Uutinen 21.11.2013

Viime vuoden EU-budjetti tarkastettu

Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Kuva: eca.europa.eu

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2012 koskeva tarkastus osoittaa Euroopan unionin budjetista maksettujen menojen virhetason nousseen viime vuodesta. EU:n menojen kokonaismäärä oli 138,6 miljardia euroa. Tilintarkastustuomioistuin arvioi EU:n budjetista viime vuonna suoritettujen maksujen kokonaisvirhetasoksi 4,8 prosenttia. Vuonna 2011 vastaava luku oli 3,9 prosenttia. Arvioitu virhetaso on noussut vuosittain vuodesta 2009 lähtien. Sitä ennen se sen sijaan laski kolmena edellisenä vuonna. Virhetaso on arvio varoista, joita ei olisi pitänyt maksaa, koska niiden käyttö ei ole ollut lainsäädännön mukaista.

Tilintarkastustuomioistuin ei ole tuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen tarkoituksena on auttaa Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja Euroopan unionin kansalaisia arvioimaan EU:n julkisten varojen hoitoa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on riippumaton EU:n budjetin valvoja. Se tarkastaa vuosittain budjetista suoritettavien maksujen laillisuuden ja asianmukaisuuden. Tilintarkastustuomioistuimessa työskentelee jokaisesta maasta yksi jäsen sekä joukko virkamiehiä. Suomalaisjäsen on maaliskuusta 2012 alkaen ollut Ville Itälä.

Nimestään huolimatta tilintarkastustuomioistuimella ei ole valtuuksia määrätä seuraamuksia virheistä tai väärinkäytöksistä. Komissio sen sijaan voi keskeyttää maksatuksia jäsenmaille ja määrätä rahoituskorjauksia tai takaisinperintöjä. Euroopan parlamentti päättää vastuuvapaudesta komissiolle.

Eniten virheitä maaseudun kehittämismenoissa

Virhetasot kasvoivat viime vuonna kaikissa EU-budjetin osa-alueissa, paitsi hallintomenoissa ja ulkosuhdeasioissa. Eniten virheitä löytyi maaseudun kehittämiseen, ympäristöasioihin, kalastukseen ja terveyteen liittyvistä menoista. Myös aluepolitiikkaa, energiaan ja liikenteeseen liittyvät virheet ovat yleisiä. Maatalousmaksujen virhetaso nousi vuoden 2011 2,9 prosentista 3,8 prosenttiin. Parlamentti on vaatinut komissiolta toimintasuunnitelmaa suunnan kääntämiseksi, jotta vastuuvapaus voidaan myöntää.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksesta selviää, että eniten EU-budjetin virhetasot olivat nousseet maaseudun kehittämisen alalla. Ehkä hieman yllättäen EU-hallinto selvisi tarkastuksesta hyvin arvosanoin. Kuva: europa.euTilintarkastustuomioistuimen tarkastuksesta selviää, että eniten EU-budjetin virhetasot olivat nousseet maaseudun kehittämisen alalla. EU-hallinto sen sijaan selvisi tarkastuksesta hyvin arvosanoin. Kuva: europa.eu

Virhetasojen noususta huolimatta tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumasta selviää, että Euroopan unionin tilinpäätös viime vuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot unionin taloudellisesta asemasta.

Yleisin virhetyyppi: julkisten hankintojen sääntöjä ei noudateta

Virhetasojen nousu ei sinällään merkitse tuhlailun tai petosten määrän kasvua.  Yleisin virhetyyppi, melkein 30 prosenttia virheistä, koskee julkisten hankintojen sääntöjen noudattamatta jättämistä. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Ville Itälän mukaan julkisten hankintojen sääntöjen yksinkertaistaminen auttaisi osaltaan vähentämään virheitä.  Myös sanktioita pitäisi lisätä. Myös monilla muilla aloilla säädösperusta on monimutkainen eikä tuloksellisuutta painoteta riittävästi.

Toiseksi yleisin virhe on, että hanke tai edunsaaja ei ole ollut oikeutettu EU-tukeen. Lisäksi kuluilmoituksissa on ollut usein tukeen oikeuttamattomia kuluja tai esimerkiksi maatalousmaan pinta-ala on virheellisesti ilmoitettu.

Ville Itälä. Kuva: eca.europa.euEuroopan tilintarkastustuomioistuimen suomalaisjäsen Ville Itälä. Kuva: eca.europa.eu

Suomikin mukana virhe-esimerkeissä

Vuoden 2012 vuosikertomuksessa uutta ovat esimerkkitapaukset erilaisista virheistä. Myös Suomi on mukana esimerkkitapauksissa. Suomessa moottoritien ohitustien rakennussuunnitelman laadintaa koskevaan hankkeeseen sisällytettiin laskuja, jotka koskivat aikaa ennen tukikelpoisuutta. Menot oli hyväksytty sääntöjenvastaisesti komissiolle tukikelpoisiksi. Vastaavanlaisia tapauksia löydettiin myös Euroopan aluekehitysrahaston hankkeissa Itävallassa ja Ranskassa.

Italiasta tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa taas löytyi hanke, jossa maatalousrakennuksen sijaan oli rakennettu yhteiskäyttöön tarkoitettu asuinrakennus. Tämä 220 000 euron hanke oli paikan päällä tarkastettu ja tukikelpoiseksi todettu paikallisten viranomaisten toimesta.

Tilintarkastustuomioistuin voi tehdä myös niin sanottuja erityiskertomuksia, jotka koskevat tiettyjä, valikoituja aloja. Erityiskertomukset arvioivat lähinnä hankkeiden tai ohjelmien tuloksellisuutta. Tuoreimpia erityiskertomuksia ovat esimerkiksi Euroopan globalisaatiorahastoa ja Marco Polo  –liikenneohjelmaa koskevat kertomukset. Suomalaisjäsen Itälä on valmistelemassa parhaillaan erityiskertomusta digitaali – ja Itämeristrategioista.

Lue lisää:

EU:n varainhoitovuoden 2012 tarkastuksesta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivuilla