Uutinen 5.4.2013

Talousasioiden käsittely EU:ssa

Yhteiskuva: Lagarde, Dijsselbloem, Rehn. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.

EU ja talous – nämä kaksi sanaa toistuvat usein eri yhteyksissä. Ketkä kaikki taloutta sitten käsittelevät EU:ssa ja kuka johtaa puhetta näissä kokouksissa? Tässä pieni yhteenveto erilaisista kokoonpanoista.

Euroryhmä

Dijsselbloem. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Euroryhmä valitsee itsellensä puheenjohtajan kahden ja puolen vuoden kaudeksi kerrallaan. Hollantilainen Jeroen Dijsselbloem valittiin tehtävään tammikuussa 2013.

Euroryhmä on yhteisvaluutta-alueen pääasiallinen johtoryhmä. Se on epämuodollinen kokous, johon ottavat osaa euroa käyttävien valtioiden valtiovarainministerit. Ryhmän kokouksiin osallistuvat myös talous- ja raha-asioista vastaava komission varapuheenjohtaja sekä Euroopan keskuspankin pääjohtaja.

Ryhmä kokoontuu vähintään kerran kuussa, usein päivää ennen ECOFINin kokousta. Ryhmällä on myös oikeus kutsua useampia kokouksia tarvittaessa koolle, kuten esimerkiksi Kyproksen tapauksessa huomattiin.

EU:n puheenjohtajamaa osallistuu ryhmän kokouksiin kansallisena delegaationa.

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto Ecofin

Ecofin on yksi EU:n ministerineuvostoista. Se käsittelee monia eri politiikan aloja, kuten talouspolitiikan koordinointia, talouden valvontaa, rahoitusmarkkinoita ja pääoman liikkeitä sekä taloudellisia suhteita kolmansiin maihin. Ecofin laatii myös yhdessä Euroopan parlamentin kanssa EU:n vuosittaisen talousarvion, suuruudeltaan noin 140 miljardia euroa.

Urpilainen ja Rehn. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Suomea Ecofinissa edustava valtiovarainministeri Jutta Uprilainen yhdessä talous- ja raha-asioiden komissaari Olli Rehnin kanssa neuvostossa.

Neuvoston kokouksiin osallistuvat jäsenvaltioiden talous- ja rahoitusasioista vastaavat ministerit, talousarviota käsitellessä myös talousarviosta vastaavat ministerit osallistuvat. Ecofinin tehdessä puhtaasti euroalueeseen liittyviä päätöksiä on päätösoikeus ainoastaan euroalueen jäsenvaltioilla.

Neuvoston puhetta johtaa kulloisenkin puheenjohtajamaan valtiovarainministeri

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto koostuu 27 EU-jäsenmaan valtion päämiehistä, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajasta ja Euroopan komission puheenjohtajasta. Myös Euroopan unionin ulkoasiain- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu neuvoston työskentelyyn ja Euroopan parlamentin puhemiehellä on oikeus puhua kokouksessa.

Barroso ja Rompuy. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Eurooppa-neuvoston pysyvä puheenjohtaja Herman van Rompuy.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa virallisesti, mutta tarvittaessa kokouksia voidaan pitää useamminkin. Viime vuosina Eurooppa-neuvosto onkin kokoontunut huomattavasti useammin. Neuvoston tehtävänä on määritellä EU:n yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet vaikka viime aikoina se onkin keskittynyt pitkälti talouteen.

Puhetta Eurooppa-neuvostossa johtaa pysyvä puheenjohtaja. Herman van Rompuy nimettiin ensimmäiseksi pysyväksi puheenjohtajaksi 2009 ja hänen valittiin jatkamaan tehtävässään myös toiselle kaudelle 1.6.2012–30.11.2014.

Eurohuippukokous

Eurohuippukokoukseen osallistuu eurovaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten lisäksi komission puheenjohtaja ja eurohuippukokouksen puheenjohtaja (joka on tällä hetkellä sama henkilö kuin Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja). Heidän lisäksi EKP:n pääjohtaja kutsutaan kokoukseen ja euroryhmän puheenjohtaja voidaan kutsua.

Eurohuippukokouksen työtä valmistelee ja päätösten seurantaa hoitaa euroryhmä.

Yleisten asioiden neuvosto

Stubb ja Katainen. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Eurooppaministeri Alexander Stubb edustaa Suomea yleisten asioiden neuvostossa ja pääministeri Jyrki Katainen puolestaan Eurooppa-neuvostossa.

Yleisten asioiden neuvosto käsittelee nimensä mukaisesti laajalti asioita, talouteen niistä liittyvät EU-budjetin käsittely. Neuvostoon osallistuvat jäsenvaltioiden ulkoministerit tai Eurooppaministerit. Puhetta kokouksissa johtaa EU-puheenjohtajamaan ministeri. Suomesta kokoukseen osallistuu tällä hetkellä Eurooppaministeri Alexander Stubb.

Euroopan komissio

Komission rooli EU:n talouspolitiikassa on samanlainen kuin muissa EU-asioissa: se valmistelee ja antaa esityksiä neuvostolle ja parlamentille sekä valvoo toimeenpanoa. Komissio on myös saanut viime vuosina lisää mahdollisuuksia tarkastaa ja kertoa mielipiteensä sekä suosituksensa valtioiden budjeteista.

Olli Rehn on tällä hetkellä talous- ja raha-asioista vastaava komissaari ja komission varapuheenjohtaja. Hän vastaa  komission tavoittelemasta talouspolitiikan koordinoinnista ja talouden kasvuedellytysten tarjoamisesta.

Euroopan keskuspankki EKP

EKP toimii täysin itsenäisenä elimenä ja se vastaa euroalueen rahapolitiikasta yhdessä euroalueen kansallisten keskuspankkien kanssa. Päätöksentekoelimenä EKP:ssä toimivat johtokunta, EKP:n neuvosto ja yleisneuvosto.

Draghi ja Lagarde. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde ja EKP:n pääjohtaja Mario Draghi.

Eurokriisin aikana EKP on toiminut osana troikkaa (EKP, Euroopan komissio ja kansainvälinen valuuttajärjestö IMF), joka on osallistunut ongelmiin ajautuneiden valtioiden auttamiseen. EKP:n alaisuuteen on myös aikomus perustaa osana pankkiunionia pankkivalvontaviranomainen.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin rooli on vahvistunut vuosien saatossa. Suurin osa uusista EU-laeista säädetään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, jossa parlamentilla ja neuvostolla on yhtäläinen oikeus esittää näkemyksensä käsiteltävänä olevasta laista. Lait tulevat voimaan vasta, kun sekä parlamentti että neuvosto ovat ne hyväksyneet saman sisältöisinä.

Tätä päätösmenettelyä on noudatettu uusissa EU:n taloussopimuksissa ja lainsäädäntöpaketeissa. Parlamentin korostunut rooli tuli myös huomatuksi, kun se hylkäsi EU:n monivuotisia rahoituskehyksiä koskevan esityksen erimielisyyksien takia.