Uutinen 17.7.2009

Ajokortit tulevat määräaikaisiksi uuden direktiivin myötä

EU:n uusi ajokorttidirektiivi tuo muutoksia suomalaisten ajokorttien luokitukseen, voimassaoloaikoihin, ikärajojen porrastuksiin ja turvatasoon. Se vaikuttaa myös ajo-opetukseen ja ajokortin ylläpidosta syntyviin kustannuksiin.

EU-direktiivi lyhentää ajokorttien voimassaoloaikaa

Kuva: Euroopan unionin neuvostoUusi ajokorttidirektiivi edellyttää yhden ajokorttimallin käyttöönottoa koko EU:ssa. Entinen liikennekomissaari Jacques Barrot esittelee erilaisia käytössä olevia ajokortteja. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Henkilöauton, moottoripyörän ja mopon ajokortit olisivat ehdotuksen mukaan voimassa viisitoista vuotta kerrallaan kunnes henkilö täyttää 70 vuotta. Sen jälkeen ajokortit uusittaisiin viiden vuoden välein, jolloin kortin uusinta edellyttää myös lääkärintarkistusta. Kuorma- ja linja-auton ajokortit olisivat voimassa viisi vuotta. Kun kortin haltija täyttää 45 vuotta, olisi ajokorttia uusittaessa aina esitettävä lääkärintodistus. Kuljettajan täytettyä 70 vuotta, ajokortti uusittaisiin enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaikissa ajokorttiluokissa valokuva tulisi uusittavaksi 15 vuoden välein. Samoin kaikissa luokissa luovuttaisiin 45-vuotiaiden näöntarkastusvelvollisuudesta.

Liikenteessä liikkuville luvassa lisäkustannuksia

Vielä ei tarkkaan tiedetä, kuinka paljon korttien tiheämpi uusiminen tulee kansalaisille maksamaan. Perusperiaatteena on kuitenkin, että oli kyseessä mikä tahansa lupa, luvanhakija maksaa tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Ajokortin hankkiminen tai uusiminen maksaa nykyään 60€. Kuorma-autokortti kuopisi kukkaroa tätäkin enemmän.

Ajokorttilainsäädännön muuttamisesta aiheutuu kustannuksia lähinnä ajokortin uusimisen ja terveystarkastusten muodossa. Tämän lisäksi tulevat kustannukset uusien opetusvaatimusten muodossa, sillä autokoulussa opetuskertoja lisättäisiin 10 ajokerralla. Ajokorttien määräaikaisuus lisää myös poliisin työtaakkaa, jos ajokorttien myöntäminen pysyy sillä. Arvion mukaan ajokorttilupien määrä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2043 mennessä. Nykyisin ajokortteja myönnetään noin 370 000 vuodessa, vuonna 2043 lupien lukumäärä olisi lähemmäs 700 000.

Ajokorttidirektiivi on jo EU:n kolmas

Kuva: Euroopan komissioUuden ajokorttidirektiivin tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen (Kuva: Euroopan komissio).

Ajokortteja koskevaa EU:n yhteistä lainsäädäntöä on annettu ensimmäisen kerran joulukuussa 1980, jolloin julkaistiin direktiivi yhteisön ajokortin käyttöönotosta. Uudistuksella pyrittiin edistämään henkilöiden vapaata liikkuvuutta yhteisön alueella. Heinäkuussa 1991 annettiin uusi ajokorttidirektiivi, jolloin perustettiin jäsenvaltioille velvollisuus tunnustaa toisessa EU-jäsenvaltiossa myönnetyt ajokortit. Lisäksi direktiivillä tarkennettiin ajokorttiluokitusta ja otettiin käyttöön vaihtoehtoinen muovinen ajokortti aikaisemman rinnalle.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ajokorteista (niin sanottu "III ajokorttidirektiivi”) annettiin 20 päivänä joulukuuta 2006. Direktiivin toimenpiteiden tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Lisäksi direktiivi edellyttää yhden ajokorttimallin käyttöönottoa koko yhteisön alueella ja edistää vapaata liikkuvuutta. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava direktiivin edellyttämät säännökset viimeistään 19. tammikuuta 2011 ja niitä on sovellettava viimeistään 19. tammikuuta 2013. Aiemmin myönnetyt ajokortit on vaihdettava direktiivin mukaisiksi viimeistään vuoden 2033 alussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti syyskuussa 2008 Ajokorttidirektiivin toimeenpano -työryhmän, jonka tehtävänä oli muun muassa selvittää toimeenpanon vaikutukset ajokorttilainsäädäntöön sekä tehdä tarkistetut ehdotukset muutoksiin. Työryhmä päätti toimikautensa huhtikuussa 2009 ja jätti esityksensä direktiivin mukaisista ajokorttilainsäädännön muutoksista ministeriölle 8. toukokuuta 2009. Esitys valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä säädökseksi ja esitellään eduskunnalle ensi vuoden syksynä 2010. Sen jälkeen eduskunta säätää uuden lain.

Lisätietoja

Ajokorttidirektiivi

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote: Ajokortin voimassaoloaika lyhenee

Liikenne- ja viestintäministeriö: Ajokorttidirektiivin täytäntöönpano

Ajoneuvohallintokeskus: Lisätietoja ajokortista