Uutinen 4.3.2010

Uusimaa on Euroopan yrittäjyysalue 2012

Harry Bogomoloff BrysselissäUudenmaan maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Harry Bogomoloff (oik.) otti Uudenmaan puolesta tunnustuksen vastaan Brysselissä 11.2.2010. Kuva: Alueiden komitea.

Euroopan unionin alueiden komitea on valinnut Uudenmaan Euroopan yrittäjyysalueeksi 2012. Tunnustuksella pyritään kannustamaan alueita yrityshenkisyyden kehittämisessä ja lisäämään yrittäjähenkisyyttä Euroopassa.

Euroopan yrittäjyysalue -tunnustusta tavoitteli 36 aluetta ympäri Eurooppaa. Tunnustus myönnettiin kolmelle alueelle vuodeksi 2011 ja kolmelle alueelle vuodeksi 2012. Ensi vuoden Euroopan yrittäjyysalueet ovat Saksan Brandenburg, Irlannin County Kerry ja Espanjan Murcia. Uudenmaan lisäksi vuoden 2012 yrittäjyysalueet ovat Katalonia Espanjassa ja Trnava Slovakiassa.

Visioinnista palkitaan 

Euroopan yrittäjyysalue -hankkeen tarkoituksena on palkita alueita merkittävistä yrittäjyysvisioista. Alueet voivat hakea tunnustusta esittelemällä visionsa ja toiminta- ja tiedottamissuunnitelman ja selvittämällä, millä poliittisilla sitoumuksilla visio aiotaan toteuttaa. Uskottavin ja parhaiten ennakoiva tulevaisuudensuunnitelma saa yrittäjyysalueen merkin.

Hankkeen näkökulma on tulevaisuudessa – arvio kohdistuu nimenomaan alueen visioihin eikä jo toteutuneisiin suunnitelmiin. Vuosittaisella palkinnolla on tarkoitus rohkaista alueita ennakkoluulottomaan ja luovaan taloussuunnitteluun. Talouskriisin ja rakennemuutosten aikana uudet keinot ovat tarpeen.

Uusimaa panostaa osaamiseen ja yhteistyöhön 

Uudenmaanliiton jättämässä hakemuksessa Uusimaa tuotiin esille turvallisena, kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena Itämeren piirin alueena, jossa on panostettu osaamiseen, korkeaan koulutukseen ja erikoistumiseen.

Hakemuksessa korostettiin lisäksi alueen yritysten, julkishallinnon ja oppilaitosten yhteistyötä. Yhteistyö toimi hakemuksen tekemisessäkin: siihen osallistuivat alueen ammattikorkeakoulut, Aalto-yliopiston ja osaamiskeskus Culminatum Innovation. Työ- ja elinkeinoministeriö, kauppakamari ja yrittäjäjärjestöt tukivat hanketta.

Yhteistyön merkitystä korostaa myös alueiden komitea. Alueiden, yritysten ja julkisen rahoituksen on tähdättävä yhteiseen päämäärään. EU:n eri alueiden yhteispelikin on tärkeää. Kumppanuuksien katsotaan lisäävän luovuutta, tuovan uusia näkökulmia ja lisäävän ymmärrystä eri alojen ja toimijoiden välillä.

Ruohonjuuritason työ on talouskriisin lääke

Ensimmäistä kertaa helmikuussa 2010 myönnetyn tunnustuksen avulla alueiden komitea haluaa tuoda esiin paikallis- ja aluetason merkityksen koko EU:n kilpailukyvylle. Paikallis- ja aluetasojen yritykset ovat keskeisessä asemassa talouskriisistä selviämisessä ja työpaikkojen ja talouskasvun lisäämisessä. Siksi yritysten, erityisesti pk-yritysten, toimintaedellytysten parantaminen on tarpeen. Talouden kehittäminen on tärkeää myös EU:n alueellisen koheesion kannalta.

Palkinnon avulla pyritään lisäämään tietoa siitä, millaisilla keinoilla yrittäjyyttä voidaan tukea. Muiden kokemuksista voi ottaa oppia ja hankkeen avulla alueet voivat entistä helpommin vertailla käytäntöjään.

Uuttamaata ja sen taloutta nimitys auttanee näkyvyyden kautta. Kansainvälisen huomion odotetaan lisäävän kiinnostusta Helsingin metropolialueeseen ja houkuttelevan alueelle lisää yritystoimintaa ulkomailta.

Lisätietoja:

Alueiden komitean tiedote valinnoista
Uusimaa on valittu Euroopan yrittäjyysalueeksi 2012, Uudenmaanliitto
Alueiden komitea