Uutinen 27.7.2010

EU:n vetoomusvaliokunta ratkoo epäkohtia

VetoomusEuroopan parlamenttiin voi vedota EU:n laeissa taattujen oikeuksien turvaamiseksi. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan parlamenttiin voi vedota kansalaisten elämään liittyvissä asioissa, jotka kuuluvat EU:n toimialaan. Epäkohtiin yritetään löytää ratkaisu ja vetoomuksia voidaan hyödyntää uusia lakeja säädettäessä.

Ympäristö- ja kansalaisoikeusasiat tavallisimpia aiheita 

EU-alueen asukkailla on oikeus vedota parlamenttiin joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Myös yritykset ja yhdistykset voivat tehdä vetoomuksen. Vetoomus voi olla valitus, pyyntö tai kannanottokehotus. Asian on koskettava vetoomuksen laatijaa ja sen on kuuluttava EU:n toimivaltaan. Vetoomus voi olla vapaamuotoinen tai siihen voi käyttää vetoomusvaliokunnan sivuilta löytyvää verkkolomaketta. Sen voi laatia EU:n virallisilla kielillä.

Parlamentin vetoomusvaliokunnalle toimitettujen vetoomusten määrä on noussut vuosi vuodelta. Viime vuonna parlamentti vastaanotti lähes kaksituhatta vetoomusta. Yleisimpiä aiheita ovat olleet ympäristö, perusoikeudet ja sisämarkkina-asiat.

Kansalaiset vetoavat parlamenttiin hyvin käytännönläheisissä asioissa. Tavanomaisia ovat vapaata liikkuvuutta, tutkintojen kansainvälistä tunnustamista ja äänestysoikeuksia käsittelevät vetoomukset. Unionin ulkopuolelta tulevien perheenjäsenten oleskelulupien hidas käsittely saa myös tarttumaan kynään. Yrityksistä erityisesti pienyritykset peräävät oikeuksiaan vetoamalla.

Asioita selvitetään yhteistyöllä 

Vetoomusmahdollisuus on yksi EU-kansalaisen tärkeistä oikeuksista. Parlamentille vetoomukset antavat tärkeää tietoa EU-lakien toimivuudesta ruohonjuuritasolla.

Vetoomusvaliokunnassa on 34 jäsentä, joiden apuna toimii pysyvä sihteeristö. Valiokunta käsittelee vetoomuksia eri tavoin. Pyrkimyksenä on sovitella epäkohdat. Vetoomusvaliokunta ei ole oikeusviranomainen, joten se ei anna eikä kumoa tuomioita. Se ei myöskään voi muuttaa jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten päätöksiä.

Tapausten selvittämisessä turvaudutaan usein komissioon, jolta pyydetään asiantuntija-apua. Jos EU:n lakeja on rikottu, asia voi siirtyä komissiolle ja myöhemmin EU-tuomioistuimeen. Vetoomus voidaan antaa tiedoksi muille valiokunnille ja sitä voidaan käyttää hyödyksi lainsäädäntötyössä. Asian ratkaisemiseksi voidaan tehdä yhteistyötä myös kansallisten viranomaisten kanssa. Vetoomusvaliokunta voi tehdä tiedonhakumatkoja ja kuulla vetoajia perehtyäkseen asiaan lisää.

Joskus valiokunta suosittelee sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkoston SOLVITin käyttöä. SOLVIT on epävirallinen järjestely, mutta sen kautta asiat ovat usein ratkenneet tiukallakin aikataululla.

Vetoomuksen on liityttävä EU:n alaan 

Jäsenmailla on vastuu EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta. Parlamenttiin voi vedota, jos vaikuttaa siltä, etteivät EU-lainsäädännön takaamat oikeudet toteudu. Parlamentti voi kuitenkin käsitellä vain EU-lakeihin liittyviä vetoomuksia. Vetoomuksia, joita ei voida käsitellä, lähetetään runsaasti, esimerkiksi viime vuonna vain alle puolet vastaanotetuista vetoomuksista voitiin ottaa käsittelyyn. Yleisimmin hylkäyksen syynä on juuri toimivallan puute. Kansallisesti päätettäviin asioihin, kuten eläkkeisiin ja verotukseen, on vaikutettava jäsenmaissa.

Lisätietoja:

Vetoomukset, Euroopan parlamentti
Kansalaisen oikeudet EU:ssa, Euroopan komissio
SOLVIT-ongelmanratkaisuverkosto