Uutinen 9.8.2012

Euroopan oikeusasiamies on linkki EU-hallinnon ja kansalaisten välillä

EU:n oikeusasiamiehen tehtävänä on tutkia unionin kansalaisten, yritysten ja järjestöjen tekemät kantelut Euroopan unionin hallinnossa ilmenevistä epäkohdista. Sen lisäksi oikeusasiamiehen vastuulla on valvoa EU-hallinnon avoimuutta, tehokkuutta ja kansalaisten huomioimista.
Oikeusasiamiehen toimintasuunnitelma kaudelle 2009–2014 pyrkii takamaan, että EU:n kansalaiset tuntevat perusoikeutensa ja osaavat käyttää niitä.

Viime vuonna oikeusasiamiehen toimisto vastaanotti 2 510 kantelua EU-kansalaisilta. Kuva: Euroopan komissio

Kanteluita eniten hallinnon epäkohdista

Vuonna 2011 yli 22 000 kansalaista ympäri Eurooppaa käytti oikeusasiamiehen tarjoamia palveluja tekemällä kantelun, esittämällä tiedustelun tai käyttämällä oikeusasiamiehen tarjoamia palveluja verkossa.

Oikeusasiamiehen toimisto vastaanotti viime vuonna 2 510 kantelua. Hallinnolliset epäkohdat unionin eri toimielimissä olivat yleisin kantelun syy. Useimmissa tapauksissa kantelu koski lainmukaisuuden, oikeudenmukaisuuden tai avoimuuden puutetta. Jopa 82 prosenttia päätökseen saaduista tapauksista oli yksityishenkilöiden esittämiä.

Suhteutettuna väestölukuun eniten kanteluita tuli Luxemburgista, Kyprokselta ja Belgiasta. Suhteellisesti vähiten kanteluja taas esitettiin Italiasta, Romaniasta ja Virosta. Suomi oli tässä vertailussa eurooppalaista keskitasoa – viime vuonna vastaanotettiin 31 suomalaiskantelua.

Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

 

Euroopan oikeusasiamies P. Nikiforos Dimandouros toimikaudella 2009-2014. Kuva: Euroopan oikeusasiamiesEuroopan oikeusasiamies P. Nikiforos Dimandouros toimikaudella 2009-2014. Kuva: Euroopan oikeusasiamies

Heinäkuussa 2011 julkaistussa Eurobarometri-tutkimuksessa mitattiin EU-kansalaisten tietoutta EU:n perusoikeuskirjan sisällöstä. Tutkimus on tärkeä tiedonlähde oikeusasiamiehelle – kansalaisia voi tehokkaasti auttaa vain, mikäli he tuntevat oikeutensa ja tietävät tahon, jonka puoleen kääntyä ongelmatilanteissa.

Tutkimustulosten pohjalta EU:n oikeusasiamies tehostaa EU:n toimielinten ja kansalaisten vuoropuhelua. Myös yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiesverkostossa, joka koostuu jäsenvaltioiden kansallisista oikeusasiamiehistä, vahvistetaan.

Perusoikeuskirjaa ei vielä tunneta

Tutkimuksessa esiin tulleet epäkohdat liittyvät erityisesti kansalaisten perusoikeuskirjaa koskevan tiedon puutteellisuuteen sekä riittämättömään avoimuuteen unionin eri toimielimissä.

Oikeusasiamiehen yhteenvedossa korostetaan tarvetta lisätä kansalaistiedottamista eurooppalaisten perusoikeuksien osalta. Kansalaiset kaipaavat niin ikään lisää tietoa oikeusasiamiehen roolista ja vastuualueista unionin alueella.

Euroopan oikeusasiamiesverkostoon kuuluu jäseniä kolmestakymmenestäkahdesta Euroopan valtiosta. Kuva: Euroopan oikeusasiamiesEuroopan oikeusasiamiesverkostoon kuuluu jäseniä kolmestakymmenestäkahdesta Euroopan valtiosta. Kuva: Euroopan oikeusasiamies

Ennaltaehkäisevän työn tärkeys hallinnollisten epäkohtien välttämiseksi on tärkeää. Oikeusasiamieheltä odotetaan toimia unionin toimielinten avoimuuden lisäämiseksi ja kansalaisten luottamuksen parantamiseksi.

 

Virkamiehille kootut eettiset ohjeet

Oikeusasiamiehen toimiston heinäkuussa 2012 julkaisemassa asiakirjassa esitetään viisi julkisen palvelun periaatetta EU:n virkamiesten toiminnan taustaksi. Nämä eettiset normit ovat olennainen osa EU:n julkisen hallinnon noudattamaa palvelukulttuuria. Ohjeisiin sisältyvät sitoutuminen Euroopan unioniin ja sen kansalaisiin sekä virkamiesten tunnustamat rehellisyyden, objektiivisuuden, kunnioituksen ja avoimuuden periaatteet

Vaikka periaatteet eivät itsessään ole uusia, julkaistu asiakirja kiteyttää kansalaisten odotukset. Periaatteilla pyritään vahvistamaan erilaisista kulttuuritaustoista tulleiden EU virkamiesten yhteisiä näkemyksiä EU-kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi.

Lue lisää:

Euroopan oikeusasiamies

Oikeusasiamiehen yhteenveto erityis-Eurobarometrista: Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

EU:n virkamiesten toimintaa ohjaavat julkisen palvelun periaatteet

Euroopan oikeusasiamies: Vuosikatsaus 2011 ja yleiskatsaus 2011