Uutinen 26.11.2012

Monivuotisten rahoituskehysneuvotteluiden ABC

Monivuotinen rahoituskehys (MRK) määrittelee unionin menokatot seuraavalle budjettijaksolle. Menokattojen avulla päätetään kuinka paljon rahaa unionilla on käytettävänään ja mihin rahat kohdennetaan. Tämän lisäksi neuvotteluissa käydään läpi säännöt joilla unionin menot rahoitetaan jäsenmaiden kesken.

Demetris Christofias, Barroso, van Rompuy. Kuva: European CouncilKyproksen presidentti Demetris Christofias, komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso ja EU-presidentti Herman van Rompuy aloittamassa neuvotteluja monivuotisista rahoituskehyksistä EU:lle. Kuva: European Council

Eurooppa-neuvosto eli jäsenmaiden päämiehet kokoontuvat parhaillaan Brysselissä neuvottelemassa monivuotisen rahoituskehityksen poliittisista suuntaviivoista vuosille 2014–2020. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Jyrki Katainen.

Entä miten neuvotteluja käydään unionin eri toimielimissä ja miten rahoituskehyspakettia käytännössä valmistellaan?

EU:n rahoituskehyksistä sopiminen vaatii lukuisia kokouksia. Kuva: European CouncilKuva: European Council

Ketkä neuvottelevat?

Varsinaisia neuvotteluja käydään Euroopan komission, neuvoston eli jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kesken.

Euroopan komissio antaa ehdotuksensa, jonka pohjalta neuvotteluja ryhdytään käymään. Lopullisen päätöksen tekevät sekä Euroopan parlamentti että neuvosto.

Neuvostotasolla MRK-paketista keskustellaan asiantuntijaryhmissä, EU:n pysyvien edustajien komiteassa (Coreper), eri politiikanalojen ministerien välillä, sekä EU:n jäsenvaltioiden päämiesten kesken.

Ministerineuvoston ja parlamentin välinen yhteistyö on ensisijaista poliittisten linjausten hahmottamiseksi ja määrittelemiseksi neuvotteluiden aikana.

Kun poliittiset linjaukset on määritelty, lainsäädännön yksityiskohdat hiotaan valmiiksi asiantuntija- ja valmisteluelimissä.

Mikä neuvottelupaketti?

Monivuotisesta rahoituskehyksestä puhutaan pakettina, koska se sisältää varsinaisen asetuksen uusista rahoituskehyksistä, EU:n omien varojen säädökset ja lisäksi ehdotukset alakohtaisista rahoitusohjelmista.

Jotta monella eri tasolla käytävät neuvottelut pysyisivät hallinnassa laatii EU-puheenjohtajamaan edustaja asiakirjan, jossa määritellään MRK-neuvotteluiden keskeiset kysymykset ja vaihtoehdot. Asiakirjaa päivitetään läpi neuvotteluiden. Euroopan huippukokouksen on hyväksyttävä neuvottelupaketti yksimielisesti. Vasta kun Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt paketin voi lainsäädäntötyö asiantuntijaryhmissä alkaa.

Parhaillaan kokoontuvalta Eurooppa-neuvostolta odotetaan neuvottelupaketin hyväksymistä, jotta lainsäädäntötyö saataisiin valmiiksi ajoissa uutta rahoituskautta varten.

 Mitä ovat EU:n omat varat?

Omat varat ovat unionin tuloa, jonka on katettava kaikki monivuotisen rahoituskehyspaketin arvioidut menot. Rahoituskehysneuvotteluissa määritellyt menokatot eivät ole menotavoitteita vaan enimmäismääriä, joita eri politiikkoihin on vuosittain käytettävissä. Menokatot määritellään noin viideksi vuodeksi eteenpäin.

Omia varoja kerätään kunkin jäsenvaltion bruttokansantulosta lasketulla osuudella, arvonlisäverosta saatavilla tuloilla sekä unionin tulli- ja sokerimaksuilla.

Pääministeri Jyrki Katainen. Kuva: vnkSuomea edustaa rahoituskehyksiä käsittelevässä huippukokouksessa pääministeri Jyrki Katainen. Kuva: Valtioneuvoston kanslia

Mitä ovat poliittinen ja lainsäädännön neuvottelulinja?

Poliittisella neuvottelulinjalla käsitellään EU:n puheenjohtajamaan laatimaa neuvottelupakettia. Työskentely etenee asiantuntijatasolta pysyvien edustajien komiteaan ja ministereille ennen kuin neuvottelut etenevät päämiesten asialistalle.

Lainsäädäntötyöhön voidaan siirtyä, kun poliittisista kysymyksistä on päästy yhteisymmärrykseen EU:n kahdenkymmenenseitsemän valtionpäämiehen kesken.

Kuka päättää ja mistä?

MRK-asetus hyväksytään neuvostossa yksimielisesti sen jälkeen kun Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n tulevalle rahoituskaudelle asetetun menokaton ja varojen kohdentamisen eri politiikanaloille.

Neuvosto hyväksyy ne säädökset joilla EU:n omia varoja kerätään tulevana rahoituskautena. Parlamentti osallistuu prosessiin hyväksyntä- ja lausuntomenettelyillä.

Alakohtaisista säädöksistä, esimerkiksi tutkimukseen, alueelliseen koheesioon tai maatalouteen liittyen, päätetään yhdessä neuvoston ja Euroopan parlamentin kesken.

Tavoitteena on päästä tämän vuoden loppuun mennessä yhteisymmärrykseen MRV-paketin keskeisistä poliittisista kysymyksistä. Tämä mahdollistaisi lainsäädäntötyön valmistumisen ajoissa, jotta uusia sääntöjä voitaisiin soveltaa 1.1. 2014 alkaen.

Lue lisää:

EU:n monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut EU:n neuvoston verkkosivuilla

Valtioneuvoston tiedote: Neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä jatkuvat