Uutinen 13.11.2009

EU:n ulko-, kehitys-, puolustus- ja eurooppaministerit koolla Brysselissä

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Ulkoasiainministeriö
Tiedote 340/2009
13.11.2009

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu 16. ja 17. marraskuuta Brysselissä. Keskeisiä teemoja ovat valmistautuminen joulukuun Eurooppa-neuvostoon, kestävän kehityksen strategia sekä Lissabonin strategia vuoden 2010 jälkeen, valmistautuminen EU-Venäjä-huippukokoukseen ja EU-Ukraina-huippukokoukseen, sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot Bosnia-Herzegovinassa ja Somaliassa, kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja demokratian tukeminen. Kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Alexander Stubb, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, puolustusministeri Jyri Häkämies sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors.

Yleiset asiat

Yleisten asioiden kokoonpanossa aloitetaan valmistautuminen joulukuun Eurooppa-neuvostoon (10.–11.12). Päämiehet keskustelevat joulukuussa Lissabonin sopimuksen voimaantulosta, taloustilanteesta sekä täsmentävät EU:n kantoja Kööpenhaminan ilmastokokoukseen.

Uusi komissio antaa ehdotuksen Lissabonin strategiasta vuoden 2010 jälkeen. Ehdotuksen jatkotyössä otetaan huomioon myös ns. viisaiden ryhmän työ, joka valmistuu kevään 2010 aikana. Yleisten asioiden neuvosto keskustelee suuntaviivoista, jolle uuden Lissabonin strategian on pohjauduttava. Suomi painottaa entistä tiiviimpää poliittista sitoutumista Euroopan kilpailukyvyn vahvistamiseen. Suomi korostaa muun muassa sisämarkkinoiden avoimuutta, innovaatioita ja osaamista, ilmasto- ja energia politiikkaa sekä työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa.

Ministerit keskustelevat myös kestävän kehityksen strategian painopisteitä ja edelleen kehittämisestä. Suomen mielestä nyt on jo aika pohtia uusien haasteiden sisällyttämistä strategiaan. Tällaisia ovat muun muassa puhdas teknologia, vähähiilinen talous sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.

Ulkosuhdeasiat

EU-Venäjä-huippukokouksen valmistelu on neuvoston asialistalla. Ulkoministerien keskustelussa keskitytään talouskriisin vaikutuksiin Venäjällä, Pohjois-Kaukasian tilanteeseen ja yhteiseen naapurustoon. Suomi katsoo, että Venäjän saaminen yhteistyöhön on EU:n politiikkavaihtoehdoista paras. Suomi pitää tärkeänä, että yhteistyötä kehitetään laajasti kaikilla sektoreilla mukaan lukien oikeusvaltiokysymykset, ihmisoikeuskysymykset, ilmastopolitiikka ja raja-alueyhteistyö.

Ministerit keskustelevat myös EU-Ukraina-huippukokouksen valmistelusta. Huippukokousteemoista keskustelussa ovat esillä talouskriisi- ja energiakysymykset, Ukrainan sisäinen tilanne ja presidentinvaalit sekä viisumikysymykset. Suomi katsoo, että EU:n on tuettava Ukrainan kehitystä ja lähentymistä unioniin. Myös EU:n sitoutuminen ja Ukrainan joustavuus neuvotteluissa assosiaatiosopimuksesta ja vapaakauppasopimuksesta ovat tärkeitä.

Lähi-idän rauhanprosessi nousi ulkoministerien asialistalle, kun palestiinalaisten presidentti Abbas ilmoitti, ettei asetu enää ehdolle. Palestiinalaisalueilla on tämänhetkisen tiedon mukaan määrä pitää parlamentti- ja presidentinvaalit tammikuussa. Abbasin ilmoituksen myötä moni asia on muuttunut epäselväksi. Suomi katsoo, että EU:n on mietittävä aktiivisesti omaa rooliaan nykyisessä tilanteessa ja varauduttava eri kehityskulkujen seurauksiin.

Neuvosto hyväksyy päätelmät EU:n suhteista Valko-Venäjään, pakotteiden jatkamisesta sekä mahdollisuuksista tukea maan demokratisoitumista. Ulkoministerit keskustelevat myös EU:n siviilivoimavarojen kehittämisestä ja haasteista.

Puolustusasiat

Ulko- ja puolustusministereiden yhteisistunnosta hyväksytään päätelmät Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, jonka 10-vuotista historiaa tänä vuonna juhlitaan. Lisäksi ministerit keskustelevat istunnossa Bosnia-Hertsegovinan tilanteesta ja maassa toimivan Althea-kriisinhallintaoperaation tulevaisuudesta.

Puolustusministerit keskustelevat EU:n kriisinhallintatoiminnasta Somalian lähialueilla, kuten EU:n merioperaatio Atalantasta ja mahdollisista laajemmista EU-toimista alueen vakauttamiseksi. Todennäköisimpänä vaihtoehtona pidetään koulutusoperaatiota, jolla tuettaisiin Somalian turvallisuussektorin kehittämistä. Esillä on myös Euroopan puolustusvirastoon (EDA) liittyvät voimavarakysymykset. Ministerit hyväksyvät EDA:n budjetin vuodelle 2010. Neuvoston kokouksen yhteydessä järjestetään myös EDA:n johtokunnan kokous puolustusministerikokoonpanossa.

Kehitysasiat

Ulko- ja kehitysministerien yhteisistunnossa hyväksytään päätelmät demokratian tukemisesta EU:n ulkosuhteissa ja käydään keskustelu Afganistanin demokratiakehityksen tukemisesta. Suomen omaksumassa linjassa korostuu laaja näkemys demokratiasta. Demokratia nähdään kiinteässä yhteydessä ihmisoikeuksiin, oikeusvaltiokehitykseen, demokraattiseen hallintoon ja korruption vastaiseen toimintaan.

Kehitysministerit keskustelevat kehitysyhteistyötä koskevien sitoumusten saavuttamisesta. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan Suomi on saavuttamassa vuodelle 2010 asetetun EU:n määrärahatavoitteen vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Kehitysministereiden lounaskeskustelussa käsitellään budjettitukea. Suomi käyttää budjettitukea yhtenä instrumenttina muiden joukossa niissä maissa, joissa perusedellytykset budjettitukeen täyttyvät.

Kehitysministerien kokouksessa keskustellaan myös kehitysyhteistyön tuloksellisuuden vahvistamisesta. Neuvosto hyväksyy aiheesta päätelmät. Ministerit käyvät keskustelun kehityskysymysten ja ilmaston välisestä tiiviistä suhteesta. Myös tästä aiheesta on tarkoitus hyväksyä päätelmät. Ministerien keskustelun aiheena on myös EU:n kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskevan työn uudistaminen. Suomi tukee tehostamista fokusoinnin kautta. Neuvosto hyväksyy aiheesta päätelmät. Lisäksi neuvosto hyväksyy aikaisemmin syksyllä neuvotellut HIV/Aids-, malaria- ja tuberkuloosipäätelmät.

Lisätietoja: yleiset asiat: neuvotteleva virkamies Minna Hulkkonen, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. 09 1602 2184, ulkoasiat: lähetystöneuvos Markku Lampinen, ulkoasiainministeriö, p. 09 1605 5330 tai 040 7266 124, kehitysministerien kokouksesta: lähetystöneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury, ulkoasiainministeriö, p. 09 1605 6272 tai 040 7217 159 sekä puolustusministerikokouksesta: erityisasiantuntija Rasmus Hindren, puolustusministeriö, p. 09 1608 8268