Uutinen 7.2.2012

EU:n koulutusohjelmat uudistuvat

EU tukee erilaisia hankkeita, jotka edistävät Euroopan unionin jäsenmaiden välistä yhteistyötä. Tukea voi hakea esimerkiksi EU:n nuorisotoimintaohjelmasta, EU:n kulttuuriohjelmasta, Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta sekä Elinikäisen oppimisen ohjelmasta.

Nykyinen EU:n ohjelmakausi päättyy ensi vuonna. Uuden ohjelmakauden myötä painopisteitä vaihdetaan ja osassa ohjelmista tapahtuu muutoksia. Kansalaisten Euroopan sisältö uudistuu. Yhteinen Erasmus yhdistää nykyisen kauden koulutusohjelmat sisältäen myös Elinikäisen oppimisen ohjelman.

Aktiivista kansalaisuutta ja liikkuvuuden lisäämistä

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joilla tuetaan aktiivista kansalaisuutta, rohkaistaan kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon ja edistetään vuorovaikutusta. Ohjelma on avoin näitä tavoitteita toteuttaville EU-maiden organisaatioille. Tukea hankkeilleen voivat hakea esimerkiksi kunnat, kansalaisjärjestöt ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot kuten museot ja oppilaitokset.

Myös koulutuksen tukemiselle on oma ohjelmansa. Elinikäisen oppimisen ohjelma on tarkoitettu opiskelijoille, opettajille, muulle opetushenkilökunnalle sekä muille koulutuksen parissa toimiville organisaatioille ja tahoille. Ohjelman tavoitteena on tukea koulutusjärjestelmien välistä vaihtoa ja yhteistyötä.

Alaohjelmia Elinikäisen oppimisen ohjelmassa ovat mm. Erasmus ja Grundtvig. Erasmus on suunnattu eurooppalaisille korkeakouluille. Grundtvig-ohjelmalla puolestaan tuetaan eurooppalaisia aikuiskoulutusorganisaatioita. Grundtvigin tavoitteena on vastata erityisesti niihin koulutuksellisiin haasteisiin, joita syntyy Euroopan väestön ikääntyessä. Ohjelma pyrkii myös tarjoamaan aikuisille vaihtoehtoisia koulutusväyliä. Molemmat ohjelmat pyrkivät lisäämään ihmisten liikkuvuutta Euroopassa.

 Uusi ohjelmakausi 2014-2020

Uusi ohjelmakausi tuo muutoksia näihin ohjelmiin. Komissio on esittänyt, että uuden Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tavoitteena olisi kehittää kansalaisten valmiuksia osallistua unionin politiikan laadintaprosessiin ja parantaa heidän tietämystään unionin historiasta. Ohjelmalla pyrittäisiin saamaan aikaan keskustelua paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla unioniin liittyvistä kysymyksistä. Käydyt keskustelut ja esiin nousseet huomiot yritetään saada myös asioista päättävien henkilöiden tietoon. Komission on ehdottanut uuden ohjelmakauden budjetiksi 229 miljoonaa euroa.

Elinikäisen oppimisen ohjelma puolestaan kokee vielä suurempia muutoksia uudella ohjelmakaudella. Se ei jatka nykyisellä nimellään, vaan uusi Yhteinen Erasmus -ohjelma tulee yhdistämään useat nykyisistä koulutukseen liittyvistä ohjelmista. Käynnissä olevalla ohjelmakaudella on havaittu päällekkäisyyttä ohjelmien välillä. Joustavuutta ja yhdenmukaisuutta lisätään yksinkertaisemmalla järjestelmällä.

– Viime marraskuussa julkaistu esitys Yhteinen Erasmus -ohjelmasta on ollut lausuntokierroksella osallistujamaissa ja sen työstäminen on käynnistynyt. Esitys vielä muokkautuu, joten mitään varmaa ei voi vielä tässä vaiheessa sanoa, kertoo Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskuksen eli CIMOn vastaava asiantuntija Eija Wilen.

aikuisopiskelua, NN-norden.orgEU:n uusi ohjelmakausi tuo muutoksia esimerkiksi aikuisopiskelua tukeviin ohjelmiin. Kuva:NN-norden.org

Muutoksia erityisesti aikuiskoulutukseen

Nykyisen Elinikäisen oppimisen ohjelmista osaa ei jatketa tai niiden tukea pienennetään uudella ohjelmakaudella. Tähän on syynä muun muassa se, että joitain ohjelmia voitaisiin tukea paremmin esimerkiksi Euroopan Sosiaalirahaston kautta.

Aikuiskoulutuksen toimijat ovat olleet huolissaan uudesta ohjelmakaudesta. He pelkäävät aikuisopiskelijoiden putoavan uudistusten myötä eurooppalaisista oppimishankkeista mikäli Grundtvig-ohjelma ei jatku nykyisellään.

– Aikuiskoulutus sisältyy Yhteinen Erasmus -esitykseen, mutta sen painoarvoa on vähennetty. Se on yhdistetty ammatillisen koulutuksen alaohjelmaan. Aikuisopiskelijan liikkuvuus ei kuulu uuden ohjelmaesityksen piiriin. Näin ollen nykyiset Grundtvig -työpajat ja senioreiden vapaaehtoistyöhankkeet lakkaisivat. Pelkoa aikuiskoulutuksen tipahtamisesta kokonaan pois ei ole, koska henkilöstön liikkuvuus ja oppimiskumppanuudet ovat mukana uudessa ohjelmaesityksessä, toteaa Eija Wilen.

Lisätietoa EU:n koulutusohjelmista:

Cimo -ohjelmat