Uutinen 19.9.2016

Arktinen neuvosto: Rauhan ja yhteistyön foorumi

Arktinen neuvosto on korkean tason hallitustenvälinen foorumi, joka perustettiin Ottawassa 19. syyskuuta 1996. Sen tehtävänä on parantaa yhteistyötä, koordinaatiota ja vuorovaikutusta alueen valtioiden kesken ja käsitellä yhteisiä asioita aktiivisessa yhteistyössä arktisen alueen alkuperäiskansojen ja muiden asukkaiden kanssa. Tänään juhlimme 20-vuotista arktista yhteistyötä ja toivomme, että alueen rauha ja vakaus jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen.

Arktinen neuvosto 20v. Kuva: Arctic Council Secretariat / Linnea Nordström, Flickr.com cc by-nd-2.0

Kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana arktisessa yhteistyössä on päästy pitkälle: uraauurtavat tutkimukset ja selonteot ovat johtaneet tärkeitä konkreettisia tuloksia tuottaneisiin ohjelmiin ja hankkeisiin. Samalla kun jatkamme pitkäjänteisiä ponnistelujamme ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten huomioon ottamiseksi arktisella alueella, tunnustamme vuoden 2015 Pariisin sopimuksen mukaisten pikaisten maailmanlaajuisten toimien tarpeellisuuden. Tavoitteenamme on parantaa arktisen alueen asukkaiden hyvinvointia, suojella arktista ympäristöä ja edistää kestävää kehitystä koko alueella sekä ylläpitää arktisen alueen alkuperäiskansojen kulttuuriperintöä ja elinkeinoja.

Arktinen yhteistyö kattaa kaikki elämän ja toiminnan alueet. Arktinen neuvosto johtaa tätä yhteistyötä ja siitä on tullut alueen kaikkein tärkein positiivisia toimintasuunnitelmia edistävä ja yhteisiä toimia kaikissa keskeisissä asioissa koordinoiva elin. Arktisen neuvoston menestykseen on vaikuttanut myös alkuperäiskansoja edustavien järjestöjen aktiivinen osallistuminen.

Arktinen neuvosto on toiminut johtavassa asemassa huippuluokan tieteellisten arviointien laatimisessa ja globalisaation ja ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioon ottamisessa sekä tukemassa yhteistyötä näihin haasteisiin vastaamiseksi. Neuvoston työ on myötävaikuttanut kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn Polaarikoodin, Tukholman pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan yleissopimuksen (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants), elohopean haittoja koskevan Minamatan yleissopimuksen (Minamata Convention on Mercury) ja muiden sopimusten solmimiseen.

Arktinen neuvosto on toteuttanut monia yhteisiä toimia, kuten yhteistyösuunnitelman öljyvahinkojen ehkäisemiseksi arktisilla merialueilla (Framework Plan for Cooperation on Prevention of Oil Pollution from Petroleum and Maritime Activities in the Marine Areas of the Arctic), puitedokumentin arktisen merensuojelualueverkoston kehittämisestä (Framework for a Pan-Arctic Network of Marine Protected Areas), musta hiili ja metaani -toimintaohjelman (Framework for Action on Black Carbon and Methane) ja arktisen biologisen monimuotoisuuden seurantaohjelman (Circumpolar Biodiversity Monitoring Program), sekä edistää mielenterveystyötä koko arktisella alueella.  Projektituki-rahoitusvälineen (Project Support Instrument) käynnistäminen heinäkuussa 2014 edistää edelleen arktisen ympäristön suojelua rahoittamalla saastumisen vähentämishankkeita.

Arktisen neuvoston puitteissa on solmittu kaksi oikeudellisesti sitovaa koko arktista aluetta koskevaa sopimusta. Ne ovat tärkeitä edistysaskeleita ja ovat vahvistaneet arktista yhteistyötä. Sopimukset ovat: Sopimus lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella (Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and Rescue in the Arctic) ja Sopimus yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa (Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic).

Arktinen neuvosto on auttanut luomaan alueellisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen rakenteita, kuten Arktisen yliopiston (University of the Arctic), Arktisten havainnointijärjestelmien verkoston (Sustained Arctic Observing Networks),  Arktisen rannikkovartiostofoorumin (Arctic Coast Guard Forum), Arktisen talousneuvoston (Arctic Economic Council) ja Arktisten offshore-toiminnan valvontafoorumin (Arctic Offshore Regulators Forum).

Tunnustamme erityisen vastuumme ja johtavan roolimme ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen turvaajana ja pidämme yhteistyötä Arktisen neuvoston puitteissa mahdollisuutena kannustaa valtuutettuja tarkkailijoita ja muita sidosryhmiä antamaan rakentavan panoksensa yhteistyölle.

Tänä Arktisen neuvoston 20-vuosipäivänä me arktiset valtiot vahvistamme, että olemme sitoutuneet Ottawan julistuksen periaatteisiin, tekemään yhteistyötä ja työskentelemään yhdessä alkuperäiskansoja edustavien järjestöjen kanssa sekä edistämään hyvinvointia, kehitystä ja kestävää ympäristöä tulevien sukupolvien hyväksi.

Kanada, Stéphane Dion, ulkoministeri
Tanska, Kristian Jensen, ulkoministeri
Suomi, Timo Soini, ulkoministeri
Islanti, Lilja Alfreðsdóttir, ulkoministeri
Norja, Børge Brende, ulkoministeri
Venäjä, Sergei Lavrov, ulkoministeri
Ruotsi, Margot Wallström, ulkoministeri
Yhdysvallat, John F. Kerry, ulkoministeri