Uutinen 19.2.2010

Kreikkalainen Diamandouros jatkaa Euroopan oikeusasiamiehenä

P Nikiforos Diamandouros on valittu jatkamaan työtään Euroopan oikeusasiamiehenä. Hän hoitaa tehtävää vuoteen 2014 asti. Oikeusasiamiehen tehtävä on turvata kansalaisten oikeuksia EU:ssa.

DiamandourosP Nikiforos Diamandouros valittiin Euroopan oikeusasiamieheksi 2010–2014. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen parlamenttikauden ajaksi. P Nikiforos Diamandouros kilpaili paikasta Italian Vittorio Bottolin ja Belgian Pierre-Yves Monetten kanssa. Hänet valittiin jatkoon parlamentin tammikuisessa äänestyksessä äänin 340/648.

Työ jatkuu uusin tavoittein

Oikeusasiamiehen työ on Diamandourokselle tuttua, sillä hän on hoitanut tointa jo vuodesta 2003. Kuluvalla kaudella Diamandouroksen tavoitteena on varmistaa, että kansalaiset hyötyvät Lissabonin sopimuksen ja perusoikeussopimuksen lupauksista. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tietoisuutta oikeuksistaan heitä koskevien asioiden käsittelyssä. Lisäksi työ jatkuu hallinnon palvelukulttuurin parantamisessa ja hallinnon avoimuuden lisäämisessä.

Avoimuuden lisäämiselle onkin kysyntää, sillä viime vuosina valtaosa oikeusasiamiehen tekemistä tutkimuksista on koskenut avoimuuden puutetta.

Diamandouros aikoo keskittyä myös oman toimintansa kehittämiseen. Edellisellä kaudella oikeusasiamiehen kotisivuja parannettiin ja päätösten kieliasun selkeyteen ja ymmärrettävyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Alkavalla kaudella Diamandouros pitää tärkeänä, että kansalaiset saataisiin tietoisiksi oikeusasiamiehen palveluista ja mahdollisuuksista hyödyntää niitä. Oikeusasiamies voisi myös tarttua oma-aloitteisesti hallinnollisiin epäkohtiin entistä useammin. Kanteluiden käsittelyä on tarkoitus nopeuttaa, jotta kansalaisia palveltaisiin paremmin.

Kansalaisia avustamassa

Kansalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat kannella oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toimielinten ja laitosten huonosta toiminnasta. Vuonna 2008 oikeusasiamies vastaanotti 3406 kantelua.

Kantelun perusteena voi olla esimerkiksi toimielimen kieltäytyminen tietojen antamisesta, syrjintä, toimivallan väärinkäyttö tai viivästykset asioiden käsittelyssä. Kansallisen ja paikallisen hallinnon epäkohdat eivät kuulu oikeusasiamiehen selvitettäväksi, vaikka liittyisivätkin EU-asioihin, mutta tarvittaessa hän pyrkii opastamaan kantelijan oikeaan osoitteeseen.

Neuvoja hallinnon epäkohtiin tarttumiseen tarjoaa myös oikeusasiamiehen kotisivuilta löytyvä interaktiivinen opas, joka viime vuonna palveli 26 000 käyttäjää. Opas tarjoaa polun lisätiedon äärelle ja sen avulla voi helposti selvittää, kenen puoleen valitusasioissa kannattaa kääntyä.

Sopua edistämässä

Oikeusasiamies on riippumaton toimija, jolla on laajat tutkintavaltuudet ja tiedonsaantioikeudet. Toiminnassaan oikeusasiamies pyrkii sopuratkaisuun. Hän voi tehdä sovintoesityksen epäkohdan korjaamiseksi tai esittää toimielimille suosituksia asian ratkaisemiseksi. Oikeusasiamiehellä ei ole rangaistusvaltaa, mutta usein jo yhteydenotto toimielimeen toimii tilanteen laukaisevana painostuskeinona.

Lisätietoa:

Euroopan oikeusasiamies
Euroopan oikeusasiamies, interaktiivinen opas
Avoimuuden puute huolestuttaa (Eurooppatiedotus)