Uutinen 23.1.2013

Tiukempaa sääntelyä luottoluokituslaitoksille

Euroopan parlamentti. Kuva: Euroopan parlamentti.

Euroopan parlamentin täysistuntoviikolla 14.–17.1.2013 päätettiin tiukemman sääntelyn vaatimisesta luottoluokituslaitoksille. Parlamentti hyväksyi myös myönteiset päätöslauselmat valtionvelkojen yhdistämisestä ja nuorisotakuusta.

Luottoluokittajien vastuuta lisätään

Parlamentti hyväksyi omalta osaltaan keskiviikkona, 16.1.2013, uudet säännöt sille, miten ja milloin luottoluokituslaitokset voivat luokittaa valtionvelkaa ja yksityisten yritysten rahoitustilannetta.

Luottoluokituslaitos Feri. Kuva: Euroopa parlamentti.Euroopan parlamentti haluaa säädellä ja rajoittaa luottoluokituslaitosten valtaa. Kuva: Euroopan parlamentti.

Asetuksessa vaaditaan, että luokitusten tulee olla selkeitä ja niihin vaikuttaneet avaintekijät pitää julkistaa. Ilman toimeksiantoa tapahtuvia luokituksia saisi tehdä 2-3 kertaa vuodessa, ja laitosten tulisi joulukuun lopussa julkaista 12 seuraavan kuukauden luokitusaikataulu. Yksittäiset luokitukset tulee julkistaa EU-alueen kauppapaikkojen sulkeuduttua ja vähintään tuntia ennen niiden aukeamista.

Säännöissä pyritään myös lisäämään luokittajien vastuuta toimistaan. Tulevaisuudessa sijoittajalle tai lainan liikkeellelaskijalle tulisi oikeus nostaa kanne luottoluokittajaa vastaan, jos luokittaja on tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti syyllistynyt rikkomukseen, joka vaikuttaa luottoluokitukseen.

Luokitusten merkityksen vähentäminen

Rajoittaakseen luottoluokitusten valtaa ja liiallista sitoutumista niihin, parlamentin jäsenet kehottivat julkisyhteisöjä ja rahoituslaitoksia kehittämään omia luokitusjärjestelmiään, jotta luottoriskiarvioita voitaisiin tehdä myös itsenäisesti. Tähän liittyen esitettiin, että vuoteen 2020 mennessä EU-lainsäädännössä ei tulisi enää viitata ulkopuolisiin luottolaitoksiin eikä rahoituslaitosten tulisi joutua myymään automaattisesti omaisuuttaan, jos niiden luokitusta lasketaan. Luottoluokittajilta kiellettäisiin myös toimenpide-ehdotusten sisällyttäminen luokituksiin sekä pyrkimys vaikuttaa valtioiden politiikkaan

Säännöissä mainitaan myös omistusrajoituksista luottoluokituslaitosten ja luokiteltavien yritysten omistamiseen. Tiukentuneilla säädöksillä pyritään välttämään intressiristiriitojen syntyminen, mikäli samalla henkilöllä on merkittäviä omistuksia tai intressejä sekä luokittelijassa että luokiteltavassa.

Asetuksen käsittely jatkuu tämän jälkeen neuvostossa.

Yhteinen valtionvelka

Pörssimarkkinat. Kuva: Euroopan parlamentti.Euroopan valtioiden yhteinen valtionvelka on parlamentin mielestä yksi keino lisätä euroalueen vakautta. Kuva: Euroopan parlamentti.

Muina isoina asioina parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa komissiota kehotettiin tutkimaan eri vaihtoehtoja valtionvelan yhdistämiselle. Päätöslauselmassa todetaan, että velkojen yhdistämiseen liittyvät pelot vapaamatkustamisesta voitaisiin välttää huolellisella valmistelulla. Valtionvelkojen yhdistämistä pidettiin tarpeellisena, koska euroalueella on yhteinen valuutta, muttei yhteistä budjettipolitiikka tai yhteisiä joukkolainamarkkinoita. Tiiviimmällä yhteistyöllä parlamentti uskoisi olevan myönteisen vaikutuksen euroalueen vakauteen.

Nuorisotakuu

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman myös nuorisotakuusta. Työllisyysministereitä kehotettiin antamaan helmikuun alkuun mennessä suositus järjestelmän käyttöönotosta. Päätöslauselmassa vaaditaan jäsenmaita varmistamaan, että kaikki alle 25-vuotiaat EU-kansalaiset ja alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet saavat tasokkaan työ-, koulutus- tai harjoittelupaikkatarjouksen neljän kuukauden työttömyysjakson kuluessa. EU-varoista etenkin Euroopan sosiaalirahasto nähtiin soveliaana tukimuotona nuorisotakuulle.

Suomessa vastaavanlainen nuorisotakuu astui voimaan tämän vuoden alussa.

Lisätietoa:

Euroopan parlamentti