Uutinen 9.9.2009

Tuomio työnantajan neuvotteluvelvollisuuden alkamisajankohdasta

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 254/2009
9.9.2009

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa torstaina 10. päivänä syyskuuta tuomion Suomen Korkeimman oikeuden (KKO) tekemään ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK e.a. v. Fujitsu Siemens Computers Oy. KKO:ssa vireillä olevassa asiassa on kyse työnantajan neuvotteluvelvollisuuden alkamisajankohdasta yhteistoimintamenettelyssä. Ennakkoratkaisupyyntö koskee niin kutsutun joukkovähentämisdirektiivin tulkintaa. Julkisasiamies Mengozzi antoi asiassa ratkaisuehdotuksensa 22.4.2009. Ratkaisuehdotus ei sido tuomioistuinta.

Ennakkoratkaisupyynnössä KKO pyrkii selvittämään muun muassa työnantajan neuvotteluvelvollisuuden alkamisajankohtaa. Suomi on katsonut, että työnantajan tai konsernitilanteessa emoyhtiön neuvotteluvelvollisuus alkaa, kun suunniteltu toimenpide ilmeisesti johtaa henkilöstön joukkovähentämiseen. Julkisasiamies katsoi neuvotteluajankohdan alkavan silloin, kun voidaan todeta työnantajalla olevan aikomus toteuttaa joukkovähentäminen tai se jo ennakoi tätä mahdollisuutta.

KKO haluaa myös selvittää, edellyttääkö työnantajan velvollisuus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut konsernitilanteessa sitä, että suunnitellut toimenpiteet ovat täsmentyneet koskemaan tietyn tytäryhtiön palveluksessa olevia työntekijöitä. Suomi on katsonut, että näin tulee olla. Neuvottelujen käymisen kannalta on olennaista, että neuvotteluosapuolet ovat tiedossa. Julkisasiamies katsoi ratkaisuehdotuksessaan samoin.

Lisäksi KKO tiedustelee, onko työnantajan saatettava yhteistoimintaneuvottelut päätökseen ennen kuin työnantaja tekee ratkaisun henkilöstön joukkovähentämisestä. Suomi on katsonut, että työnantajan on saatettava neuvotteluvelvoitteensa päätökseen ennen kuin se ratkaisee henkilöstön joukkovähentämisasian. Myös tältä osin julkisasiamiehen ratkaisuehdotus oli Suomen kannan mukainen.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa yleensä niiden julistamispäivän iltapäivän aikana tuomioistuimen verkkosivuilta. Asian numero on C-44/08.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Alice Guimaraes-Purokoski, ulkoasiainministeriö, p. 09 1605 5714