Uutinen 5.10.2009

Tuomio yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevassa asiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 289/2009
5.10.2009

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tiistaina 6. lokakuuta tuomionsa Euroopan komission Suomea vastaan nostamassa kanneasiassa, joka koskee yhdyskuntajätevesien käsittelyä. Komissio on katsonut kanteessaan, että Suomi toimii yhdyskuntajätevesidirektiivin vastaisesti, koska kaikista Suomen tietyn kokoluokan ylittävien taajamien yhdyskuntajätevesistä ei poisteta tehostetusti typpeä.

Suomen hallitus on asian käsittelyn kirjallisessa ja suullisessa vaiheessa kiistänyt komission kanteen. Suomi on katsonut, että yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaan typpeä ei tarvitse poistaa tehostetusti kaikissa kanteessa tarkoitetuissa jätevedenpuhdistamoissa. Typenpoiston tarve riippuu jätevedenpuhdistamon paikallisista olosuhteista ja siitä, aiheuttaako yhdyskuntajätevesien typpi haittaa vesistöille. Poistovelvoite voidaan siten ratkaista kunkin jätevedenpuhdistamon osalta erikseen niille myönnettävän ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä.

Julkisasiamies Juliane Kokott antoi ratkaisuehdotuksensa asiassa 26.3.2009. Julkisasiamies ehdotti, että yhteisöjen tuomioistuin hylkäisi komission kanteen.

Yhteisöjen tuomioistuin antaa samana päivänä tuomionsa myös Ruotsia koskevassa vastaavassa asiassa.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta  julistamispäivän iltapäivän aikana. Asian numero on C-335/07.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Alice Guimaraes-Purokoski, ulkoasiainministeriö, p. 09 1605 5714