Uutinen 26.5.2011

Euroopan nuorista puolet halukkaita työskentelemään toisessa EU-maassa

Maapallo on pieni2Kuva: NN – Norden.org

Keväällä 2011 toteutetun Eurobarometri-haastattelututkimuksen mukaan puolet eurooppalaisnuorista olisi halukkaita työskentelemään toisessa EU-maassa. Kiinnostuneimpia ulkomailla oleskelusta oltiin Islannissa, Ruotsissa, Bulgariassa, Romaniassa ja Suomessa, missä myönteisten vastausten osuus vaihteli Islannin 84 %:sta Suomen 71 %:iin.

Tutkimus toteutettiin kaikissa 27 EU-maassa, sekä Islannissa, Kroatiassa, Norjassa ja Turkissa puhelinhaastatteluina. Selvityksen otoskoko oli 1000 nuorta yhtä EU-maata kohti, lukuun ottamatta Kyprosta, Luxemburgia, Maltaa ja Islantia, missä haastateltiin 800 nuorta. Kokonaisuudessaan tutkimus pohjautuu 30 312 suoritettuun haastatteluun.  EYP nuoret

Tutkimuksesta kävi ilmi, että nuoret olivat melko yksimielisiä siitä, millaisia hyötyjä ulkomailla oleskelusta on tulevaisuudessa. Kuusi kymmenestä (57 %) oli sitä mieltä, että vieraan kielen taidon parantuminen on tärkein syy opiskella tai työskennellä ulkomailla. Neljä kymmenestä taas laittoi ensimmäiselle sijalle vieraiden kulttuurien tuntemuksen. Muita listattuja hyötynäkökulmia olivat mm. kyky sopeutua uusiin tilanteisiin, uudet ammatilliset valmiudet, paremmat työmahdollisuudet ja parempi akateeminen pätevyys.

Yksi seitsemästä (14 %) haastatellusta oli opiskellut tai osallistunut työharjoitteluun ulkomailla. Yksittäisten maiden tasolla vaihtelua esiintyi runsaasti, sillä esimerkiksi luxemburgilaisista nuorista 41% ja turkkilaisista vain 3 % oli opiskellut tai harjoitellut toisessa EU-maassa. Suomalaisten nuorten osuus oli 21%. Korkeakouluopiskelijat olivat kaiken kaikkiaan myönteisempiä ulkomailla oleskeluun, sillä joka viides (21-23 %) suhtautui siihen myönteisesti.

Osana Euroopan unionin 2020-strategiaa käynnistettiin syksyllä 2010 Nuoret liikkeellä –hanke, joka keskittyy nuorten työnsaantimahdollisuuksien parantamiseen, sekä koulutuksen laadun ja tarkoituksenmukaisuuden nostamiseen. EU myöntää muun muassa Erasmus-ohjelman kautta apurahoja opiskeluun, harjoitteluun ja työkokemuksen hankkimiseen ulkomailla. Vuosina 2009-2010 Erasmus-ohjelman kautta myönnettiin tukea yli 210 000 opiskelijalle opiskeluun toisessa Euroopan maassa, ja yli 35 000 opiskelijaa sai tukea työharjoitteluun. Nuoret Euroopassa

Euroopan nuorisoviikko ( href="http://www.youthweek.eu/">http://www.youthweek.eu/) järjestetään 15.-21. toukokuuta. Nuorisoviikolla järjestetään tapahtumia 33 maassa: Keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä, kilpailuja ja monenlaisia kulttuuritapahtumia.