Uutinen 15.7.2010

EU haluaa luottoluokituslaitokset valvontaansa

Standard & Poor´sStandard & Poor’s, joka on yksi suurimmista luottoluokituslaitoksista, joutuu tulevaisuudessa EU:n valvontaan. Kuva: Wikimedia Commons.

EU haluaa valvoa luottoluokituslaitoksia tulevaisuudessa tehokkaammin. Valvontaa halutaan tehostaa, sillä EU katsoo, että näiden laitosten toiminta on omalta osaltaan lisännyt Euroopan alueen talouskriisin syvenemistä. Luottoluokituslaitosten riippumattomuutta ja niiden tuottaman tiedon paikkansa pitävyyttä pidetään ehdottoman tärkeänä ja ne halutaan varmistaa EU:n valvonnalla.

Valvontaa paremmaksi ja EU-lähtöiseksi

EU haluaa luottoluokituslaitokset paremmin valvontaansa. Tulevaisuudessa luottoluokituslaitosten olisi rekisteröidyttävä saadakseen toimia EU:n alueella. Näin valvontaa saadaan keskitettyä ja tätä kautta parannettua. Valvonnasta ja laitosten rekisteröinnistä vastaisi EU:ssa erillinen arvopaperiviranomainen, ESMA (European Securities and Markets Authority). Viranomaisille tulisi oikeus tehdä tarkistuksia ja tutkimuksia sekä ehdottaa toimenpiteitä. Toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi julkinen huomautus tai rekisteröinnin peruminen.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä avoimuutta, parantaa sijoittajansuojaa sekä lisätä luokitusalan kilpailua. Euroopan unionissa yleinen mielipide on, että luottoluokituslaitoksilla oli merkittävä rooli kansainvälisen talouskriisin synnyssä ja Kreikan kriisin kärjistymisessä. Jo vuonna 2008 EU:n komission raportissa todetaan, että luottoluokituslaitokset aliarvioivat niin sanottujen sub-prime-lainoihin liittyvät riskit, mistä koko talouskriisi käynnistyi. Uudistuksilla unioni pyrkii saamaan luottoluokitukset paremmiksi, jotta sijoittajille annettu tieto olisi mahdollisimman tarkkaa ja puolueetonta.

Eurostatin valtaa halutaan lisätä

Luottoluokituslaitosten saaminen EU:n valvontaan on yksi osa uutta EU:n yhteistä rahoitusalan valvontajärjestelmää. Siihen kuuluu myös Euroopan alueen tilastoinnista vastaavan Eurostatin oikeuksien laajentaminen. Eurostatille tulisi oikeus saada kaikki haluamansa kansalliset tilastot, jotta se pystyy mahdollisimman yksityiskohtaisen ja puolueettoman tilastotiedon tuottamiseen. Tällä halutaan estää tilastojen vääristelyä ja talouslukujen kaunistelua, mihin Kreikan viranomaiset syyllistyivät ennen talouskriisin puhkeamista. Asiasta on tehty jo periaatepäätös valtionvarainministerien Ecofin-kokouksessa kesäkuun alussa, mutta asia vaatii vielä Euroopan parlamentin hyväksynnän.

Eurostatin uutta valtaa voitaisiin soveltaa piakkoin, sillä Bulgarian tilastointi on herättänyt epäilyjä. Talouskomissaari Olli Rehnin mukaan EU harkitsee tarkastusosaston lähettämistä maahan. Uusilla valtuuksilla Eurostat voisi tutkia Bulgarian tilastojen paikkaansa pitävyyttä ja puuttua ongelmiin hyvissä ajoin.

Luottoluokitus kertoo maan tai yrityksen maksukyvystä sijoittajille

Luottoluokituslaitosten tehtävänä on ilmoittaa sijoittajille mahdollisista riskialttiista sijoituksista. Jos maalla on hyvä luottoluokitus, voivat sijoittajat investoida riskittömästi, sillä maan maksukyky on hyvä ja vakaalla pohjalla. Sellaisilla mailla katsotaan olevan hyvät edellytykset selvitä taloudellisista velvoitteista ja velan maksusta. Esimerkiksi parhaan AAA-luokituksen omaavana maana Suomi saa halutessaan helposti matalakorkoista lainaa. Huonon luottoluokituksen saaneen maan velkojen takaisinmaksukyky katsotaan heikoksi tai epätodennäköiseksi, mikä heikentää mahdollisuutta velan saantiin ja nostaen korkoja. Tämä lisää sijoittajien riskiä sijoitusten menetykseen vähentäen niiden kannattavuutta.

Lisätietoa:

Komission raportti (suomeksi)

Euractivin uutinen (englanniksi)

Kreikan talouskurimus heijastelee koko euroalueelle (suomeksi, ruotsiksi)