Uutinen 8.9.2011

Eurooppalaiset haluavat tiiviimpää yhteistyötä raha- ja talouspolitiikassa

EKP:n neuvostoEuroopan keskuspankin neuvosto kokoontui toukokuussa Portugalissa. Kuva: EKP

Toukokuussa tehdyn eurobarometrin mukaan eurooppalaiset haluaisivat enemmän EU-tason koordinointia talous- ja rahapolitiikassa. Barometri myös osoittaa, että eurooppalaiset luottavat yhä unionin toimielimiin enemmän kuin omaan kansalliseen hallitukseen. Kysely tehtiin toukokuussa kun keskustelu Kreikan tilanteesta kävi kuumimmillaan.

Eurobarometrin mukaan eurooppalaisten suurimpia taloustilanteeseen liittyviä huolenaiheita ovat työttömyys ja hintojen nousu. Vastaajat ovat epävarmoja siitä, kuinka talouden elpymistä voitaisiin parhaiten vauhdittaa. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista uskoo, että julkista alijäämää ja velkoja tulisi vähentää viipymättä. Samaan aikaan koko EU:n tasolla noin puolet kannattaa julkisen talouden alijäämän käyttämistä talouden elvyttämiseen. Euroalueen 16 maassa tulos on erilainen: 42 prosenttia vastustaa alijäämän käyttämistä elvyttämiseen, kun taas 41 prosenttia kannattaa sitä. Eurooppalaiset ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että muutoksia on tehtävä. Vastaajista yli puolet katsoo, että heidän maissaan on tehtävä uudistuksia.

EU:n halutaan viitoittamaan tietä talous- ja rahapolitiikassa

Talous- ja rahoituspolitiikan EU-tason koordinoinnin suosio on kasvussa: 75 prosenttia eurooppalaisista haluaa vahvempaa talouspolitiikan ohjausta Euroopan tasolla. Talouden ohjausta kannatetaan voimakkaimmin Slovakiassa, Belgiassa ja Kyproksella, joissa ohjausta kannattaa lähes 90 prosenttia väestöstä. Useissa maissa on tapahtunut huomattava muutos: vahvempaa talouden ohjausta kannatettiin aiempaa enemmän etenkin Suomessa ja Irlannissa (+13 prosenttiyksikköä verrattuna syksyyn 2009).

EU:n komission varapuheenjohtajan Vivianne Readingin mukaan eurobarometrin tulokset osoittavat, että eurooppalaisten mielestä EU:lla on tärkeä tehtävä talouskriisin ratkaisemisessa. Eurobarometrin tulokset tuovat myös esiin sen, että kansalaisten odotukset EU:ta kohtaan kasvavat: yhä useampi eurooppalainen on sitä mieltä, että Yhdysvaltojen ja G20-maiden sijaan juuri EU:lla on parhaat mahdollisuudet toimia tehokkaasti kriisistä selviämiseen.

EU on oikealla tiellä

Suurin osa eurooppalaisista on barometrin mukaan sitä mieltä, että Eurooppa 2020- talous- ja kasvustrategiassa vahvistetut EU:n tavoitteet ovat oikeat: 92 prosenttia katsoo, että työmarkkinoita on nykyaikaistettava työllisyyden lisäämiseksi ja että köyhien ja yhteiskunnallisesti syrjäytyneiden henkilöiden määrän vähentäminen olisi oltava tärkeänä tavoitteena.

Tutkimuksessa käy myös ilmi, että luottamus EU-toimielimiä kohtaan (42 prosenttia) on edelleen korkeammalla kuin luottamus EU-maiden hallituksia (29 prosenttia) tai parlamentteja (31 prosenttia) kohtaan, vaikka vain alle puolet eurooppalaisista vastasi luottavansa EU:hun. Luottamus oli vahvinta Virossa (68 prosenttia), ja heikointa Iso-Britanniassa (20 prosenttia).

Koska EU aloitti liittymisneuvottelut Islannin kanssa heinäkuussa, kevään eurobarometriä varten haastateltujen joukossa oli ensimmäistä kertaa mukana islantilaisia. Haastatelluilta 526 islantilaiselta kysyttiin yleisiä EU-asenteita. Toukokuussa 35 prosenttia luotti EU:hun ja vain kolmasosa uskoi Islannin hyötyvän EU-jäsenyydestä.

Eurobarometri on kysely, jonka Euroopan komissio teetättää Eurostatilla puolen vuoden välein. Eurobarometreillä yritetään selvittää kansalaisten asenteita sekä EU:ta että ajankohtaisia unionia koskevia asioita kohtaan.   

Lisätietoa:
Eurobarometri kevät 2010