Uutinen 14.6.2016

Saadaanko TTIP-neuvottelut päätökseen Obaman kaudella? – 13. neuvottelukierros käyty

EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisenä poliittisena tavoitteena on edelleen saattaa TTIP-kauppasopimusneuvottelut päätökseen Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman kaudella. Aikataulu on kuitenkin haasteellinen.

Jotta neuvotteluissa voitaisiin edetä loppuvaiheeseen sopimuksen elementit: neuvottelutekstit ja tarjoukset olisi saatava riittävän pitkälle. Kolmannellatoista neuvottelukierroksella käsiteltiin kaikkia aiheita keskittyen erityisesti sääntelykysymyksiin. Myös sääntöjä koskevissa tekstineuvotteluissa edettiin.

EU:n ja Yhdysvaltojen välisten vapaakauppaneuvottelujen kolmastoista kierros järjestettiin New Yorkissa 25.-29.4.2016. Seuraava neuvottelukierros järjestetään heinäkuun puolivälissä.

I Markkinoillepääsy

Tavarakauppa

Teollisuustuotteet

EU ja Yhdysvallat jatkoivat näkemysten vaihtoa tavarakauppaa koskevista yleisistä velvoitteista. EU ja Yhdysvallat pohtivat myös mahdollisuuksia laajentaa tullivapauskohtelua tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin yhteydessä ja tilanteissa, joissa tavara tuodaan maahan uudelleen sen jälkeen, kun se on ollut korjattavana toisen osapuolen tullialueella.

Osapuolet jatkoivat keskusteluita siitä, mitä tulleja voitaisiin poistaa heti sopimuksen voimaanastumisen yhteydessä. Suurin osa teollisuustuotteiden ja kalatalouden tullinimikkeistä vapautuisi tulleista sopimuksen ensimmäisenä voimassaolopäivänä. Poikkeuksen muodostaisivat ne tullinimikkeet, jotka ovat joko EU:n tai USA:n mielestä herkkiä tuotteita, ja niihin tullaan määrittelemään siirtymäaikoja, joiden puitteissa tullit poistetaan. Osapuolet jatkoivat keskusteluita myös tekstiilitullien poistamisesta ja USA:n ehdotuksesta tekstiilituotteita koskevaksi kappaleeksi.

Maataloustuotteet

Maataloustekstin osalta edistystä saavutettiin erityisesti yhteistyön, maatalouskomitean ja väkevien alkoholijuomien osalta. Tekstin muiden kohtien osalta osapuolten näkemykset ovat edelleen eriävät. Tariffien osalta osapuolet liputtivat yksittäisiä vienti-intressejä ja esittivät pyyntöjä siirtymäajoista. Herkistä tuotteista ei keskusteltu.

Palvelut

Palveluiden ja investointien osalta kierroksella jatkettiin keskusteluja rahoituspalveluista, rajat ylittävästä palvelukaupasta, investointien markkinoillepääsystä, lupa- ja lisenssivaatimuksista, ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta, televiestinnästä ja sähköisestä kaupankäynnistä. Markkinoillepääsyn osalta vaihdettiin tietoa osapuolten tarjouksiin liittyen. Kierroksella saatiin aikaan hyvää edistystä useiden palvelualojen sääntelytekstien suhteen, mutta esimerkiksi markkinoillepääsyn ja rahoituspalveluiden sääntely-yhteistyön edistämisen osalta osapuolten näkemykset eroavat vielä merkittävästi.  EU esitteli kierroksella oman ehdotuksensa niin sanottua kotimaista sääntelyä eli lupa- ja lisenssimenettelyjä koskevaksi tekstiksi.

Alkuperäsäännöt

Alkuperäsääntöjen osalta neuvottelujen yleisenä tavoitteena on määritellä tuotteiden alkuperää koskevat säännöt, joiden mukaan tuotteille voidaan myöntää sopimuksen mukainen etuuskohtelu. Keskustelua käytiin tällä kierroksella sekä alkuperäsääntöjen yleisistä määräyksistä, alkuperämenettelyistä että tuoteryhmäkohtaisista luettelosäännöistä. Yleisten määräysten osalta keskustelu painottui tarvikkeita, varaosia ja työkaluja sekä pakkaamista ja pakkausmateriaaleja koskeviin teksteihin, sekä näkemystenvaihtoon alkuperävaatimuksista, muuttumattomuudesta sekä arvonlaskentatavoista. Alkuperämenettelyjä koskevassa keskustelussa painopiste oli edelleen alkuperävakuutus- ja jälkitarkastustavoissa. Tuoteryhmäkohtaisten luettelosääntöjen osalta saatiin loppuun kummankin osapuolen esittämien ehdotusten vertailu sekä keskusteltiin erityisesti kemikaalituotteista, jalkineista ja tekstiileistä.

Julkiset hankinnat

Osapuolet jatkoivat julkisten hankintojen osalta tekstipohjaisia keskusteluja, jotka pohjautuvat EU:n ja Yhdysvaltain allekirjoittamaan Maailman kauppajärjestö WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen ehtoihin. Osapuolet sopivat muun muassa hankintamenettelyistä, joita julkiset viranomaiset käyttävät hankintoja kilpailuttaessaan. EU korosti hankinnoissa avoimuutta ja syrjimättömyyttä sekä sosiaali- ja ympäristönäkökohtien ja työoikeudellisten seikkojen huomioon ottamista. Avoimuus erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille on tärkeää. EU onkin painottanut yhden hankintailmoitusten tietopisteen perustamista, mikä helpottaisi pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintakilpailuihin. Myös sähköisiin hankintamenettelyihin kannustettiin. Keskusteluja käytiin myös neuvontapalvelun perustamisesta molempien osapuolten yrityksille. Yhteiseen neuvontapalveluun yritykset voisivat esimerkiksi epämuodollisesti valittaa hankinta-asioihin liittyvistä kysymyksistä. EU ja Yhdysvallat keskustelivat myös jonkin verran julkisten hankintojen markkinoillepääsykysymyksistä.

II Sääntelykysymykset

Sääntelyn yhdenmukaisuus

Sääntelyn yhdenmukaisuuden osalta neuvotteluja jatkettiin sääntely-yhteistyöstä ja hyvistä sääntelykäytännöistä molempien osapuolten antamien tekstien perusteella. Keskustelua käytiin muun muassa soveltamisalasta, sääntely-yhteistyön käytännön vaikutuksista ja siitä, miten sidosryhmät osallistuisivat. Keskusteluja jatketaan jo ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.

Tekniset kaupanesteet (TBT, Technical Barriers to Trade)

Teknisten kaupanesteiden osalta keskusteltiin muun muassa TTIP-sopimuksen teknisten kaupanesteiden komitean tehtävistä, vaatimustenmukaisuuden arvioinnista (testaus, tarkastus ja sertifiointi) ja standardeista. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin osalta keskusteltiin mahdollisista keinoista helpottaa testausta ja sertifiointia siten, että tämän voisi tietyin edellytyksin tehdä jo lähtömaassa. Lisäksi keskusteltiin Yhdysvaltojen sähkölaitteiden turvallisuutta koskevista vaatimustenmukaisuuden arvioinneista. EU haluaa näiden yksinkertaistamista ja uudistamista. Standardien osalta keskusteltiin avoimuudesta sen suhteen, miten sääntelyviranomaiset valitsevat standardeja, joita tulee noudattaa. Myös toisen osapuolen sidosryhmien osallistumisesta toisen standardointijärjestöjen työhön keskusteltiin.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet (SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures)

Neuvotteluosapuolet keskustelivat ehdotetuista artikloista koskien tuontitarkastuksia, sertifiointia, komitean perustamisen rakennetta, hätätoimenpiteitä, läpinäkyvyyttä, auditointia, antibioottiresistenssiä, eläinten hyvinvointia, modernia maatalousteknologiaa ja kaupan helpottamista. Edistystä saavutettiin muun muassa tuontitarkastusten, sertifioinnin, komitean ja auditoinnin osalta. EU vahvisti, ettei se tue Yhdysvaltojen ehdotusta modernista maatalousteknologiasta.

Eläinten hyvinvoinnin osalta EU selvitti tarkemmin taustaa ehdottamansa eläinten hyvinvointiin liittyvien säännösten osalta. Tällä hetkellä sääntelylähtökohdat poikkeavat huomattavasti osapuolten välillä. EU painotti eläinten hyvinvoinnin tärkeyttä kauppasopimuksissa ja sen merkitystä SPS-luvussa.

Antibioottiresistenssin osalta Yhdysvallat piti esityksen siitä, mitä maa tekee jo nyt aiheen osalta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. EU painotti yhteistyön tärkeyttä tämän aiheen osalta ja ajoi antibioottiresistenssiä koskevien säännösten sisällyttämistä SPS-lukuun.

Sektorit

EU ja Yhdysvallat ovat yksilöineet yhdeksän sektoria, joiden osalta tarkastellaan mahdollisuutta lisätä sääntelyn yhdenmukaisuutta. Keskusteluja johtaa molempien osapuolten osalta sektoreista vastaavat sääntelyviranomaiset.

Lääkkeiden osalta molemmat antoivat tekstiehdotukset sille, miltä sopimuksen artiklat voisivat lääkesektorin osalta näyttää. EU:n ehdotus on julkinen. Tekstikohtaiset neuvottelut jatkuvat seuraavalla kierroksella. Lisäksi EU ja Yhdysvallat päivittivät tilanteen hyvän tuotantotavan GMP-tarkastusten osalta (Good Manufacturing Practices, GMP) eli sen työn osalta, mitä EU:n ja Yhdysvaltojen tarkastusten vastaavuutta arvioiva työryhmä on tehnyt. Sovittiin, että pyritään tavoitteeseen, että GMP-tarkastukset hyväksyttäisiin vastavuoroisesti.

Kosmetiikan osalta Yhdysvallat antoi oman tekstiehdotuksensa sektoria koskeviksi artikloiksi. EU lupasi antaa oman tekstiehdotuksensa ennen heinäkuun neuvottelukierrosta. Kosmetiikan ainesosien riskiarviointiin liittyen jatketaan keskusteluja siitä, miten keskustelu jatkuu teknisellä asiantuntijatasolla. Vaihtoehdoista eläinkokeille (Alternatives to Animal Testing, ATMs) keskusteltiin lyhyesti. Molemmat jatkavat strategiatyötä kosmetiikan kansainvälisen yhteistyön (International Cooperation on Cosmetics Regulation, ICCR) vahvistamiseksi.

Tekstiileissä ei ole toistaiseksi annettu tekstiehdotuksia. EU sitoutui antamaan oman ehdotuksensa ennen heinäkuun kierrosta. EU esitteli kierroksella ajatuksiaan tekstiehdotuksen rakenteesta. Tämän lisäksi keskustelua käytiin kuitunimien merkinnöistä, hoito-ohjemerkinnöistä, paloturvallisuustesteistä sekä yhteistyöstä muiden kuin sääntelyyn liittyvien liiketoimintastandardien edistämisessä.

Ajoneuvoihin liittyvä keskustelu jatkui kolmesta mahdollisesta alueesta, joilla voitaisiin saada aikaan harmonisaatiota (mukautuvat ajovalot, automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja turvavyön käytön valvontalaite). Tämän lisäksi keskusteltiin yksityiskohtaisesti siitä, miten eräiden muiden turvallisuusmääräysten osalta voidaan edetä. EU ja Yhdysvallat pyrkivät antamaan tekstiehdotukset seuraavalle kierrokselle.

Lääkinnällisten laitteiden osalta Yhdysvallat antoi ehdotuksensa sopimuksen artikloiksi. EU lupasi antaa oman tekstiehdotuksensa ennen heinäkuun kierrosta. Yhdysvallat pyysi EU:ta etenemään siinä, että EU ottaisi käyttöön lääkinnällisten laitteiden kansainvälisen järjestön (Medical Device Regulators Forum, IMDRF) lääkinnällisten laitteiden yhtenäisen auditointiohjelman (Medical Device Single Audit Programme, MDSAP). EU arvioi asiaa kesän aikana. Keskustelut jatkuvat myös yhteensopivista tietokannoista lääkinnällisten laitteiden jäljittämiseksi (Unique Device Identification, UDI).

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian osalta osapuolet jatkoivat tietojenvaihtoa EU:ssa ja/tai Yhdysvalloissa ajankohtaisista aloitteista liittyen muun muassa e-terveyteen, salaustekniikkaan, e-merkintöihin ja yhteistyöhön markkinavalvonnassa. E-terveydessä jatkettiin EU:n ja Yhdysvaltojen välillä jo olemassa olevan eHealth/Health IT –työohjelman etenemisen tarkastelua. Keskustelu oli eri aiheiden osalta myönteistä, ja joiltain osin saatiin aikaan edistystä. Erityisesti salaustekniikan osalta EU kuitenkin toi esiin jäsenmaiden varauksellisen suhtautumisen.

Koneiden ja laitteiden osalta jatkettiin keskustelua siitä, miten sääntely-yhteistyön osa-alueita yksilöidään. Keskustelu keskittyi tällä kertaa EU:n ajatuksiin tämän sektorin liitteen sisällöstä. EU korosti jälleen tämän sektorin tärkeyttä.

Kemian sektorin osalta osapuolet kävivät läpi edistymistä pilottiprojekteissa. Nämä liittyvät kemikaalien priorisointiin ja arviointiin sekä luokitteluun ja merkintöihin. Tekninen analyysi liittyen seosten luokitteluun käyttöturvallisuustiedotteessa etenee (classification rules for mixtures in Safety Data Sheets). EU ilmoitti, että se on aikeissa antaa tekstiehdotuksen seuraavalle neuvottelukierrokselle.

Kasvinsuojeluaineiden osalta osapuolet jatkoivat keskustelua siitä, miten yhteistyöhön sitouduttaisiin. EU:lle on tärkeää, että tämä yhteistyö ei ole päällekkäistä kansainvälisissä järjestöissä (CODEX, OECD) tehtävän työn kanssa. Vähän viljeltyjen satokasvien (minor uses) osalta sekä EU:lla että Yhdysvalloilla on meneillään hankkeet, joilla pyritään helpottamaan perinteisten kasvinsuojeluaineiden rekisteröimistä vähän viljellyille satokasveille. Näiden hankkeiden välille on luotu kontakti.

III Globaalit säännöt

Investointisuoja ja –riitojenratkaisu

Neuvottelukierros oli järjestyksessä toinen unionin investointisuojaehdotusta käsittelevä kokous. Osapuolet vaihtoivat näkemyksiä ja esittelivät omia ehdotuksiaan. Yhdysvaltoja kiinnosti erityisesti investointituomioistuinta koskevan EU:n ehdotuksen sisältö, jota koskeviin tarkentaviin kysymyksiin EU oli vastannut.

Monissa riitojenratkaisumenettelyn ulkopuolisissa asioissa osapuolten tavoitteet ovat pitkälti samat, kuten esimerkiksi siinä, että sääntelyoikeus kirjataan itse sopimustekstiin tai siinä, että pakkolunastuksista maksetaan käypä korvaus. Neuvottelutekstiä, jossa molempien osapuolten ehdotukset olisi saatettu yhteen, ei kuitenkaan ole vielä saatu aikaan.

Kestävä kehitys

Kauppaa ja ympäristöä sekä kauppaa ja työelämän normeja koskevia neuvotteluja jatkettiin molempien osapuolten tekemien tekstiehdotusten pohjalta. Osapuolet olivat samaa mieltä, että sopimukseen sisällytetään sitoumuksia kansainvälisen työjärjestön (ILO, International Labour Organization) työelämän perusnormien kunnioittamisesta. Tämän ohella yhtenevä näkemys muodostui myös työlainsäädännön tehokkaan toimeenpanon tarpeesta ja siitä, ettei sääntöjä tai niiden toimeenpanoa tule heikentää kaupan tai investointien edistämiseksi.

Ympäristöä koskevat neuvottelut edistyivät hyvin niillä alueilla kuten kestävän kalatalouden ja kalastuksen hallinnointi, joilla osapuolilla on hyvin samankaltaiset näkemykset. Lisäksi molemmat osapuolet sitoutuivat villieläimistön ja -kasviston lajien laittoman kaupan estämiseen.

Kysymyksiä ja keskustelua herättivät EU:n ehdottomat artiklat jätteiden ja kemikaalien hallinnosta. Tämä on uusi aihe kauppasopimuksissa. EU huomioi myös Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoitusseremonian, joka pidettiin New Yorkissa juuri ennen neuvottelukierrosta. EU aikoo antaa aiheesta erillisen ehdotuksen.  EU muistutti, että se tulee tekemään institutionaalisia kysymyksiä koskevan esityksen – riitojenratkaisu mukaan lukien – vasta myöhemmässä vaiheessa, kun luvun sisällöstä on ensin keskusteltu enemmän.

Energia ja raaka-aineet

Osapuolet jatkoivat neuvottelukierroksella keskusteluja energiasta ja raaka-aineista kaikkiaan kahden päivän ajan. Osapuolet keskustelivat myös siitä, kuinka kummankin alasta vastaavia viranomaistahoja voitaisiin sitoa prosessiin paremmin, neuvottelujen jouduttamiseksi. EU esitteli osaltaan tavoitteita sisällyttää sopimukseen sekä markkinoillepääsyä tukevia asioita että sopimusmääräyksiä, joilla edistetään kestäviä ja vihreitä politiikkoja ja ratkaisuja.

Vaikka aihepiiristä on keskusteltu neuvottelujen kuluessa säännöllisesti, ei ole edelleenkään yhteisymmärrystä siitä, tuleeko sopimukseen energiaa ja raaka-aineita käsittelevää omaa lukua. EU tavoittelee sitä edelleen.

Teollis- ja tekijänoikeudet (IPR, Intellectual property rights)

Teollis- ja tekijänoikeuksissa jatkettiin keskusteluja Yhdysvaltain helmikuun kierroksella esittelemistä luonnoksista koskien luetteloa kansainvälisistä teollis- ja tekijänoikeusalan sopimuksista (EU:n oma luonnos jo keväältä 2015) sekä yleisistä sopimusmääräyksistä. Näiden osalta keskusteluissa edettiin, mutta konsolidoituja tekstejä ei vielä ole. Lisäksi Yhdysvallat esitteli kolme uutta luonnosta osapuolten välisestä yhteistyöstä, kasvilajikkeiden suojasta ja tullin toimista. Viime mainitun osalta EU antoi oman luonnoksensa jo keväällä 2015. Osapuolet ovat katsoneet, että esitykset voisivat toimia pohjana jatkotyölle, ja niiden sisältö on otettu komissiossa arvioitavaksi.

Osapuolet vaihtoivat myös näkemyksiä liikesalaisuuksia koskevista lainsäädäntöprosesseistaan, joiden osalta molemmat ovat aivan loppuvaiheessa. Osapuolet keskustelivat myös muun muassa tekijänoikeuslainsäädäntöön liittyvistä lakihankkeistaan. Maantieteellisten merkintöjen osalta keskustelut olivat lyhyet, mutta EU korosti edelleen teeman keskeisyyttä.

Tullimenettelyt ja kaupan helpottaminen

Neuvotteluja jatkettiin muun muassa tietosisältöjen harmonisoinnista, valtuutetuista toimijoista, yhden luukun järjestelmästä, ennakkopäätöksistä sekä kansainvälisistä standardeista. Tavarakauppatyöryhmän kanssa järjestetyssä yhteiskokouksessa käsiteltiin väliaikaista maahantuontia.

Kilpailupolitiikka, valtionyhtiöt ja valtiontuet

Keskustelua kilpailua koskevasta luvusta jatkettiin yhteisen tekstiehdotuksen pohjalta. Monissa kysymyksissä osapuolet ovat jo lähellä alustavaa sopimusta ja näkemykset ovat yhteneväiset. Tavoitteena on yhteisten sääntöjen sopiminen hyvän kilpailun periaatteiden takaamiseksi.

Valtionyhtiöiden osalta keskusteluja käydään etenkin valtionyhtiöiden määritelmästä. Keskustelut jatkuvat myös valtionyhtiöitä koskevan luvun soveltamisalueesta sekä valtiontukien määräyksistä. Osa-alueissa on edelleen useita avoimia kysymyksiä.

Pienet ja keskisuuret (pk) yritykset

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevat neuvottelut ovat edistyneet pitkälle esimerkiksi yhteistyön tekemisen ja pk-yritysten asioita käsittelevän komitean perustamisen osalta. Osapuolet katsovat, että perustettava komitea tulee tekemään vahvaa yhteistyötä sekä sidosryhmien että muiden TTIP-sopimuksen alaisten komiteoiden kanssa pk-yrityksiä koskevissa kysymyksissä. Myös luvun tiedonjakoa koskevissa keskusteluissa on edistytty. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että kummankin osapuolen on tarjottava kattavaa ja ajantasaista tietoa pk-yrityksille käyttäjäystävällisellä tavalla. Keskustelut jatkuvat siitä, miten tämä toteutetaan. Osapuolet jakavat senkin näkemyksen, että pk-yrityksiä koskevassa osuudessa on tärkeää viitata muihin TTIP-sopimuksen osa-alueisiin, jotka koskettavat pk-yrityksiä, tai joista voi olla hyötyä pk-yrityksille.

Yleinen (valtioiden välinen) riitojenratkaisu

Luvun tavoitteena on luoda tehokas mekanismi sopimuksen tulkitsemiseen ja soveltamiseen liittyvien mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Neuvottelujen tällä osa-alueella on jo tapahtunut paljon lähentymistä ja keskusteluja käytiin jälleen rakentavasti. Neuvottelukierroksella keskityttiin paneelikäsittelyä, kuten paneelin perustamista ja panelistilistaa koskeviin kysymyksiin, ja jatkettiin lisäksi täytäntöönpanovaihetta koskevia keskusteluja. Joitakin sisällöllisiä näkemyseroja on yhä jäljellä, mukaan lukien välimiesmenettely, jota ei tällä neuvottelukierroksella ennätetty syvällisesti käsitellä.

Lisätietoa TTIP-neuvotteluista:

Ulkoasiainministeriö, taloudellisten ulkosuhteiden osasto, kaupallinen neuvos Mary-Anne Nojonen, puh. 0295 351 494

UM:n verkkosivut

Komission TTIP-verkkosivut

Komission laatima 13. neuvottelukierroksen raportti