Uutinen 19.3.2015

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvottelujen kahdeksannen kierroksen anti

EU:n ja Yhdysvaltojen välisten vapaakauppaneuvottelujen kahdeksas kierros järjestettiin Brysselissä 2.–6.2.2015. Neuvottelukierroksella käsiteltiin kaikkia neuvotteluaiheita, lukuun ottamatta investointisuojaa ja investointiriitojenratkaisua (investor-to-state dispute settlement, ISDS) sekä kilpailukysymyksiä. Komissio julkisti 13.1.2015 raportin julkisen ISDS-kuulemisen tuloksista, minkä pohjalta EU:ssa on aloitettu keskustelu investointisuojaa koskevista EU:n neuvottelutavoitteista.

Kahdeksas neuvottelukierros oli ensimmäinen uuden kauppakomissaarin Cecilia Malmströmin aikana. Kauppakomissaarin tavoitteena on ollut uusi alku niin avoimuuden kuin itse neuvottelujenkin suhteen. Komission 25.11.2014 antama tiedonanto avoimuudesta sisältää useita aloitteita julkisen viestinnän osalta. Tiedonannossa esitetyn mukaisesti EU:n neuvotteluesityksiä on julkistettu vuoden 2015 alusta lähtien. Jatkossa EU:n neuvotteluesityksiä jaetaan julkisuuteen sen jälkeen, kun ne on ensin annettu neuvottelukumppanille.

Kauppakomissaari ja Yhdysvaltain kauppaedustaja (USTR, United States Trade Representative) Michael Froman pohjustivat neuvotteluja joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 tapaamisissaan. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneita neuvotteluihin. Kauppakomissaari Malmström ja USTR Froman tapaavat jatkossa kunkin neuvottelukierroksen jälkeen, seuraavan kerran 20.3.2015.

Kahdeksannella neuvottelukierroksella saatiin aikaan edistystä teknisellä tasolla kaikilla kolmella neuvottelualueella: markkinoillepääsyssä, sääntelyssä ja globaaleissa säännöissä. Kierros keskittyi aiempaan tapaan erityisesti sääntelykysymyksiin. Seuraava neuvottelukierros järjestetään 20.–24.4.2015.

I Markkinoillepääsy

Tavarakauppa

Teollisuustuotteiden markkinoillepääsyssä osapuolet ovat jatkaneet tekstipohjaisia keskusteluita. Tullitariffeista aloitettiin sektorikohtaiset keskustelut. Lisäksi osapuolet vaihtoivat alustavia näkemyksiään siitä, millaiset parannukset voisivat olla markkinoillepääsyssä mahdollisia. Maataloustuotteiden markkinoillepääsykeskustelut keskittyivät tiedonvaihtoon lähestymistavoista eri vapaakauppasopimuksissa. Osapuolet myös käsittelivät ensimmäisten tariffitarjousten rakennetta yleisellä tasolla.

Alkuperäsäännöt

Neuvottelukierroksella jatkettiin osapuolten jakamien tekstiehdotusten yhteensovittamista. Näkemyksiä vaihdettiin muun muassa yleisistä alkuperämääräyksistä, kirjanpidollisesta erottelusta, kauttakuljetuksista sekä alkuperän todentamisesta ja valvonnasta. Keskusteluja käytiin myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöneuvottelujen avaamisesta.

Palvelut ja investoinnit

Osapuolten palveluita ja investointeja koskevien tarjousten läpikäyntiä jatkettiin. Pääpaino keskusteluissa oli tällä kertaa markkinoillepääsyssä eli niissä määrällisissä rajoituksissa, joita osapuolet asettavat alueellaan tai alueelleen rajan yli palveluita tarjoaville yrityksille. Palveluita koskevista sääntöaiheista esillä olivat televiestintä ja sähköinen kaupankäynti. Televiestinnän osalta neuvottelut etenevät hyvin etenkin lupien ja sääntelyviranomaisten osalta. Keskustelut sähköisestä kaupankäynnistä tulevat viemään aikaa, sillä neuvottelupöydällä on joitakin digitaalisen talouden mukanaan tuomia uusia aiheita, kuten rajat ylittävät tietosiirrot.

Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen osalta keskusteltiin muun muassa siitä, miten EU:n ja Yhdysvaltojen elinkeinoelämän tiedonsaantia voitaisiin julkisten hankintojen osalta parantaa, jotta avoimuusperiaate käytännön tasolla toteutuisi mahdollisimman tehokkaasti. Keskustelua käytiin myös julkisiin hankintoihin liittyvistä niin sanotuista elinkaarihankkeista (Public-Private Partnership). Elinkaarihankkeella ymmärretään julkisen viranomaisen ja yhden tai useamman yksityisen toimijan tai yrityksen välistä yleensä pitkäaikaista yhteistyösopimusta tai kumppanuutta, jossa yksityinen taho sitoutuu myös taloudelliseen, tekniseen tai toiminnalliseen riskiin.  Julkiset hankinnat ovat tärkeä osa TTIP-neuvottelukokonaisuudesta, ja niistä käydään keskustelua myös tulevilla neuvottelukierroksilla.

II Sääntely

Sääntely-yhteistyö (sääntelyn yhtenevyys, tekniset kaupanesteet, terveys- ja kasvinsuojelutoimet ja sektorit)

Kahdeksannella neuvottelukierroksella keskityttiin sääntelykokonaisuuteen. EU antoi Yhdysvalloille oman ehdotuksensa sopimuksen sääntelyn yhtenevyyttä koskevaksi tekstiksi. EU:n tekstiehdotusta täydennetään kevään aikana. EU ja Yhdysvallat keskustelivat sekä EU:n tekstiehdotuksesta että Yhdysvaltojen aikaisemmin antamasta hyviä sääntelykäytäntöjä ja läpinäkyvyyttä koskevasta tekstiehdotuksesta. EU on huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen ehdotus ei ole tasapainoinen. Ehdotuksen mukaan sitoumukset koskisivat Yhdysvaltojen osalta vain liittovaltiotason sääntelyä ja EU:n osalta puolestaan sekä EU-tason että EU:n jäsenmaiden sääntelyä.

EU ja Yhdysvallat keskustelivat teknisten kaupanesteiden (technical barriers to trade, TBT) osalta muun muassa standardisoinnista, sääntelyn läpinäkyvyydestä, tavaroiden testauksesta ja sertifioinnista. Näkökannat eroavat vielä toisistaan, mutta molemmilla osapuolilla on halua edetä neuvotteluissa.

Yhdysvallat pöytäsi terveys- ja kasvinsuojelutoimia (sanitary and phytosanitary measures, SPS) koskevan ehdotuksensa ennen kahdeksatta neuvottelukierrosta. Neuvottelukierroksella keskityttiin Yhdysvaltojen tekstiehdotuksen läpikäyntiin. EU ja Yhdysvallat identifioivat alustavasti sellaisia artikloja ja lähestymistapoja, joissa osapuolten ehdotukset ovat lähellä toisiaan sekä sellaisia aiheita, joiden osalta näkemykset eivät ole yhteneväisiä. Jatkossa keskusteluita käydään osapuolten ehdotuksista koostetun, niin kutsutun konsolidoidun tekstin pohjalta.

Sektorikohtaisissa neuvotteluissa edistyttiin, mutta kyseessä on hyvin monimutkainen kokonaisuus, ja neuvotteluvauhtia tulee tehostaa seuraavien kuukausien aikana.

EU ehdotti koneiden ja laitteiden osalta muutamia uusia aiheita jo aikaisemmassa vaiheessa määriteltyjen yhteistyöalueiden lisäksi. Uusia aiheita olisivat maatalous- ja rakennuskoneiden liikenneturvallisuus, ei-liikenteessä olevien liikkuvien koneiden pakokaasupäästöt sekä koneiden riskinarviointistandardit.

Kosmetiikkasektorin osalta EU:n keskeinen neuvottelutavoite on turvallisuusarviointitapojen yhdenmukaistaminen ja Yhdysvaltojen kosmetiikan ainesosien – kuten UV-filtterit – lupamenettelyjen virtaviivaistaminen. EU ja Yhdysvallat sopivat, että yhteistyötä jatketaan teknisellä tasolla. Myös kansainvälisen yhteistyön tehostamisesta keskusteltiin. Teknisen tason keskustelut jatkuvat seuraavien kuukausien aikana.

EU ja Yhdysvallat ovat sitoutuneet työskentelemään yhdessä lääkinnällisten laitteiden (terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet) sääntelyn yhtenevyyden lisäämiseksi. Laatujärjestelmien tarkastusten (Quality Management Systems audits) osalta keskusteltiin EU:n tarkkailija-asemasta lääkinnällisten laitteiden Single Audit Pilot -ohjelmassa (Medical Device Single Audit Pilot, MDSAP). Osapuolet keskustelivat myös kansainvälisestä laitetunnistejärjestelmästä (Unique Device Identification, UDI) sekä lääkinnällisten laitteiden hakumenettelyistä.

Lääkesektorin osalta EU ja Yhdysvallat jatkoivat keskusteluja toisensa EU:ssa, Yhdysvalloissa tai muissa maissa tekemistä lääketehtaita koskevista hyvän tuotantotavan GMP-tarkastuksista (Good Manufacturing Practices, GMP). Tarkastusten samanarvoisuutta arvioimaan on perustettu erityinen työryhmä. Neuvottelukierroksella sovittiin keskeisistä jatkotoimenpiteistä. EU:n ja Yhdysvaltojen lääkesektorin sääntelyviranomaiset tutustuvat konkreettisesti toistensa tekemiin GMP-tarkastuksiin vuoden 2015 aikana. Neuvottelukierroksella sovittiin myös siitä, että osapuolet informoivat toisiaan biosimilaareihin liittyvien ohjeiden uudistamisesta ja hyväksymisestä. Biosimilaarit ovat lääkkeitä, jotka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi alkuperäisen biologisen lääkkeen kanssa. Lisäksi sovittiin, että jatketaan yhteistyömahdollisuuksien tarkastelua geneeristen valmisteiden osalta. Geneeriset valmisteet sisältävät saman määrän vaikuttavaa ainetta samassa annosmuodossa kuin alkuperäisvalmisteet.

Kemian sektorin osalta EU ja Yhdysvallat jatkoivat keskusteluja pilottiprojekteiksi valituissa aiheissa, joita ovat 1) kemikaalien priorisointi ja arviointi sekä 2) luokittelu ja merkinnät. Käytännön järjestelyjen osalta edistyttiin. Yhdysvallat ehdotti uutta pilottiprojektia käyttöturvallisuustiedotteista.

EU ja Yhdysvallat jatkoivat keskusteluja informaatio- ja kommunikaatiosektorin yhteistyön osalta sähköisistä merkinnöistä, yhteistyöstä markkinavalvonnassa ja salausteknologiassa sekä päivittivät tiedot niin kutsutun Health IT –työohjelman osalta. Yhdysvallat antoi katsauksen sähköisen saavutettavuuden lainsäädäntöönsä.

Ajoneuvojen osalta EU ja Yhdysvallat keskustelivat muun muassa sääntelyn samanarvoisuudesta, YK:n ajoneuvoalan globaalin yhdenmukaistamisen 1998 –sopimuksesta, mahdollisesta harmonisoinnista tietyillä alueilla ja paremmasta yhteistyöstä EU:n ja Yhdysvaltojen tutkimusohjelmissa. Sovittiin, että ennen tulevia neuvottelukierroksia edistytään teknisellä tasolla. 

Tekstiilien sääntelyn osalta jatkettiin keskusteluja merkinnöistä, turvallisuusvaatimuksista ja standardeista.

Osapuolet jatkoivat keskusteluja mahdollisista yhteistyöaloista kasvinsuojeluaineiden osalta.

III Globaalit säännöt

Teollis- ja tekijänoikeudet

Kahdeksannella kierroksella jatkettiin edellisten kierrosten tapaan keskusteluja teollis- ja tekijänoikeuksien eri osa-alueista. Osapuolet kävivät myös läpi edelliseltä kierrokselta avoimiksi jääneitä kysymyksiä. Keskeisiä teemoja olivat edelleen muun muassa tulevan luvun mahdollinen rakenne, osapuolten keskinäinen yhteistyö ja sen mahdollisuudet, kansainvälisiä sopimuksia ja osapuolten lainsäädäntöhankkeita koskevan ajantasaisen tiedon ja näkemysten vaihtaminen, ja myös mahdollisesti myöhemmin neuvotteluissa esiin otettavien asioiden tarkastelu. Kierroksen aikana jatkettiin aiempien kierrosten tapaan myös keskusteluja osapuolten näkemyksistä maantieteellisistä merkinnöistä.

Energia ja raaka-aineet

Osapuolet jatkoivat edelleen teknisiä keskusteluja, ja osapuolten sääntelyviranomaiset olivat jälleen edellisten kierrosten tapaan mukana neuvotteluissa. Kierroksella keskusteltiin muun muassa uusiutuvista energioista ja energiatehokkuudesta. Osapuolet jatkoivat keskusteluja myös toistensa säädösympäristöstä eri teemojen osalta, sekä keskustelivat myös mahdollisen energiaa ja raaka-aineita käsittelevään luvun eri osa-alueita koskevasta kattavuudesta. Edelleenkään ei kuitenkaan ole tehty päätöstä siitä, tuleeko sopimukseen erillinen energiaa ja raaka-aineita käsittelevä luku.

Tullimenettelyt ja kaupan helpottaminen

Neuvotteluja jatkettiin osapuolten ehdotuksista koostetun tekstin pohjalta. Edistystä saavutettiin useissa kysymyksissä, jotka koskivat muun muassa tietojen julkaisemista internetissä, tietopalvelupisteitä, riskien hallintaa ja jälkitullausten tarkastuksia sekä ennakkotarkastuksia. Lisäksi keskusteluja käytiin muun muassa informaatioteknologian käytöstä ja sähköisistä maksuista, yhden luukun periaatteesta, ennakkopäätöksistä, muutoksenhakumenettelyistä sekä palvelumaksuista. Keskusteluja jatkettiin myös pidemmälle menevän yhdenmukaistamisen mahdollisuuksista tietosisältöjen osalta.

Kestävä kehitys

Keskusteluja jatkettiin kauppaa ja työelämän kysymyksiä sekä kauppaa ja ympäristöä koskevien määräysten mahdollisesta sisällöstä muun muassa EU:n aikaisemmin esittelemän positiopaperin pohjalta (julkistettu tammikuussa 2015 ja luettavissa alla mainituilta komission TTIP-verkkosivuilta). Varsinaisesta sopimustekstiluonnoksesta ei ole vielä aloitettu neuvotteluja.

Käsiteltyjä aiheita työelämän kysymysten osalta tällä kierroksella olivat muun muassa viittaukset kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimuksiin, työelämän keskeisimmät normit yleisemmin sekä yritysten yhteiskuntavastuu.

Neuvottelut kaupasta ja ympäristöstä jatkuivat lähinnä keskusteluformaatissa. Osapuolet keskittyivät kysymyksiin, jotka liittyvät kansainvälisiin ympäristösopimuksiin, luonnon monimuotoisuuteen, luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen sekä ilmastonmuutokseen.

Pienet ja keskisuuret yritykset

Osapuolet jatkoivat keskusteluja osapuolten ehdotuksista koostetun tekstin pohjalta. Edistystä saavutettiin etenkin EU:n ja Yhdysvaltojen välistä yhteistyötä koskevissa määräyksissä. Osapuolet kävivät syvällisesti läpi sitä, millainen tieto on vientikauppaa harjoittaville pk-yrityksille hyödyllistä ja miten tämä tieto voitaisiin esittää.

Keskusteluja käytiin myös komission ja Yhdysvaltain kauppaministeriön välisen yhteisymmärryspöytäkirjan uusimisesta. Pöytäkirja koskee pk-sektorin yhteistyötä. Lisäksi valmisteltiin EU:n ja Yhdysvaltojen välistä seminaaria parhaista käytännöistä, ja keskusteltiin viestinnästä.

Riitojenratkaisu

Neuvotteluja sopimuksen yleisen riitojenratkaisuluvun sisällöstä jatkettiin osapuolten ehdotuksista koostetun tekstin pohjalta. Edellisten neuvottelukierrosten tapaan neuvotteluissa edistyttiin osapuolille sisällöllisesti hyväksyttävissä olevien aihepiirien kompromissimuotoiluissa. Näistä mainittakoon konsultaatioita ja riitojenratkaisupaneelin kokoonpanoa koskevat tekstiosuudet. Lisäksi jatkettiin keskustelua täytäntöönpanovaiheeseen liittyvistä yksityiskohdista, joissa osapuolilla on edelleen eriäviä näkemyksiä.

  • Lisätietoja TTIP-neuvotteluista:

Ulkoasiainministeriö, taloudellisten ulkosuhteiden osasto

Kaupallinen neuvos Mary-Anne Nojonen, puh. 0295 351 494
etunimi.sukunimi@formin.fi