Uutinen 3.8.2012

Eurooppalaiset luottavaisia maanosansa ruoantuotantoon

Elintarvikkeiden tuotannon turvaaminen tulevaisuudessa on yksi globaalin maailman tärkeimmistä haasteista. Väestömäärän lisääntyessä ja maapallon voimavarojen huvetessa ruoan tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti on yhä tärkeämpää myös Euroopassa. Euroopan unioni on nostanut asialistalleen EU-kansalaisten ruokatietouden lisäämisen tulevaisuudessa. Heinäkuussa 2012 julkaistu tutkimus paljastaa, että eurooppalaiset eivät pidä elintarviketuotannon riittävyyttä EU:ssa erityisenä ongelmana.

EU:ssa halutaan turvata ruoantuotannon riittävyys myös tulevaisuudessa. Kuva: Euroopan komissio

Euroopassa suositaan eurooppalaista ruokaa

Euroopan komission teettämässä tutkimuksessa vertaillaan eurooppalaisten käsityksiä ruoan laadusta, alkuperästä ja turvallisuudesta. Heinäkuussa 2012 julkaistu raportti paljastaa, että unionin alueella suositaan Euroopassa tuotettua ruokaa. Vastaajista 84 % on sitä mieltä, että jäsenmaiden tulisi lisätä elintarvikkeiden tuotantoa EU:n ulkopuolelle suuntautuvaa vientiä varten. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että EU:n olisi tuettava alueellista ruoantuotantoa enemmän, jotta unionin ulkopuolelta tuleva elintarvikkeiden tuonti kyettäisiin minimoimaan tulevaisuudessa.

Eurooppalaiset kuluttajat arvostavat Euroopassa tuotettua ruokaa. Kuva: Euroopan komissio Eurooppalaiset kuluttajat arvostavat Euroopassa tuotettua ruokaa. Kuva: Euroopan komissio

Yli 70 % prosenttia vastaajista pitää ruoan alkuperää tärkeänä asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä. Myös hinta ja tuotteen laatu ovat merkityksellisiä seikkoja eurooppalaiselle kuluttajalle.

Ruoan riittävyys – Globaali vai lokaali ongelma?

Tutkimukseen osallistuneista EU-kansalaisista 76 % on huolissaan ruoan riittävyydestä maapallon väestön kasvaessa. Suurin osa eurooppalaisista kokee elintarvikkeiden tuotannon rajallisuuden globaalina ongelmana. 84 % vastanneista on silti sitä mieltä, että Euroopalla on riittävästi kykyä tuottaa elintarvikkeita myös väestömäärän kasvaessa.

Eurooppalaisessa ruokatutkimuksessa ilmenee huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä. Esimerkiksi Kreikassa kolme neljäsosaa vastaajista ilmaisee huolensa elintarvikkeiden riittävyydestä kansallisen tarpeen lisääntyessä. Tanskassa ja Hollannissa vain 11 % kyseenalaistaa EU:n elintarvikeomavaraisuuden. Esimerkiksi Espanjassa, Saksassa ja Suomessa noin 85 % vastaajista on sitä mieltä, että maapallon elintarviketuotannon resurssien riittämättömyys on huolestuttava ongelma.

EU-kansalaiset kokevat maatalouden tuottavuuden ennen kaikkea maanosan alueellisena haasteena. Kuva: Euroopan komissio.EU-kansalaiset kokevat maatalouden tuottavuuden ennen kaikkea maanosan alueellisena haasteena. Kuva: Euroopan komissio.

 Vastaavasti useissa Itä-Euroopan maissa ruoantuotannon rajallisuudesta ja ruoan riittävyydestä huolehditaan vähemmän. Esimerkiksi Bulgariassa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa alle puolet vastanneista oli huolissaan siitä, että elintarvikkeita olisi maailmassa vain rajallisesti saatavilla.

Paikallisuus ja alueellisuus liitetään yhteen

Eurooppalaiset kuluttajat mieltävät vahvan yhteyden koko EU:n tason ruoantuotannon ja jäsenvaltioiden tarjoamien paikallisten resurssien välillä.

Eurooppalaisista 83 % kokee, että elintarvikkeiden saannin turvaaminen Euroopassa on sekä jäsenvaltioiden että unionin yhteinen asia.

Yli 80 % vastaajista on sitä mieltä, että eurooppalainen maataloustuotanto on kestävällä pohjalla unionin alueella. 

Lue lisää:

Eurobarometri 389: Europeans’ attitudes towards food security, food quality and the countryside