Uutinen 18.4.2011

Euroopan unionin arktinen tiedotuskeskus Rovaniemelle?

Euroopan unioni valmistelee arktista toimintaohjelmaansa. Pohdinnassa on myös se, tulisiko unionille perustaa arktinen tiedotuskeskus. Rovaniemi on noussut vahvaksi ehdokkaaksi keskuksen sijoituspaikaksi. Lisätietoa saataneen kesäkuussa, jolloin odotetaan Euroopan komission väliaikakatsauksen valmistuvan.

Maailmanlaajuinen kiinnostus arktista kohtaan on lisääntynyt. Myös Euroopan unioni on havainnut tarpeen kehittää yhteisiä toimintatapoja pohjolaan liittyen. Euroopan komissio on esitellyt näkemyksiään EU:n arktisen politiikan kehittämiseksi ja valmistelee parhaillaan EU:n arktisen politiikan linjauksia.

Arktinen herätys

Euroopan komissio on esittänyt selvitettäväksi, tulisiko EU:n arktisen politiikan tueksi perustaa arktisen alueen eurooppalainen tiedotuskeskus (European Arctic Information Centre). Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää tarttui komission ajatukseen. Hän ehdotti Arktisen keskuksen 20-vuotisjuhlassa syksyllä 2009, että tiedotuskeskus voitaisiin perustaa Rovaniemelle Arktisen keskuksen yhteyteen. Arktinen keskus on Lapin yliopiston alaisuudessa toimiva valtakunnallinen tutkimuslaitos ja tiedekeskus, joka on keskittynyt monitieteiseen arktisten alueiden tutkimukseen, arktisten osaajien koulutukseen sekä tutkimustiedon välittämiseen.

Arktisen keskuksen 20-vuotisjuhlaan osallistunut ulkoministeri Alexander Stubb suhtautui myönteisesti Kankaanpään aloitteeseen. Omien sanojensa mukaan ”arktisen herätyksen” kokenut ulkoministeri on ajanut aloitetta tiedotuskeskuksen perustamisesta voimakkaasti eteenpäin. Tavoite saada EU:n arktinen tiedotuskeskus Rovaniemelle kirjattiin myös viime kesänä valmistuneeseen Suomen arktiseen strategiaan. Siinä todetaan Arktisella keskuksella olevan jo valmiiksi hyvin toimiva infrastruktuuri sekä kattava yhteistyöverkosto. Näin EU:n pohjoisin yliopisto eli Lapin yliopisto ja Arktinen keskus käytännössä jo toteuttavatkin EU:n arktiselle tiedotuskeskukselle kaavailtuja toimintoja arktiseen tutkimukseen liittyen.

Laajaa tukea aloitteelle

Arktiset asiat ovat olleet näkyvästi esillä komission lisäksi myös Euroopan parlamentissa. Arktisiin asioihin perehtynyt Euroopan parlamentin varapuhemies Diana Wallis (ALDE) vieraili Rovaniemellä viime elokuussa ja tutustui Arktisen keskuksen toimintaan. Wallisin vastuualueisiin parlamentissa kuuluvat muun muassa pohjoiseen ulottuvuuteen sekä arktiseen alueeseen liittyvät kysymykset. Wallis suhtautui myönteisesti esitykseen tiedotuskeskuksen sijoittamisesta Rovaniemelle ja kiitteli Lapin yliopiston ja Arktisen keskuksen valmiuksia. Tammikuun täysistunnossa parlamentti hyväksyi syksyn aikana valmistellun pohjoisimpien alueiden kestävää kehitystä käsittelevän mietinnön. Mietinnössä parlamentti puolsi ajatusta tiedotuskeskuksen perustamisesta ja huomioi erityisesti keskuksen sijoittamisen Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yhteyteen.

Arktinen keskus on Euroopan parlamentin lisäksi saanut muutenkin laaja-alaista tukea esitykselleen. Esimerkiksi viime syksynä Brysselissä kokoontunut arktisten maiden parlamenttien konferenssi on ilmaissut tukensa Arktiselle keskukselle tiedotuskeskuksen sijoituspaikaksi. Konferenssin kanssa samaan aikaan järjestetyssä Suomen ulkoasiainministeriön keskustelutilaisuudessa Arktisen keskuksen tukijoiksi ilmoittautuivat lisäksi muun muassa YK:n ympäristöohjelma UNEP sekä pohjoismaiset saamelaiskäräjät.

ArktikumKuvassa Arktikum, jonka tiloissa Lapin yliopiston Arktinen keskus sijaitsee. Kuva: Arto Vitikka/Arktinen keskus

 

Infokeskus tervetullut Rovaniemelle

Lapin maakuntajohtaja Esko Lotvosen mukaan arktisen informaatiokeskuksen perustaminen ja sen sijoittaminen Rovaniemelle olisi tärkeää, sillä se edistäisi arktisten alueiden tuntemusta ja pohjoisen tiedon käsittelyä sekä tiedon levittämistä laajalle yleisölle.

”Lapin maakunnan puolesta voin olla iloinen siitä, että asia on edennyt vahvalla kansallisella ja Euroopan parlamentin tuella eteenpäin”, maakuntajohtaja Lotvonen toteaa.

Arktinen keskus on esittänyt, että tiedotuskeskus voisi toimia verkostomallin pohjalta.

”Suunnitelmat toteuttaa arktisen informaation välittäminen verkostomaisena toimintana eri tahojen kanssa on kannatettavaa laajan tietopohjan varmistamiselle ja hyväksynnän saamiseksi Arktisen keskuksen johtoroolille”, maakuntajohtaja Lotvonen jatkaa.

Arktisen keskuksen vahvuuksina ovat paitsi monitieteisyys, valmis infrastruktuuri ja laaja yhteistyöverkosto myös tieteellisen tiedon popularisointi. Tästä hyvänä esimerkkinä on Arktikumissa esillä oleva Muuttuva Arktis -tiedekeskusnäyttely, joka esittelee monimuotoisesti pohjoisia alueita sekä monitieteistä arktista tutkimusta.

Toistaiseksi varsinaista päätöstä EU:n arktisen tiedotuskeskuksen perustamisesta ei kuitenkaan vielä ole tehty. Euroopan komissio valmistelee parhaillaan esitystään jatkotoimenpiteistä. Lisätietoja EU:n arktisen politiikan kehittämisestä sekä EU:n arktisen tiedotuskeskuksen perustamisesta odotetaan kesäkuun loppuun mennessä. Tuolloin tarkentunee myös se onko Arktiselle keskukselle ilmaantunut haastajia muualta Euroopasta.

 

Lisätietoja:
href="http://www.arcticcentre.org/Suomeksi/TIETOA_MEISTa/Euroopan_arktinen_informaatiokeskus.iw3">Arktinen keskus – Euroopan arktinen informaatiokeskus -teemasivusto
Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Euroopan unioni ja arktinen alue
Euroopan parlamentin mietintö pohjoisimpien alueiden kestävästä EU-politiikasta
Suomen arktinen strategia
Arctic Finland -portaali
Arktikum