Uutinen 25.9.2012

CAP – kohti vihreämpää maatalouspolitiikkaa?

Euroopan komission ehdotukset EU:n yhteisestä maatalousohjelmasta rahoituskaudella 2014-2020 ovat parhaillaan Euroopan parlamentin käsiteltävänä. Ympäristöpoliittisten tavoitteiden ajaminen uudessa maatalousohjelmassa on asiantuntijoiden mukaan ensisijaisen tärkeää.
Komission ehdotuksen mukaan 30% maatalouden suorista tuista myönnettäisiin tulevaisuudessa viherryttämiseen. Kuva: Euroopan komissio

CAP ja ympäristöongelma

Suomen luonnonsuojeluliiton 20.9.2012 järjestämän seminaarin aiheena oli EU:n yhteinen maatalouspolitiikka, ja sen yhteensovittaminen ympäristöpolitiikan kanssa. Tilaisuuden aikana keskusteltiin muun muassa siitä, kuinka maataloussektorin eri toimijat saataisiin helpommin mukaan ympäristöystävällisen maatalouspolitiikan tekoon.

Koko unionin kattava maatalouspoliittinen uudistus, jonka on määrä astua voimaan vuonna 2014, on ympäristöpoliittisesti haastava. Paineita asettavat muun muassa enenevä tarve panostaa vesistöjen puhtaana pitämiseen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen sekä maaperän tilan huonontumisen estämiseen.

– Ympäristöpolitiikan eteenpäinviemistä hidastaa erityisesti järjestelmien monimutkaisuus. Jotta ympäristöpoliittisia tavoitteita olisi mahdollista viedä merkittävästi eteenpäin maataloussektorilla, olisi byrokratian määrää prosessissa pyrittävä vähentämään, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Uudet maataloustuet vihertyvät?

Suomen luonnonsuojeluliiton järjestämässä seminaarissa keskusteltiin ympäristöystävällisestä maatalouspolitiikasta. Kuvassa vasemmalta Ursula Immonen, Tapani Veistola sekä Hannele Ahponen. Kuva: Eurooppatiedotus, Julietta HuttuSuomen luonnonsuojeluliiton järjestämässä seminaarissa keskusteltiin ympäristöystävällisestä maatalouspolitiikasta. Kuvassa vasemmalta Lena Avellan, Tapani Veistola sekä Hannele Ahponen. Kuva: Eurooppatiedotus, Julietta Huttu

Euroopan komissio on antanut ehdotuksensa tulevasta maatalouspoliittisesta ohjelmasta vuosille 2014–2020. Tällä hetkellä ehdotus on Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Alustavia päätöksiä ehdotuksen läpimenemiseksi odotetaan kuluvan vuoden marraskuussa. Lopullisia päätöksiä ehdotelmasta ei voida antaa ennen kuin rahoituskehysneuvottelujen tulokset ovat selvillä.

Lopulliset tulokset maatalousohjelmasta saataneen Irlannin puheenjohtajuuskaudella keväällä 2013. Maatalouspolitiikan eri asiantuntijat toteavat, että maatalous- ja ympäristötukien pienentyminen tulevalla rahoituskaudella on väistämätöntä muun muassa siksi, että EU:n rakennerahastot tulevat kasvattamaan suhteellista osuuttaan tulevassa unionin budjetissa.

Euroopan komission ehdotuksen mukaisesti tulevassa maatalouspoliittisessa uudistuksessa vähintään kolmekymmentä prosenttia suoraan myönnettävistä maataloustuista jaettaisiin viherryttämisen ehdoilla. Tämän perusteella tukia annettaisiin erityisesti viljelijöille jotka noudattavat EU:ssa yhteisesti sovittuja ympäristönormeja.

Resurssien pienentyessä maataloustukien tarkempi kohdentaminen ja priorisointi ovat ensisijaisia tavoitteita mietittäessä tulevaisuuden ympäristö- ja maatalouspolitiikkaa niin kansainvälisellä, kuin kansallisellakin tasolla.

Ympäristö- ja maataloustoimijoiden yhteistyö sujuvaksi

– Ympäristöystävällisten toimenpiteiden toteuttamisen tulisi olla viljelijöille helpompaa, korostaa Eija Hagelberg Baltic Sea Action Group:ista. Hänen mukaansa on ensisijaisen tärkeää saada maanviljelijät motivoitumaan ympäristöystävällisen maatalouspolitiikan tekemisestä.

Euroopan komissio on antanut ehdotuksensa koskien unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa vuosina 2014-2020. Kuva: Euroopan komissioEuroopan komissio on antanut ehdotuksensa koskien unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa vuosille 2014-2020. Kuva: Euroopan komissio

Ympäristöneuvos Tarja Haaranen huomauttaa puheenvuorossaan, että Suomessa yhteistyörakenteet ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriöiden välillä ovat kunnossa ja että viestintä on sujuvaa.

Lain valmistelu Suomessa

Hallitusohjelmaan on kirjattu ympäristötuen kohdentamisen lisäksi myös tuen saamisen ehtojen muuttaminen entistä vastikkeellisemmaksi. Ympäristöministeriö valmistelee ehdotuksia paraikaa. Tavoitteena on, että ehdotus maatalouden ympäristö- ja luomutuesta saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen ehdotukset siirtyvät oikeusministeriön -Ota kantaa sivustolle kommentoitavaksi. Lopullinen ehdotus saataneen vasta keväällä 2013 kun EU:n vuotuinen talousarvio on selvillä. Uuden ohjelman on tarkoitus astua voimaan vuoden 2014 alusta.