Uutinen 26.8.2011

Lasten oikeudet paremmin esiin Euroopan unionissa

Euroopan unioni haluaa parantaa lasten suojelua ja oikeuksia uusin konkreettisin toimin. Euroopan komissio hyväksyi helmikuussa 2011 lapsen oikeuksia koskevan toimintasuunnitelman, joka sisältää 11 eri toimenpidettä lasten oikeuksien edistämiseksi.                                 

Lasten oikeudet ovat osa perusoikeuksia. Kuva: NN-norden.orgLasten oikeudet ovat osa perusoikeuksia. Kuva: NN – norden. org

Toimintasuunnitelman mukaan lapsen etu on otettava huomioon kaikkien joko suoraan tai epäsuorasti lapsiin vaikuttavien EU:n politiikkojen suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja valvonnassa.

Lasten tarpeet on otettava erikseen huomioon esimerkiksi laadittaessa säädösehdotuksia rikoksen uhrien suojelusta ja tarkistettaessa rajat ylittäviin huoltajuuskiistoihin sovellettavia sääntöjä. Myös rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen lasten suojaa parannetaan.

Lapsia on suojeltava verkkoympäristössä antamalla heille paremmat keinot kohdata siellä eteen tulevia kielteisiä ilmiöitä kuten kiusaamista, seksuaalisiin tekoihin houkuttelua ja haitallista sisältöä.

Yhtenä konkreettisena toimena perustetaan EUROPA-portaaliin lapsille tarkoitettu sivusto, jonne kootaan helposti luettavaa tietoa lapsen oikeuksista ja EU:n toiminnasta. Samalla halutaan edistää aktiivista kansalaisuutta lasten keskuudessa.

Ongelmia ja ratkaisuja yli rajojen

EU aikoo entistä paremmin ottaa lapsen edun huomioon kaikessa lainsäädännössä. Kuva: EurooppatiedotusEU aikoo entistä paremmin ottaa lapsen edun huomioon kaikessa lainsäädännössä. Kuva: Eurooppatiedotus.

Lissabonin sopimuksen sekä EU:n perusoikeuskirjan mukaan lapsen oikeudet ovat osa perusoikeuksia ja lapsen oikeuksien suojeluun on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota EU:ssa. Kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota ovat myös ratifioineet Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen.

Mitä lisäarvoa EU tuo lasten oikeuksiin toimintasuunnitelmallaan?

 Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen kertoo, että EU:lla on yhä suurempi merkitys myös lasten aseman ja oikeuksien edistämisessä. ”Monet ongelmat ja huolenaiheet ovat ylikansallisia, jolloin EU:n avulla voidaan saavuttaa sellaisia ratkaisuja, joita ei vain kansallisin toimin olisi saavutettavissa. EU:n avulla voidaan myös oppia eri maiden hyvistä käytännöistä.”

Syrjäytyminen huolena Suomessa

MLL:n työn päämääränä on lasten oikeuksien parantaminen ja kansalaisjärjestön tehtävänä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Liiton lapsi- ja perhepoliittisen vaikuttamistoiminnan tarkoituksena on vahvistaa lapsen oikeuksien huomioon ottamista yhteiskunnassa.

Esa Iivosen mukaan Suomessa, kuten muissa Pohjoismaissa, lapsen oikeudet toteutuvat kansainvälisesti vertaillen hyvin: ”Meillä on toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetustoimen palvelut. Tietoisuus lasten hyvinvoinnista ja siitä huolehtimisesta on korkealla tasolla ja lapsiperheiden elintaso on korkeasta vanhempien työssäkäyntiasteesta johtuen suhteellisen hyvä.”

Vaikka Suomessa tietoisuus lasten oikeuksista on korkealla tasolla, myös meiltä löytyy ongelmia, joihin tulee kiinnittää huomiota. ”Huolenaiheena on lasten syrjäytymiskehitys. Osa lapsista ja nuorista voi huonosti ja heidän elämäänsä on kasaantunut erilaisia riskitekijöitä. Huolenaiheina ovat muun muassa lasten yksinolo, väkivalta, mielenterveysongelmat, liiallinen päihteiden käyttö ja lapsiperheköyhyys.”

Jokainen voi vaikuttaa

Mitä jokainen kansalainen voisi tehdä tai pitäisikö kansalaisten ottaa enemmän vastuuta? Esa Iivosen mukaan jokainen voi vaikuttaa. ”Jokainen vaikuttaa omilla toimillaan ja valinnoillaan niin vanhempana, isovanhempana, lapsen sukulaisena tai muuna läheisenä, naapurina, kuluttajana, työntekijänä, työnantajana tai kansalaisena. Valinnoissa ja toimissa kannattaa pyrkiä lapsiystävällisiin ratkaisuihin.

Lisätietoja:

Lapsen oikeuksia koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma

Lapsen oikeuksia koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelman sisältää 11 eri toimenpidettä