Uutinen 26.11.2009

Lissabonin sopimus tulee voimaan 1.12.2009

Tiedote 306/2009
26.11.2009

Lissabonin sopimuksen voimaantulo

Lissabonin sopimus allekirjoitettiin Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007. Eduskunta hyväksyi voimaansaattamislain sisältävän hallituksen esityksen 11 päivänä kesäkuuta 2008. Tasavallan presidentti ratifioi Lissabonin sopimuksen 12 päivänä syyskuuta 2008, minkä jälkeen ratifioimiskirja talletettiin Italian tasavallan hallituksen huostaan.

Valtioneuvoston yleisistunto käsitteli 26. marraskuuta Lissabonin sopimuksen voimaansaattamista sekä voimaansaattamislain voimaantuloa koskevan asetuksen. Tasavallan presidentti päättää asetuksen antamisesta 27. marraskuuta. Sopimus tulee voiman 1. joulukuuta 2009 Tshekin talletettua viimeisenä jäsenvaltiona ratifioimiskirjansa 13. marraskuuta 2009.

Sopimus sisältää myös Ahvenanmaan maakuntapäivien toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Ahvenanmaan maakuntapäivät antoi 25 päivänä marraskuuta 2009 suostumuksensa voimaansaattamislain voimaantulolle Ahvenanmaan maakunnassa siltä osin, kuin sopimus kuuluu maakunnan toimivaltaan.

Lissabonin sopimuksen sisältö

Lissabonin sopimuksella muutetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta, joka nimetään uudelleen sopimukseksi Euroopan unionin toiminnasta. Sopimuksella yhdistetään Euroopan yhteisö ja Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustettu unioni yhdeksi oikeushenkilöksi.

Sopimuksella vahvistetaan unionin perus- ja ihmisoikeusulottuvuutta muun muassa antamalla unionin perusoikeuskirjalle sama oikeudellinen arvo kuin unionin perussopimuksilla ja mahdollistamalla unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Uudistuksilla pyritään saattamaan unionin toimielinjärjestelmä ajan tasalle ja kehittämään unionin toimintakykyä, avoimuutta, hyvää hallintoa ja kansanvaltaisuutta. Myös unionin päätöksentekomenettelyjä yksinkertaistetaan. Eurooppa-neuvostosta tulee varsinainen toimielin, joka saa pysyvän puheenjohtajan. Unioni saa ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, joka toimii sekä neuvostossa että komissiossa. Euroopan parlamentin asema vahvistuu. Eurooppa-neuvosto sopi 11. ja 12. joulukuuta 2008 pidetyssä kokouksessaan, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon tapauksessa tehdään tarvittavien oikeudellisten menettelyjen mukaan päätös siitä, että komissioon tulee edelleen kuulumaan yksi kansalainen kustakin jäsenvaltiosta.

Lissabonin sopimuksella vahvistetaan unionin annetun toimivallan periaatetta: toimivalta, jota perussopimuksissa ei ole annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille. Unionin toimivaltaa täsmennetään ja selkeytetään muutoinkin. Unionin toimivallan alaa muutetaan lisäämällä siihen joitakin uusia politiikka-aloja ja kehittämällä edelleen nykyisiä toimivaltuuksia.

Sopimuksella yksinkertaistetaan unionin lainsäädäntömenettelyjä ja pääsäännöksi tulee niin sanottu tavallinen lainsäätämisjärjestys, joka vastaa nykyistä yhteispäätösmenettelyä. Samalla uusi sopimus laajentaa niiden kysymysten alaa, joilla neuvosto tekee päätöksensä määräenemmistöllä yksimielisen päätöksenteon asemesta.

Lisätietoja: ulkoministeriön oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, puh. 09 1605 5700, ja lainsäädäntösihteeri Maria Guseff, puh. 09 1605 5341, sekä valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristön neuvotteleva virkamies Arno Liukko, puh. 09 1602 2190