Uutinen 11.12.2014

Post-2015: ”Our world, our dignity, our future”

Vuosi 2015 tulee olemaan monessa mielessä käänteentekevä kehityspoliittisessa historiassa: ensi vuonna sovitaan uusista kestävän kehityksen universaaleista tavoitteista seuraaville 20 vuodelle, juhlitaan Suomen kehitysyhteistyön 50-vuotista taivalta sekä vietetään Euroopan unionin ensimmäistä kehityksen teemavuotta, jonka globaali aihe on ”our world, our dignity, our future”.

Rae Verkkoranta vastaa EU-edustustossa kehityspolitiikasta
Rae Verkkoranta vastaa EU-edustustossa muun muassa kehityspolitiikasta

YK:n vuosituhattavoitteille asettama määräaika umpeutuu vuonna 2015, ja keskustelu tavoitteiden jälkeisestä ajasta kiihtyy kohti vuoden loppua.  YK johtaa keskustelua niin kutsutusta Post 2015 -kehitysagendasta, ja asian tiimoilta valmistaudutaan parhaillaan tekemään päätöksiä. EU:n sisäiset keskustelut unionin neuvotteluasetelmasta ovat käynnissä, ja työryhmätasolla sovitut Post 2015 -päätelmät on tarkoitus hyväksyä kehitysministerien kokouksessa 12. joulukuuta.   

Uudella Post 2015 -kehitysohjelmalla on kauaskantoiset seuraukset, sillä se ulottuu noin 20 vuoden päähän ja koskee kaikkia valtioita – ei siis ainoastaan kehitysmaita. Nyt EU:n jäsenvaltioilla onkin ainutlaatuinen mahdollisuus omalta osaltaan auttaa muovaamaan tuleville sukupolville kestävän kehityksen periaatteisiin pohjautuvaa maailmaa.

Post 2015 -agendan aihepiiri on laaja: se ulottuu köyhyyden ja nälänhädän poistamisesta terveydenhuollon ja koulutuksen parantamiseen, sekä ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta merien ja metsien suojeluun. Voidaankin sanoa, että uudella kehitysohjelmalla on aikaisempiin vuosituhattavoitteisiin verrattuna vallankumouksellinen luonne, jonka ytimessä on universaalisuuden periaate. Universaalisuusajatus näkyy Post 2015  -neuvotteluissa parhaiten siinä, että enää ei keskustella erikseen sosiaalisesta kehityksestä tai talous- ja ympäristökysymyksistä. Katsantokanta on muuttunut globaalimmaksi ja ratkaisuja ongelmiin tarkastellaan kokonaisuutena.

Keskustelu Post 2015 -kehitysagendasta on ollut monitahoinen ja pitkä. Vaikka neuvottelut ovatkin olleet keskeisesti YK:n ja hallitusten välisiä, pyrkimys globaaliin ja kaikki osapuolet kattavaan keskusteluun on YK:n puolelta ollut vahva. YK:n kehitysryhmä on koordinoinut yli 100 kansallista, globaalia ja temaattista konsultaatiota, joihin on osallistunut paikallisia ministeriöitä sekä liike-elämän, tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

YK:n pääsihteeri julkaisi joulukuun alussa yhteenvetoraportin neuvotteluista, ja keväällä 2015 järjestetään hallitustenvälinen konferenssi. Post 2015 -neuvotteluprosessi huipentuu syyskuussa 2015, kun kestävän kehityksen tavoitteista päätetään lopullisesti New Yorkin yleiskokouksen yhteydessä järjestettävässä huippukokouksessa.

Suomi on osallistunut aktiivisesti EU:n neuvottelukannan pohjana toimivien Post 2015 -päätelmien laatimiseen Brysselissä. Meille tärkeitä teemoja uudella kestävän kehityksen agendalla ovat muun muassa ihmisoikeuslähtöisyys, köyhyyden vähentäminen sekä tasa-arvoon liittyvät asiat. Olemme myös korostaneet oikeusvaltiokehityksen tukemista sekä koulutuksen ja työllisyyden merkitystä. Suomelle tärkeää on myös johdonmukaisuus – uuden kehitysagendan tavoitteet on otettava huomioon kaikilla eri politiikanaloilla.

Rae Verkkoranta

Kirjoittaja on lähetystöneuvos