Uutinen 11.5.2011

Euroopan komissio antoi talousarvioesityksensä vuodelle 2012

Komissio hyväksyi keskiviikkona 20.4.2011 talousarvioesityksen vuodelle 2012. Talousarvioesitys vastaa 500 miljoonan EU-kansalaisen tarpeisiin tiukan talouden aikana. Budjettikomissaari Janusz Lewandowskin mukaan leikkaukset ovat tarpeen, jotta EU voisi täyttää velvollisuutensa veronmaksajia kohtaan. ”Säästöjä tehtäessä toimintaa on arvioitava perusteellisesti ja samalla on selvitettävä, saako koko Eurooppa todellista hyötyä toimistamme”, Lewandowski toteaa komission lehdistötiedotteessa. Myös jäsenvaltioissa toteutetaan tällä hetkellä tiukkoja säästötoimia.

EU funds1Budjetin käyttö

Vuoden 2012 talousarvioesityksen maksumäärärahat sekä maksusitoumusmäärärahat kuitenkin kasvavat hieman verrattuna vuoteen 2011. Maksumäärärahojen loppusumma on 132,7 miljardia euroa (4,9 % suurempi kuin vuonna 2011) ja maksusitoumusmäärärahojen loppusumma on 147,4 miljardia euroa (3,7 % suurempi kuin vuonna 2011). Talousarvion kasvu selitetään sillä, että komission on hoidettava velvoitteensa samoin kuin jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin on pystyttävä noudattamaan nykyisiä sopimusvelvoitteitaan. Komissaari Lewandowskin mukaan EU ei voi rikkoa kansalaisille, yrityksille ja paikallis- ja alueviranomaisille antamiaan lupauksia – jo käynnissä olevien hankkeiden menot on voitava korvata.

Toisin kuin usein luullaan EU:n talousarviosta vain 6 % menee EU:n toimielinten toimintaan eli hallintoon. Hallintomenoja on leikattu useasta kohdasta mm. virkamatkoista ja julkaisuista eikä komissiolle ole pyydetty lisävirkoja. Hallintomenojen vähäinen osuus tarkoittaa, että 94 % vuotuisen talousarvion varoista ohjataan takaisiin EU:n alueille ja kaupungeille, yrityksille, tutkijoille ja kansalaisille.

EU funds2Budjetin varat

Vajaa puolet EU:n vuotuisesta budjetista käytetään kasvun ja työllisyyden tukemiseen. Erityisesti pyritään talouskasvun ja koheesion varmistamiseen. ”Komissio on päättänyt investoida talouskasvun ja –kehityksen tukemiseen, jotta talousarviota voidaan pitää myös kriisintorjuntapakettina”, sanoo Lewandowski.

Talousarvioesityksen käsittely etenee siten, että seuraavaksi neuvosto antaa siitä lausuntonsa kesäkuussa ja Euroopan parlamentti lokakuussa. Vuoden 2012 lopullinen talousarvio on tarkoitus hyväksyä marraskuussa.

Yhteenvetotaulukot vuoden 2012 talousarvioesityksestä löytyvät komission lehdistötiedotteesta IP/11/2011. Lisätietoja saatavilla komission budjettisivustolta.

Maksusitoumusmäärärahat ovat oikeudellisia sitoumuksia siitä, että rahoitusta myönnetään tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Maksumäärärahat ovat konkreettinen kassavirta eli käteisenä tai tilisiirtona suoritettavat maksut.

Liitteenä: Komission lehdistötiedote IP/11/499
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/499&format=HTML&aged=0&language=FI&guiLanguage=fr

Lisätietoja vuoden 2012 talousarvioesityksestä (EN)http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm