikeudellisista neuvontapalveluista, joista maksetaan osakorvaus direktiivin mukaan, tule kantaa arvonlisäveroa. Suomi perusteli oikeusaputoimistojen antaman oikeusaputoiminnan muodostavan jakamattoman kokonaisuuden, joka ei ole direktiivissä tarkoitettua arvonlisäverotuksen alaista taloudellista toimintaa. Lisäksi Suomi katsoi toiminnan olevan valtion viranomaisen ominaisuudessa harjoitettua toimintaa, josta ei direktiivin mukaan kanneta arvonlisäveroa. Edelleen katsottiin, ettei komissio ole näyttänyt toteen väitettään kilpailun huomattavasta vääristymisestä.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto yhteisön oikeuden oikeasta tulkinnasta, eikä se sido yhteisöjen tuomioistuinta tuomiota laadittaessa. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiesten antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta. Ratkaisuehdotukset tulevat verkkosivuille yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-246/08.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Alice Guimaraes-Purokoski, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5714