Uutinen 18.3.2010

Sukupuolten tasa-arvo ja naisten asema esillä EU:ssa

redingOikeus, perusoikeus- ja kansalaisasioiden komissaari Viviane Reding valotti sukupuolten palkkaeroja lehdistötilaisuudessa 5.3.2010. Kuva: Euroopan komissio.

Naisten ja miesten tasa-arvo on perusoikeus ja yhteinen arvo EU:ssa. EU: n komissio on julkaissut naisten peruskirjan, jossa se ilmoittaa vahvistavansa ja syventävänsä sitoutumistaan naisten ja miesten tasa-arvoon. Peruskirjan pohjalta EU tulee laatimaan tasa-arvostrategian.

Maaliskuun 5. päivänä julkaistu naisten peruskirja on poliittinen julistus, jossa komissio sitoutuu sisällyttämään sukupuolinäkökulman kaikkeen politiikkaansa seuraavien viiden vuoden aikana ja toteuttamaan erityistoimia tasa-arvon edistämiseksi. Naisten peruskirjan keskeisiä tavoitteita ja toiminta-alueita ovat samapalkkaisuus, tasa-arvo työmarkkinoilla ja päätöksenteossa, sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen sekä tasa-arvon edistäminen EU:n ulkopuolella. Peruskirjan pohjalta EU:n on määrä laatia uusi tasa-arvostrategia vielä tämän vuoden aikana. Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan sukupuolten tasa-arvo tulee olemaan keskeinen osa Eurooppa 2020 –strategiaa.

EU:n komissio aikoo toteuttaa erityisiä toimenpiteitä naisten ja miesten välisen palkkaeron pienentämiseksi. Komissio aikoo muun muassa lisätä työnantajille kohdistuvaa tiedotusta asiasta, kannustaa sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta edistäviä aloitteita sekä tukea välineiden kehittämistä sukupuolten välisen palkkakuilun mittaamiseksi.

Tasa-arvon edistymistä mitataan EU:ssa vuosittain

Eurostatin ansiorakennetutkimukseen pohjautuvien arvioiden perusteella sukupuolten väliset palkkaerot näyttävät vaihtelevan huomattavasti eri jäsenvaltioissa. Naiset saavat EU:ssa keskimäärin 18 % pienempää palkkaa kuin miehet eikä tässä asiassa ole tapahtunut edistystä. Esimerkiksi Suomessa naisten ja miesten välinen palkkaero on 20 %, Belgiassa 9 % ja Alankomaissa 23,6 %. Suuri palkkaero on tyypillistä voimakkaasti eriytyneille työmarkkinoille, mikä tarkoittaa sitä, että naisten työskentely rajoittuu tietyille alueille tai ammatteihin. Palkkaero ei kuitenkaan kerro sukupuolten välisestä yleisestä tasa-arvosta, sillä se koskee vain työssäkäyviä henkilöitä. Sukupuolten välinen palkkaero vaikuttaa koko eliniän ansioihin ja siten myös eläkkeisiin, koska matalampi palkka merkitsee pienempää eläkettä. Tästä johtuen ikääntyvien naisten köyhyysriski on muita väestöryhmiä suurempi. 22 prosentilla 65-vuotiaista ja sitä vanhemmista naisista on riski elää köyhyydessä, kun taas miesten kohdalla vastaava luku on 16 prosenttia.

EU:ssa on paljon naisten ja miesten tasa-arvoa koskevaa lainsäädäntöä

Perussopimusten tasa-arvomääräykset ja -direktiivit koskevat ennen muuta työmahdollisuuksia, samapalkkaisuutta, äitiyden suojelua, vanhempainlomaa, sosiaaliturvaa ja ammatillista sosiaaliturvaa, todistustaakkaa syrjintätapauksissa ja itsenäistä ammatinharjoittamista. EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännöllä on keskeinen asema sukupuolten välisen tasa-arvon parantamisessa. Samapalkkaisuutta koskevan EU:n ja kansallisen lainsäädännön ansioista suorat syrjintätapaukset, joissa täsmälleen samaa työtä tekeville miehille ja naisille maksetaan eri palkkaa, ovat vähentyneet.

EU:ssa on myös useita organisaatioita, joiden tavoitteena on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Näitä ovat muun muassa:

  • Progress-ohjelma, josta rahoitetaan aikajaksolla 2007-2013 käytännön toimia miesten ja naisten tasa-arvon toteuttamiseksi. 
  • Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka tiedottaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvistä aiheista sekä harjoittaa tutkimusta ja antaa asiantuntija-apua. 
  • Päätöksentekoon osallistuvien naisten verkosto on EU-tason foorumi, joka perustettiin komission aloitteesta vuonna 2008. Verkoston tarkoitus on olla paikka, jossa politiikan ja talouselämän päätöksentekoon osallistuvat naiset voivat vaihtaa kokemuksia ja tietoja siitä, miten parhaiten voidaan parantaa päätöksentekijöiden sukupuolijakauman tasapainoa. 
  • Miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea, jonka tehtävä on avustaa komissiota sellaisten EU:n toimien suunnittelussa ja toteuttamisessa, joiden tarkoituksena on miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen.  

Lisätietoja: 

Naisten peruskirja
Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson sekä varapuheenjohtajan, komissaari Viviane Redingin yhteinen lehdistötiedote 5.3.2010 naisten peruskirjaan ja sukupuolten tasa-arvoon liittyen (englanniksi)
Oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioiden komissaari Viviane Redingin nettisivut (englanniksi)
Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasiat