Uutinen 29.6.2010

Kalastuspolitiikka kaipaa uudistusta

KalastusKalakantojen kestävyyttä pyritään edistämään muun muassa kalastuksen valvonnalla. Kuva: Euroopan komissio.

EU:n kalastuspolitiikka on uudisteilla. Euroopan kalakannat voivat niin huonosti, että komission oli aloitettava uuden kalastuspolitiikan suunnittelu aiemmin kuin oli tarkoitus. Erilaisten tavoitteiden välille on löydettävä tasapaino.

Kalastuspoliittiset linjaukset uusittiin viimeksi vuonna 2002. Niillä piti selvitä vuoteen 2012, mutta etenkin kalakantojen tilanne pääsi niin huonoksi, että uudistustyöhön oli käytävä jo aiemmin. Komissio aloittikin kalastuspolitiikan uudistuksen pari vuotta sitten.

Kalastuspolitiikka on tarkoitus uusia nyt perusteellisesti. Komissio haluaa kehittää kalakantojen hoitoa ja kalastuskiintiöitä sekä muuttaa kalastuksen tukipolitiikkaa. Kansainvälisiä sopimuksia on tehtävä lisää ja toimintaan on saatava pitkäjänteisyyttä.

Valtaosa kalakannoista on ylikalastettuja 

Ylikalastus on ongelmista suurimpia. Euroopan kalakannoista 88 prosenttia on liikakalastettuja. Lisäksi pienentyneet kannat eivät muutenkaan lisäänny normaaliin tapaan, sillä kalaa pyydetään ennen sukukypsyyttä.

Kalastuksen saama tuki valtioilta on edesauttanut ylikalastusta, samoin kuin kalastustekniikan kehittyminen, joka on kasvattanut saalismääriä. Liikakalastukseen on vaikuttanut myös kalastuksen huono tuottavuus, joka on houkutellut keräämään merestä mahdollisimman paljon.

Kalastuspolitiikka on jäänyt tilanteesta jälkeen, eikä kalakantojen ylläpitoon kiinnitetty kunnolla huomiota pitkään aikaan. Kalakantoja ”hoidettiin” pitkään vuosittaisten suunnitelmien mukaan, pidemmän tähtäimen suunnittelu aloitettiin vasta 2000-luvulla. Silti kalastuskiintiöitä vastustetaan edelleen usein.

Kalastuspolitiikalla tavoitellaan kestävyyttä 

Unionin kalastuspolitiikassa tavoitteena on löytää tasapaino kalastusalan kilpailupaineiden ja ekologisen kestävyyden välille. Tasapainottelua vaatii myös laajamittaisen ammattikalastuksen ja pienimuotoisemman kalastuksen näkökulmien sovittelu politiikkaan. Kalastus ja siihen liittyvä jalostus on merkittävä elinkeino, jonka kilpailukyvystä on pidettävä huolta.

Kansainvälinen yhteistyö kalastusasioissa on tärkeää, jo siitä ilmeisestä syystä, että meri ja kalat eivät pysy valtionrajojen sisäpuolella. EU:ssa kalastusalueiden käsitteleminen kokonaisuutena on edennyt, mutta kokonaisuusajattelu tulisi ulottaa myös kansainväliselle tasolle. EU tuo kaksi kolmasosaa kalansaaliistaan oman alueensa ulkopuolelta, ja kaikilla alueilla kalastuksen kestävyyteen ei kiinnitetä senkään vertaa huomiota kuin EU:ssa. Ongelmat eivät koske vain unionin vesiä, eikä EU ole syytön muiden alueiden kalakantojen hupenemiseen.

EU:ssa kalakantoja halutaan elvyttää, jotta kalastajat saisivat parempia saaliita ja jotta jalostusteollisuus pysyisi kilpailukykyisenä. Kestävän kehityksen ja taloudellisen tuottavuuden yhdistäminen voi osoittautua hankalaksi, etenkin kun tilanne on päässyt jo huonoksi.

Kohti uusia käytäntöjä

EU:n kalastuspolitiikka perustuu yhteismarkkinoihin ja jäsenmaiden pääsyyn toistensa kalavesille. Pitkäaikainen tavoite on ollut myös kalastuksen ja satamien nykyaikaistaminen. Kalastuspolitiikkaa käsiteltiin pitkään talouden näkökulmasta. Hupenevien kalakantojen elvytys- ja hoitosuunnitelmat tulivat mukaan kuvaan 2000-luvulla.

Nyt valmisteilla olevassa kalastuspolitiikassa keskeiset kysymykset liittyvät kalastuksen taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin ja sen ekologiseen kestävyyteen. Kalastuksen säätely ennakoivasti ja pitkällä aikavälillä on tärkeää. Jatkossa Euroopan merialueita pyritään käsittelemään entistä enemmän kokonaisuutena myös EU:n meripolitiikan avulla.

Komissio on kysynyt kalastuspolitiikan uudistusta varten kannanottoja kansalaisilta, organisaatioilta ja jäsenvaltioilta. Vastausten analyysin lisäksi uudistuksen aineistona käytetään sen vaikutuksista visioituja malleja, joiden avulla erilaisten vaihtoehtojen tuloksia yritetään arvioida. Komission ehdotukset kalastuspolitiikan uudistamiseksi on hyväksyttävä neuvostossa ja parlamentissa. Tavoitteena on saada uudet käytännöt voimaan vuonna 2011.

Lisätietoja:

Kalastus, Euroopan komissio
Yhteinen kalastuspolitiikka
Meri- ja kalastusasiat
Meriatlas, Euroopan komissio