Uutinen 28.3.2011

Talous vaatii EU:lta päätöksiä

Talous vaatii EU:lta päätöksiä

 

EU-maiden johtajat kokoontuivat EU-huippukokoukseen Brysseliin 24.- 25.3. Kokouksen pääteemoja olivat talous sekä tilanne Japanissa ja Libyassa.

 

Talouden kokonaisvaltainen strategia 

 

Talouden kokonaisvaltainen strategia muodostuu eri osatekijöistä, jotka ovat:

eurooppalaisen ohjausjakson ensimmäisen vaiheen päätökseen saattaminen,

Euroopan rahoitusvakausvälineen vahvistamista koskevan työn viimeistely,

tulevan Euroopan vakausmekanismin ja sen edellyttämän perussopimusmuutoksen hyväksyminen,

talouspolitiikan koordinaatiota vahvistavia lainsäädäntöehdotuksia koskevan työn viimeistely neuvoston osalta sekä

euroa koskeva kilpailukykysopimus. 

 

Euroalueen päämiehet pyysivät 11.3. valtiovarainministereitä saattamaan työnsä päätökseen

Euroopan vakausmekanismin ja Euroopan rahoitusvakausvälineen osalta ajoissa ennen 24.–25.3.

pidettävää Eurooppa-neuvostoa. Euroryhmän laajennettu kokoonpano pääsi 21.3. sopuun

euroalueen pysyvän kriisinhallintamekanismin (EVM) pääpiirteistä.

 

Portugalin tilanne toi uusia ulottuvuuksia kokouksessa käytyyn keskusteluun. Portugalin parlamenttihan kumosi EU-kokouksen alla säästöpaketin, jolla valtion julkista taloutta olisi pyritty tasapainottamaan.   

 

Talouden kokonaisvaltaisen strategian osalta kokouksessa päällimmäiseksi keskustelunaiheeksi nousi pysyvä kriisinhallintamekanismi.

 

Euroopan vakausmekanismi (EVM) 

 

Eurooppa-neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen heinäkuussa 2013 käyttöön otettavan Euroopan pysyvän vakausmekanismin (EVM) pääpiirteistä. Pysyvään vakausmekanismiin sisältyy vahva yksityisen sektorin vastuu. Väliaikaista ja pysyvää mekanismia koskevat sopimukset valmistellaan siten, että molemmat voidaan allekirjoittaa samanaikaisesti kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Samalla päätettiin pysyvän vakausmekanismin perustamiseen liittyvästä perussopimusmuutoksen sisällöstä.

 

Jatkovalmisteluun vielä avoimeksi jääviä merkittävimpiä yksityiskohtia ovat mm.

korotusvaltuuksien ja takausten välinen suhde

missä määrin EVM voi ostaa ohjelmavaltion velkakirjoja uusemissioista

miten menetellään pääoman suhteen, jos EVM puretaan

pitääkö velkakestävyysarviota laadittaessa kaikkien kolmen instituution (IMF,

komissio, EKP) päätyä yhtenäiseen arvioon

jos velkakestävyysarvion lopputulos on kielteinen, niin seuraako siitä automaattisesti

kriisimaan velkojen lyhennysten ja korkojen maksujen pysäyttäminen (ns. standstill)

yhteistoimintalausekkeiden täsmällinen sisältö 

 

Lisätietoa pysyvästä kriisinhallintamekanismista: http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20110321Valtio32735/name.jsp

 

Kilpailukykysopimus

 

Jäsenmaat pääsivät kokouksessa sopuun uudesta euroa koskevasta sopimuksesta (Euro Plus Pact), jonka tavoitteena on tehostaa talouden koordinaatiota. Tämä niin kutsuttu kilpailukykysopimus on avoin myös euroalueen ulkopuolisille jäsenmaille, ja niistä kuusi maata (Tanska, Puola, Latvia, Liettua, Bulgaria ja Romania) liittyivätkin kokouksessa tähän sopimukseen.

 

Euroa koskeva sopimus on luonteeltaan siihen liittyneiden jäsenvaltioiden päämiesten poliittinen julistus yhteisistä tavoitteista ja menettelyistä. Euroa koskeva sopimus ei nimestään huolimatta ole kansainvälinen sopimus. Euroa koskevalla sopimuksella ei myöskään ole oikeudellista velvoittavuutta jäsenvaltioiden välillä, suhteessa unioniin tai sen toimielimiin.

 

Euroa koskevassa sopimuksessa todetaan, että euroalueen jäsenvaltiot tekevät kaikkensa seuraavien

tavoitteiden saavuttamiseksi: kilpailukyvyn parantaminen, työllisyyden parantaminen, julkisen

talouden kestävyyden kohentaminen ja rahoitusvakauden vahvistaminen. Jäsenvaltiot pyrkivät

tavoitteisiin omalla politiikkayhdistelmällään ottaen huomioon erityiset haasteensa. Sopimuksessa

mukana olevat jäsenvaltiot valitsevat itse tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavat kansalliset

toimenpiteet.

 

Sopimuksen allekirjoittaneet jäsenvaltiot sitoutuvat ilmoittamaan siinä määriteltyjen

indikaattoreiden ja periaatteiden mukaisesti, mitä konkreettisia toimia ne aikovat toteuttaa

seuraavien kahdentoista kuukauden aikana. Muutamat jäsenvaltiot ovat jo ilmoittaneet

ensimmäisistä sitoumuksistaan. Kaikki osallistuvat jäsenvaltiot tulevat esittämään sitoumuksensa

mahdollisimman pian ja joka tapauksessa niin ajoissa, että ne voidaan sisällyttää huhtikuussa

toimitettaviin vakaus- tai lähentymisohjelmiin ja kansallisiin uudistusohjelmiin ja esittää kesäkuun

Eurooppa-neuvostossa.

 

Tietoa EU:n toimista talouskriisissä

 

Valtiovarainministeriö on koonnut sivuilleen yhteenvedon Suomen sitoumuksista ja EU:n vakausjärjestelyistä. Suosittelemme tutustumaan, mikäli talousasiat kiinnostavat!

 

 

Muistio Eurooppa-neuvostosta 24.-25.3. (pdf)

Eurooppa-neuvoston 24.-25.3. päätelmät (linkki!!)