Uutinen 16.4.2010

Tekojen aika, sanoo komissio

Euroopan komission työohjelma vuodelle 2010 pohjautuu puheenjohtaja José Manuel Barroson syksyisiin linjauksiin. Kuva: Euroopan komissio.Euroopan komission työohjelma vuodelle 2010 pohjautuu puheenjohtaja José Manuel Barroson syksyisiin linjauksiin. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan komissio on saanut valmiiksi työohjelmansa vuodelle 2010. Työnsä keväällä aloittanut komissio aikoo keskittyä neljään pääkohtaan: talouteen, kansalaisiin, ulkosuhteisiin ja toimintatapojen uudistamiseen. Tekojen ajaksi nimetyssä ohjelmassa komissio korostaa yhteistä tahtoa ja sen mukaista toimintaa.

Ohjelmassa komissio vahvistaa 34 strategista aloitetta, jotka pannaan täytäntöön vuoden 2010 aikana. Tavoitteena on saada aikaan nopeita tuloksia. Aloitteilla pyritään parantumaan talouskriisistä ja vakauttamaan taloutta, tuomaan kansalaiset toiminnan keskelle, kehittämään uutta ulkosuhdestrategiaa ja tehostamaan työtapoja. Talouslinjauksia komissio on tehnyt jo aiemmin Eurooppa 2020 -strategiallaan, nyt työohjelmassa määritellään tarkemmin toimia, joilla tavoitteisiin pyritään.

Pitkän tähtäimen vuosiohjelma

Kyseessä on vuosiohjelma, mutta tähtäin on kauempana. Työohjelma on osa komission strategista suunnittelua ja toimii perustana komission tulevien vuosien työlle. Monet käsiteltävistä asioista ulottavat lonkeronsa monille aloille ja vaativat pitkäaikaista suunnittelua ja toimeenpanoa, joten vuodessa niitä ei voikaan ratkaista. Myös byrokratia vie oman aikansa eikä monia aloitteita ehditä tänä vuonna käsittelemäänkään, joten jatkuvuuteen kiinnitetään huomiota.

Strategisten aloitteiden lisäksi komissio on laatinut viitteenomaisia aloitteita, joita voidaan myöhemmin harkita. Näin myös muiden toimijoiden on helpompi ennakoida tulevaisuuden töitä. Tarkoituksena on jatkaa asioiden käsittelyä ja tehdä suunnantarkistuksia tulevissa vuosisuunnitelmissa, kertoo Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen.

Ohjelma on rakennettu puheenjohtaja Barroson syksyllä tekemien linjausten pohjalta. Työohjelma ei ole lainsäädäntöohjelma, mutta osa sen mukaisista toimista edellyttää uusien lakien säätämistä.

Kansalaiset keskiöön

Komission mukaan kansalaisten hyvinvoinnin parantaminen on EU:n olemassaolon oikeutus. Kansalaisia ja unionia halutaankin lähentää toisiinsa. Työohjelmassa suunnitellaan joulukuussa hyväksytyn Tukholman ohjelman (Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten) toteutuskeinoja. Ohjelmassa käsitellään rikollisuuden torjuntaa ja maahanmuuttoa. Lisäksi tekeillä on muun muassa kansalaisaloite, jolla kansalaiset voivat pyytää komissiolta lainsäädäntöaloitteita. Komissio ajaa myös oikeuden päätösten tunnustamista muissa maissa sekä työaikadirektiivin tarkistamista.

Mielenkiintoisena avauksena Suomen-edustuston Kosonen pitää komission vihreää kirjaa, esitystä eläkkeiden tulevaisuudesta. Eläkelainsäädäntö kuuluu jäsenvaltioille, joten esityksellään komissio harppaa uudelle alueelle. Toisaalta vanhenevassa Euroopassa, jossa ihmiset liikkuvat yli rajojen, eläkekysymystenkin luonne alkaa muuttua. Eläkkeiden riittävyys on joka tapauksessa suuri tulevaisuudenkysymys, jonka yhteisestä pohdinnasta voi olla hyötyä.

Työtapoja uudistetaan

Tulevaisuudensuunnitelmien lisäksi työohjelmaan on koottu ehdotuksia lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi.

Turhaa työtä pyritään tulevaisuudessa välttämään tehokkaammalla vaikutusten arvioinnilla. Erityisesti kiinnitetään huomiota toimien työllisyys- ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Lainsäädännön jälkiarviointia kehitetään. Tavoitteena on poistaa päällekkäisyyksiä ja epäjohdonmukaisuuksia. Roikkumaan jääneitä vanhentuneita aloitteita poistetaan käsittelystä koneistoa rasittamasta. Kyytiä saa esimerkiksi vuonna 1980 tehty ehdotus lampaanlihan hintasäätelystä.

Monialaiset asiat vaativat yhteistyötä

Komissio korostaa ohjelmassa yhteistyön ja keskustelun merkitystä ja aikoo tiivistää suhteita parlamenttiin, neuvostoon ja sidosryhmiin. Toimijoita on paljon, joten kaikkien on sitouduttava tavoitteisiin ja tähdättävä samaan päämäärään. Käsiteltävät asiat ulottuvat monelle politiikan alalle, joten yhteistyön on oltava joustavaa ja työtä on tehtävä yli sektorirajojen.

Komissio kiinnittää huomion myös omaan sisäiseen yhteistyöhönsä ja aikoo kehittää sitä systemaattisesti. Sektorirajat on voitava ylittää myös komission sisällä, sillä asiat jakautuvat monen komissaarin alalle. Esimerkiksi maataloutta on käsiteltävä taloudellisena, ympäristöpoliittisena ja koheesiokysymyksenä.

Kokonaistavoitteet huomioidaan myös talousarviossa, joka on rakennettava tukemaan tavoitteita. Komissio aikoo tänä vuonna tehdä talousarvion kokonaistarkastelun. Meneillään oleva rahoituskehys ulottuu vuoteen 2013 ja uuden rahoituskehyksen valmisteluehdotus tehdään vuonna 2011.

Komissio on nimennyt työohjelmansa Tekojen ajaksi. Kososenkin mukaan nyt on keskeistä saada toiminta käyntiin, sillä aloitteilla ei ole merkitystä ellei niitä toteuteta.

Lisätietoja: 

Komission työohjelma 2010
Eurooppa 2020 -strategia
Tukholman ohjelma (englanniksi)