Uutinen 9.9.2015

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvottelujen kymmenennen kierroksen anti

Ulkoasiainministeriö

EU:n ja Yhdysvaltojen välisten vapaakauppaneuvottelujen kymmenes kierros järjestettiin Brysselissä 13.–17.7.2015. Neuvotteluissa edettiin lähes kaikilla osa-alueilla.

Kierroksella keskityttiin erityisesti palvelujen kauppaan ja sääntelykysymyksiin. Tullitariffeista, julkisista hankinnoista, investointisuojasta ja investointiriitojenratkaisusta (investor-to-state dispute settlement, ISDS) sekä kestävästä kehityksestä ei tällä kertaa neuvoteltu.

Euroopan komission odotetaan antavan syyskuussa jäsenmaille esityksensä EU:n neuvotteluehdotukseksi investointiriitojenratkaisusta. Luonnosta EU:n neuvotteluehdotukseksi kestävästä kehityksestä (työelämän säännöt ja ympäristö) on käyty läpi jäsenmaiden kanssa, ja ehdotus on tarkoitus viimeistellä syyskuussa.

Yhdestoista neuvottelukierros järjestetään lokakuussa 2015 Miamissa Yhdysvalloissa.

Seuraavassa selostetaan yksityiskohtaisesti kymmenennen neuvottelukierroksen antia eri neuvottelualueilla.

I. Markkinoillepääsy

Tavarakauppa

EU ja Yhdysvallat jatkoivat keskusteluja tavarakauppaa koskevasta tekstistä, keskustelun pääpainon ollessa tällä kierroksella tullimaksuissa, lisensoinnissa ja määritelmissä. Maataloustuotteiden osalta osapuolet jatkoivat keskusteluja tullien ulkopuolisista esteistä tiettyjen tuotteiden ja sektoreiden osalta.

Alkuperäsäännöt

Osapuolet jatkoivat keskusteluja alkuperämenettelyistä osana markkinoillepääsyneuvotteluja. Yleisiä alkuperämääräyksiä koskevien tekstiehdotusten yhteensovittamisessa edettiin. Keskustelut tekstiilejä ja vaatteita koskevista tuotekohtaisista alkuperäsäännöistä käynnistettiin, mutta neuvottelutekstejä ei tältä osin vielä jaettu.

Palvelut ja investoinnit

Osapuolet vaihtoivat kymmenennellä kierroksella parannettuja palveluita ja investointeja koskevia tarjouksia, ja kierroksella käytiin näitä läpi. EU toi pöytään myös oman ehdotuksensa palveluita koskevaksi neuvottelutekstiksi. EU:n tekstiehdotukseen ja EU:n toiseen palvelutarjoukseen sekä näiden lukuohjeisiin voi tutustua komission verkkosivuilla.

II. Sääntely

Terveys- ja kasvinsuojelu

Osapuolet aloittivat terveys- ja kasvinsuojelutoimia (sanitary and phytosanitary measures, SPS) koskevat tekstineuvottelut ja edistyivät neljässä artiklassa. Sovittiin, että työtä jatketaan jo ennen seuraavaa virallista neuvottelukierrosta.

Sääntelyn yhdenmukaisuus ja sääntely-yhteistyö

Osapuolet jatkoivat keskustelua sääntelyn yhdenmukaisuudesta ja sääntely-yhteistyöstä EU:n ja Yhdysvaltojen tekstien pohjalta. Keskusteluja käytiin erityisesti tulevan sääntelyn yhdenmukaisuutta ja sääntely-yhteistyötä koskevan luvun tavoitteista, soveltamisalasta, suhteesta sopimuksen muihin lukuihin sekä käytännön toimeenpanosta.

EU:n puolelta neuvotteluihin osallistui suuri joukko komission sääntelyasiantuntijoita ja Yhdysvaltojen puolelta useita sääntelyviranomaisia. Osapuolet esittelivät myös viimeaikaisia uudistuksiaan, kuten EU:n paremman sääntelyn pakettia sekä Yhdysvaltojen uutta ohjeistusta kansainvälisen sääntely-yhteistyön edistämiseksi.

Tekniset kaupanesteet

EU ja Yhdysvallat jatkoivat keskustelua teknisten kaupanesteiden (technical barriers to trade, TBT) osalta muun muassa siitä, kuinka voitaisiin parantaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvää yhteistyöstä.

Osapuolet keskustelivat myös standardeista ja läpinäkyvyydestä, erityisesti standardisointiprosessien avoimuudesta. Keskustelua käytiin myös siitä, miten Maailman kauppajärjestö WTO:n kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen ilmoitusmenettelyä voitaisiin vahvistaa. Kyseessä on tärkeä väline, jonka avulla voidaan ennaltaehkäistä teknisten kaupanesteiden syntyä.

Sektorit

Ajoneuvojen osalta EU ja Yhdysvallat keskustelivat sääntelyn samanarvoisuudesta, YK:n ajoneuvoalan globaalin yhdenmukaistamisen 1998-sopimuksesta, harmonisoinnin nopeuttamisesta sekä tutkimusyhteistyöstä.

Kemian sektorin osalta edistyttiin kahdessa pilottiprojektissa, joita ovat kemikaalien priorisointi ja arviointi sekä luokittelu ja merkinnät. Yhdysvallat ehdotti alustavasti uutta pilottiprojektia, joka analysoisi seosten luokittelun laskennallisia eroja ja niiden mahdollisia vaikutuksia turvallisuustietoihin. Osapuolet keskustelivat myös EU:n alustavasta tekstihahmotelmasta.

Lääkesektorin keskustelut olivat hyvin yksityiskohtaisia ja niihin osallistuivat myös EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaiset. Pääaiheita olivat hyvän tuotantotavan GMP-tarkastukset (Good Manufacturing Practices, GMP), yhteistyö biosimilaareissa (kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi alkuperäisen biologisen lääkkeen kanssa) ja geneerisissä valmisteissa (sisältävät saman määrän vaikuttavaa ainetta samassa annosmuodossa kuin alkuperäisvalmisteet), kansainvälisen harmonisointiyhteistyö ICH:n (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) uudistuksen päätös sekä luottamuksellisen tiedon vaihto sääntelyviranomaisten kesken.

Lääkinnällisten laitteiden (terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet) osalta EU ja Yhdysvallat päivittivät tiedot laatujärjestelmien tarkastusten (Quality Management Systems audits), kansainvälisen laitetunnistejärjestelmän (Unique Device Identification, UDI) ja lääkinnällisten laitteiden hyväksymistä varten käytettävien hakulomakkeiden yhdenmukaistamisen (Regulated Product Submission, RPS) osalta.

Näissä on edistytty hyvin kansainvälisellä tasolla. Osapuolet tulevat keskustelemaan siitä, kuinka nämä asiakokonaisuudet voidaan kattaa TTIP-neuvotteluissa.

Kosmetiikkasektorin osalta keskeinen neuvottelutavoite on edelleen turvallisuusarviointitapojen yhdenmukaistaminen ja Yhdysvaltojen kosmetiikan ainesosien – kuten UV-filtterit – lupamenettelyjen virtaviivaistaminen. Osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että teknisiä keskusteluja tulee jatkaa tutkijoiden kanssa. Myös kansainvälisen yhteistyön merkitystä painotettiin.

EU ja Yhdysvallat jatkoivat tekstiilien sääntelyn osalta keskusteluja merkinnöistä ja turvallisuusvaatimuksista. Osapuolet keskustelivat myös yhteistyöstä kuitunimien merkinnöissä, silkin paloturvallisuusvaatimuksista sekä yhteistyöstä vapaaehtoisiin tekstiilialan standardeihin liittyen.

Informaatio- ja kommunikaatiosektorin osalta EU ja Yhdysvallat päivittivät tiedot meneillä olevista hankkeista, jotka liittyvät terveystietojen tietorakenteen ja –sisällön yhteensopivuuteen, salaukseen, sähköisiin merkintöihin, markkinavalvontaan ja sähköisten palvelujen saatavuuteen.

Koneiden ja laitteiden osalta EU ja Yhdysvallat jatkoivat keskustelua mahdollisista sääntely-yhteistyöaloista. Molemmat korostivat taloudellisesti tärkeiden ja sääntelyrakenteeltaan samankaltaisten alojen kartoittamista, ja sopivat jatkavansa mahdollisten yhteistyöalueiden etsimistä.

Kasvinsuojeluaineiden sääntelyn osalta osapuolet jatkoivat neuvotteluja mahdollisista yhteistyöaloista ja sopivat jatkavansa keskusteluja asiantuntijatasolla.

III. Globaalit säännöt

Teollis- ja tekijänoikeudet

Keskusteluja teollis- ja tekijänoikeuksista jatkettiin keskittyen erityisesti tulliviranomaisten toimiin sekä yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin. Aiempaan tapaan osapuolet kävivät läpi teknisiä kysymyksiä sekä vaihtoivat ajankohtaista tietoa lainsäädäntöhankkeistaan.

Yhdysvallat antoi katsauksen kauppaneuvotteluvaltuuden (Trade Promotion Authority, TPA) teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan tekstiin sekä EU vastaavasti Euroopan parlamentin päätöslauselman tekstiin. Kierroksen aikana jatkettiin keskusteluja maantieteellisistä merkinnöistä, missä osapuolten näkemyserot ovat edelleen suuria.

Energia ja raaka-aineet

Tällä kierroksella keskityttiin keskustelemaan raaka-aineiden, sekä energiaan ja raaka-aineisiin liittyvän yhteistyön kattavuudesta. Lisäksi osapuolet keskustelivat siitä, kuinka neuvotteluja jatketaan seuraavien kuukausien aikana.

Tullimenettelyt ja kaupan helpottaminen

Neuvotteluja tulli- ja kaupan helpottamismenettelyistä jatkettiin tuloksekkaasti osapuolten ehdotuksista koostetun tekstin pohjalta.

Kilpailupolitiikka

Kymmenennellä neuvottelukierroksella käsiteltiin lyhyesti myös kilpailuaiheita. Valtionyhtiöiden ja kilpailupolitiikan osalta neuvotteluja jatkettiin osapuolten tekstiehdotuksista. Valtiontuista keskusteltiin EU:n tekstiehdotuksen pohjalta.

Pienet ja keskisuuret yritykset

Osapuolten ehdotuksista koostetun tekstiluonnoksen työstämisessä edistyttiin, ja yhteistyötä koskevat tekstiosuudet ovat lähes valmiita. Keskusteluita jatkettiin tietojenvaihtoa koskevasta artiklasta, ja EU ja Yhdysvallat esittelivät kumpikin omia nettisivujaan.

Yhdysvallat teki myös ehdotuksen institutionaalisista järjestelyistä, tästä keskustellaan lisää seuraavalla kierroksella.

Yleinen riitojenratkaisu

Yleisen riitojenratkaisuluvun (valtioiden välinen riitojenratkaisu) tavoitteena on luoda tehokas mekanismi sopimuksen tulkitsemiseen ja soveltamiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Neuvottelukierroksella keskityttiin riitojenratkaisupaneelin menettelysääntöihin sekä välimiesmenettelyä ja täytäntöönpanoa koskeviin kysymyksiin. Neuvotteluissa edistyttiin niin osapuolten tekstiehdotusten yhteensovittamisessa kuin sellaisten elementtien käsittelyssä, missä osapuolilla on sisällöllisiä näkemyseroja.

  • Lisätietoja TTIP-neuvotteluista:

    Ulkoministeriö, taloudellisten ulkosuhteiden osasto
    Kaupallinen neuvos Mary-Anne Nojonen, puh. 0295 351 494
    etunimi.sukunimi@formin