Uutinen 28.8.2013

Suomi haluaa olla vahva arktinen toimija

 Arktikum-keskus Rovaniemellä. Kuva: Arktikum

Suomi haluaa jatkossakin olla vahva ja vastuullinen arktinen toimija. Tämä ilmenee valtioneuvoston viime viikolla hyväksymästä Suomen arktisesta strategiasta. Sen mukaan Suomi haluaa olla aktiivinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen.

Suomen uusi strateginen linjaus tulee ajankohtana, jota jotkut tutkijat kuvaavat jopa kilpajuoksuna pohjoiseen. Arktinen kansainvälinen yhteistyö on keskeinen osa Suomen ulkopolitiikkaa. Julkisuusdiplomatiassa, maakuvan rakentamisessa ja esimerkiksi Team Finland -toiminnassa on jatkossa entistä vahvempi arktinen ulottuvuus.

Suomi pitää Arktista neuvostoa tärkeimpänä foorumina arktisten kysymysten käsittelyyn. Suomi tukee avointa vuorovaikutusta neuvoston ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja kannattaa lähtökohtaisesti uusien tarkkailijoiden hyväksymistä. Suomi pyrkii siihen, että Arktinen neuvosto vaiheittain vahvistetaan valtiosopimukseen perustuvaksi kansainväliseksi järjestöksi. Erittäin tärkeää on myös Barents-yhteistyö, joka tuo mukaan alueellisen näkökulman ja luo osaltaan pysyviä rajat ylittäviä yhteistyöverkostoja.

Laaja-alainen strategia

Edellinen arktinen strategia vuodelta 2010 painottui ulkosuhteisiin. Tuore strategia on laaja-alaisempi. Siinä käsitellään Suomen arktisen aseman vahvistumista, avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia, ympäristöä ja turvallisuutta, maan pohjoisten alueiden asemaa, kansainvälistä yhteistyötä ja arktista osaamista kaikessa laajuudessaan.

Arktinen strategia pannaan täytäntöön erillisillä sektorikohtaisilla toimilla. Niitä toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden puitteissa. EU-rahoitusta suunnataan hankkeisiin EU-ohjelmien ja tukiehtojen puitteissa. Erilaisia toimenpiteitä on kirjattu lähes 130 kappaletta.

Team Finland -yhteistyö saa arktisen alueen yhdeksi painopisteeksi. Luvassa on markkinointiponnisteluja ja yhteyksien luomista. Pk-yrityksille rakennetaan yhteistyöverkostoja, joiden olisi mahdollista osallistua laajoihin kansainvälisiin hankekokonaisuuksiin.

EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton tapasi Napapiirillä myös Joulupukin vuonna 2012. Kuva: UMEU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton tapasi Napapiirillä myös Joulupukin vuonna 2012. Kuva: UM

EU:n arktinen rooli vahvistuu

Euroopan unionin on yhä aktiivisempi arktinen toimija, jonka jäsenvaltioista kolme (Suomi, Ruotsi, Tanska) ovat myös arktisia valtioita. Luku kasvaa neljään, mikäli Islannista tulee EU-jäsenmaa.

Suomelle on tärkeää edistää EU:n arktisen politiikan muodostumista ja unionin arktisen roolin vahvistumista. Yhteistyössä Ruotsin ja Tanskan kanssa Suomi toimii unionin arktisen politiikan selkiinnyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Unionin tarkkailija- asema Arktisessa neuvostossa palvelee tätä tarkoitusta.

Kestävää arktista kaivostoimintaa

Pohjoisen ja arktisen kaivosteollisuuden kehittämiseksi strategiaan on kirjattu varsin kunnianhimoisia tavoitteita. Suomesta halutaan tehdä ekotehokkaan mineraaliteollisuuden globaali edelläkävijä vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on lisätä suomalaisen kaivos- ja mineraaliteknologian vientiä arktiselle alueelle, edistää uusien teknologisten ratkaisujen kehittämistä yhdessä kaivoyhtiöiden kanssa ja lisätä investointihalukkuutta. Alaa halutaan kehittää kestävän kaivosteollisuuden toimintaohjelman mukaisesti.

Arktinen kehitys vaikuttaa myös liikenteen näkymiin.Arktinen kehitys vaikuttaa myös liikenteen näkymiin.

Liikenneyhteydet avainasemassa

Arktisen alueen kehitys vaikuttaa myös liikenteeseen. Suomen pohjoisten alueiden liiketoiminnan mahdollisuuksille liikenne- ja viestintäyhteydet ovat avainasemassa. Liikenteen ja logistiikan kehittämistarpeita tulisi strategian mukaan tarkastella kokonaisvaltaisesti.

Tavoitteena on luoda perusta EU:n pohjoisen jäämeriyhteyden varmistamiselle ja Suomen pitkän aikavälin intressien huomioimiselle. Toimivat liikennejärjestelmät ja rajanylityspaikat ollaan valmiita turvaamaan. Olemassa olevien ja tulevien kaivosten liikenneyhteydet ja liikenneverkon pullonkaulojen purkaminen on kirjattujen toimenpiteiden joukossa. Tehtäväksi on myös annettu maankäyttövaraus maakuntakaavaan uudelle ratayhteydelle Sodankylästä Rovaniemelle

Suomi – kestävän kehityksen edelläkävijä arktisella alueella

Arktinen alue on keskellä nopeita ja ristiriitaisiakin muutoksia. Ilmasto lämpenee arktisella alueella voimakkaimmin maailmassa, uusia kuljetusreittejä avautuu, energiavaroja ja mineraalivaroja otetaan käyttöön ja matkailu kasvaa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja sen vaikutusten hallinta on välttämätöntä alueen vakaudelle ja turvallisuudelle sekä keskeinen lähtökohta toiminnalle koko arktisella alueella.

Arktisen alueen muutos avaa merkittävän mahdollisuuden myös suomalaiselle puhtaan teknologian osaamiselle. Suomella on vahvaa osaamista esimerkiksi veden käsittelyn teknologiassa ja jääolosuhteiden mekaanisessa öljyntorjunnassa.

Strategian vision mukaan Suomi haluaakin olla aktiivinen ja vastuullinen arktinen toimija.

Lue lisää:

Suomen arktinen strategia valtioneuvoston verkkosivuilla (pdf)

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin blogikirjoitus arktisesta strategiasta 27.8.2013

Eurooppatiedotuksen julkaisu: Arktinen kutsuu – Suomi, EU ja arktinen alue