Uutinen 23.7.2010

EU-komissio kaipaa näkemyksiä eläkkeiden tulevaisuudesta

Eläkkeiden tulevaisuusKomissio tahtoo visioida eläkkeiden tulevaisuutta yhdessä. Kuva: Euroopan komissio.

Eurooppalaisten eläkeläisten määrä lisääntyy huimasti lähivuosina ja jäsenmaiden on mietittävä, kuinka tulevaisuuden eläkkeet turvataan. EU:n komissio on aloittanut keskustelun eläkepolitiikan tulevaisuudesta ja pyytää siitä nyt näkemyksiä ja ehdotuksia.

Eläkejärjestelmän päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi monessa EU-jäsenmaassa. Euroopan väestö ikääntyy, joten yhä pienempi joukko työssäkäyviä huolehtii kasvavasta eläkeläisten määrästä. Eläkeuudistuksilla pyritään varmistamaan eläkkeiden riittävyys ja eläkejärjestelmän kestävyys.

Komissio on aloittanut pohdinnan omalta osaltaan julkaisemalla vihreän kirjan eläkkeiden tulevaisuudesta. Samalla se aloitti julkisen kuulemisen, jolla kerätään yhteen kansalaisten ja organisaatioiden näkemyksiä siitä, kuinka eläkkeet tulisi hoitaa ja miten järjestelmää voitaisiin kehittää. Komissio voi hyödyntää vastauksia toimenpide-ehdotuksia tehdessään.

Kansainvälistyminen lisää koordinaation tarvetta

Eläkepolitiikka kuuluu jäsenmaille: ne vastaavat järjestelmän suunnittelusta ja sen toimeenpanosta. EU:n rooli on valvova ja koordinoiva. Eläkejärjestelmiä uudistaessaan jäsenmaiden on kuitenkin huomioitava, että uudistusten tulee olla linjassa EU:n talousstrategian tavoitteiden kanssa.

Nyt komissio haluaa miettiä, millainen EU:n eläkepoliittinen rooli voisi jatkossa olla. Eläkejärjestelmän luonne on muuttunut monessa maassa. Julkisen talouden osuus eläkkeistä on pienentynyt ja rahastojen kautta maksettavien eläkkeiden osuus on kasvussa. Eläkejärjestelmä on myös kansainvälistynyt, joten ylikansallinen näkökulma voi tulla tarpeellisemmaksi.

Vaikka eläkkeet ovat kansallisia asioita, säätelee EU jo nyt monia niihin vaikuttavia aloja. Eläkkeet ovat esimerkiksi kasvava osa rahoitusmarkkinoita, joilla EU pyrkii tiukentamaan otettaan.

Eläkkeitä tulee pohtia yhdessä

Eläkejärjestelmän uudistus koskee eläketoimialan lisäksi viranomaisia, kansalaisyhteiskuntaa, työmarkkinaosapuolia, valtioita ja EU-tason toimijoita. Komissio aikoo nyt selvittää, kuinka kaikki toimijat voitaisiin koota yhteiselle foorumille. Eläkepolitiikan monimutkaisuuden vuoksi olisi tärkeää, että tieto löytyisi kootusti ja olisi vertailukelpoista, ja että tiedon tarvitsijat voisivat kokoontua samaan paikkaan vaihtamaan kokemuksiaan.

Yhteistyötä kannattaa tehdä siksikin, että väestö ikääntyy kaikissa jäsenmaissa. Uuteen tilanteeseen on keksittävä keinoja ympäri Eurooppaa ja toisten toimintatavoista voi ja kannattaa ottaa oppia.

Omia ehdotuksia voi tehdä verkossa

Komissio kaipaa näkemyksiä eläkkeiden tulevaisuudesta ja siitä, kuinka EU voisi tukea jäsenmaita eläkepolitiikassa. Erityisesti komissio toivoo vastauksia vihreässä kirjassa esittämiinsä kysymyksiin. Ehdotuksia kaivataan kaikilta asianosaisilta: kansalaisilta, yrityksiltä, järjestöiltä ja jäsenmailta.

Näkemyksiä voi esittää 15. marraskuuta saakka sitä varten avatun verkkosivuston kautta.

Vastaukset voi lähettää komissiolle myös osoitteeseen

European Commission
Directorate-General for Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
Green Paper on Pensions consultation
Unit E4
rue Joseph II
Office J-27 1/216
B – 1040 Brussels

Vastaukset julkaistaan komission sivuilla ja niiden yhteydessä mainitaan myös vastaajan henkilöllisyys. Henkilötietojen julkaiseminen on mahdollista kieltää, jos se vaikuttaa vastaajan oikeutettuihin etuihin.

Lisätietoja:

Kannanottolomake
Komission vihreä kirja eläkejärjestelmän kehittämisestä