Uutinen 25.11.2016

EU:n ja Yhdysvaltain välisten TTIP-neuvottelujen 15. kierros keskittyi teknisiin kysymyksiin – neuvottelut tauolle

EU:n ja Yhdysvaltain välisten vapaakauppaneuvottelujen viidestoista kierros järjestettiin New Yorkissa 3.-7. lokakuuta 2016. EU pyrkii etenemään mahdollisimman pitkälle teknisellä tasolla Yhdysvaltain nykyhallinnon kaudella. Kattavia neuvottelukierroksia ei järjestetä enää tänä vuonna.

Eurooppa-neuvosto antoi lokakuussa 2016 tukensa neuvottelujen jatkamiselle kunnianhimoisesta, tasapainoisesta ja kattavasta vapaakauppasopimuksesta Yhdysvaltain kanssa. EU:n kauppaministerit jatkoivat keskustelua TTIP-neuvottelujen tilanteesta ulkoasiainneuvostossa marraskuussa 2016 Yhdysvaltain presidentin vaalien jälkeen. TTIP-neuvotteluihin on tulossa luonnollinen tauko Yhdysvaltain uuden hallinnon järjestäytymisen vuoksi.

Viidennellätoista TTIP-neuvottelukierroksella keskityttiin tekstien konsolidointiin ja hakasulkeiden poistamiseen. Kierros oli kattava, ja hyvää etenemistä saatiin aikaan muun muassa sääntelykysymyksissä.

Seuraavassa selostetaan tarkemmin kierroksen antia eri neuvotteluaiheissa.

I Markkinoillepääsy

Tavarakauppa

Teollisuustuotteet

Osapuolet ovat edenneet pitkälle keskusteluissaan teollisuustuotteiden tullien poistamisesta. Suurin osa teollisuustuotteiden kaupan tulleista tullaan poistamaan heti voimaanastumisen yhteydessä, mutta osapuolet neuvottelivat mahdollisuuksista laajentaa niiden tuotenimikkeiden joukkoa, jossa tullit poistettaisiin heti. Tämän osalta uutta tarjousta ei kuitenkaan ole suunnitteilla lähitulevaisuudessa. Niiden teollisuustuotteiden joukko, joista keskusteluita tulee vielä jatkaa, on tunnistettu ja lukumäärältään jo varsin rajallinen.

Maataloustuotteet

Neuvotteluissa keskusteltiin maataloustekstistä, tariffeista ja tariffien ulkopuolisista kaupanesteistä. Maataloustekstin osalta osapuolet keskustelivat erityisesti viiniä ja väkeviä alkoholijuomia koskevista ehdotuksista sekä vientikilpailusta. Tariffien osalta osapuolet liputtivat yksittäisiä vienti-intressejä ja esittivät pyyntöjä ehdotettujen siirtymäaikojen lyhentämisestä. Herkimmistä tuotteista ei keskusteltu.

Alkuperäsäännöt

Neuvottelujen yleisenä tavoitteena on määritellä tuotteiden alkuperää koskevat säännöt, joiden mukaan tuotteille voidaan myöntää sopimuksen mukainen etuuskohtelu. Alkuperämenettelyjen osalta osapuolet keskustelivat oikeudellisiin teksteihin perustuen etuoikeusaseman vaatimisesta ja sen kieltämisestä, sekä todistusmenettelyistä. Yleisten määräysten osalta osapuolet keskustelivat kumulaatiomääräyksistä sekä arvonlaskentatavoista. Tuoteryhmäkohtaiset neuvottelut keskittyivät kasvi- ja eläinkunnan tuotteisiin ja elintarvikkeisiin. Lisäksi osapuolet tarkastelivat Yhdysvaltojen teollisuustuotteiden kynnysarvoja. Neuvottelut etenevät, ja molemmat osapuolet ovat antaneet ehdotuksensa lähes kaikista tuotenimikkeistä.

Tekstiilituotteiden osalta neuvotteluissa vertailtiin osapuolten tuotekohtaisten sääntöjen tekstiehdotusten eroja, joita pyritään tasaamaan. Lopuksi tekstiilituotteiden alkuperäneuvotteluissa keskityttiin Yhdysvaltojen ehdotukseen tarkoista alkuperätodistamisen yksityiskohdista, sekä muista niihin liittyvistä asioista.

Palvelukauppa

Palveluiden osalta kierroksella keskusteltiin rajat ylittävistä palveluista sekä rahoituspalveluista. Rajat ylittävistä palveluista käydyt keskustelut edesauttoivat rakentamaan kompromisseja erityisesti määritelmien osalta. Määritelmien lisäksi neuvotteluosapuolet keskustelivat ammattipätevyyksien vastavuoroisesta tunnustamisesta. Keskustelussa vaihdettiin ajatuksia edessä olevasta työstä sekä käytiin erilliset keskustelut arkkitehdeista, insinööreistä ja tilintarkastajista. Kummatkin osapuolet korostivat olevansa sitoutuneita työn jatkamiseen.

Rahoituspalveluissa käytiin kolmen päivän neuvottelut. Keskusteluiden tuloksena onnistuttiin rakentamaan kompromissimuotoiluja rahoituspalveluita käsittelevään tekstiin. Keskusteluissa teemoina olivat muun muassa määritelmät, poikkeukset sekä institutionaaliset järjestelyt. Tarjouksista käytiin tekninen keskustelu, jossa EU:n tarjous ja suurin osa Yhdysvaltojen tarjouksesta käytiin läpi.

Julkiset hankinnat

Neuvotteluissa EU korosti EU:n ja USA:n korkean tason työryhmässä asetettuja yhteisiä tavoitteita, joiden mukaan markkinoillepääsyä julkisissa hankinnoissa tulisi parantaa merkittävästi valtion kaikilla eri tasoilla ja kansallisen kohtelun periaatteen mukaisesti. Sopimustekstin sisällöstä käytiin neuvotteluja kaksi päivää. Sopimustekstin pohjana ovat Maailman kauppajärjestön WTO:n julkisia hankintoja koskevan GPA-sopimuksen (GPA, Agreement on Government Procurement) määräykset.

Osapuolten ovat ottaneet neuvotteluissa huomioon perusperiaatteet, jotka koskevat hankintamenettelyjä, läpinäkyvyyttä ja syrjimätöntä kohtelua julkisissa hankinnoissa. EU:n mukaan hankintojen läpinäkyvyyttä lisäisivät muun muassa yhden sähköisen hankintailmoitusportaalin ja elektronisten tarjousmenettelyiden käyttöönotto Yhdysvalloissa. Nämä helpottaisivat erityisesti eurooppalaisten pk-yritysten pääsyä Yhdysvaltain osavaltio- ja paikallistason julkisiin hankintoihin. EU korosti myös sosiaali- ja ympäristönäkökohtien sekä työoikeudellisten seikkojen huomioon ottamista hankinnoissa. EU:n mukaan Yhdysvalloissa tarjoajien rekisteröitymiselle asetettujen vaatimusten ei tule luoda kaupanesteitä, joilla rajoitetaan tarjoajien tarjouskilpailuista saatavaa informaatiota. Neuvottelukierroksella keskusteltiin myös puitesopimuksista, muutoksenhakumenettelystä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyistä (PPP, Public-Private Partnership).

II Sääntelykysymykset

Sääntelyn yhdenmukaisuus

Osapuolet jatkoivat neuvotteluja sääntely-yhteistyöstä ja hyvistä sääntelykäytännöistä. Hyvää edistystä saavutettiin erityisesti tekstiehdotusten selkeyttämisessä. Sääntely-yhteistyön institutionaalisesta kehikosta keskusteltiin pääneuvottelijatasolla.

Tekniset kaupanesteet (TBT, Technical Barriers to Trade)

Osapuolet jatkoivat keskustelua muun muassa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja standardeista. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin osalta keskustelut jatkuivat siitä, miten viejämaassa tehdyt tuotteiden sertifioinnit voitaisiin hyväksyä tuojamaassa tuojamaan sääntöjen mukaisesti. Keskustelut jatkuivat myös siitä, miten Yhdysvaltojen sähkölaitteiden kolmannen osapuolen vaatimusten mukaisuuden arviointijärjestelmää voitaisiin helpottaa.

Standardien osalta keskustelut jatkuivat siitä, miten läpinäkyvyyttä voidaan lisätä tilanteissa, jolloin sääntelyssä viitataan johonkin tiettyyn standardiin. Keskustelut jatkuivat myös Yhdysvalloissa sijaitsevien standardointiorganisaatioiden standardien roolista EU:ssa. Myös Yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden osallistumisesta eurooppalaisten standardien kehittämiseen sekä standardointiorganisaatioiden yhteistyöstä keskusteltiin.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet (SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures)

Osapuolet keskustelivat lähes kaikista pöydällä olevista artikloista. Keskustelut olivat rakentavat ja osapuolilla on nyt hyvä käsitys toistensa tavoitteista ja keskeisistä prioriteeteista. Jatkokeskusteluita tarvitaan edelleen EU:n ehdotuksesta, joka koskee EU:n tunnustamista yhtenä kokonaisuutena.  Myös EU:n hyväksymismenettelyitä koskevasta ehdotuksesta tarvitaan jatkokeskustelua. EU muistutti eläinten hyvinvointia koskevasta kannastaan sekä antibioottiresistentin tärkeydestä osana TTIP-sopimusta. Yhdysvallat selosti tarkemmin, miten näkevät tieteen ja riskin käsittelyn SPS-luvussa.

Sektorit

Lääkkeiden osalta jatkettiin neuvotteluja EU:n ja Yhdysvaltojen antamista artiklakohtaisista tekstiehdotuksista, joissa edistyttiin hiukan. Lisäksi EU ja Yhdysvallat keskustelivat hyvän tuotantotavan GMP-tarkastuksista (GMP, Good Manufacturing Practices). Osapuolet tarkastelevat parhaillaan, olisiko asiassa mahdollista saada aikaan sopimus tammikuuhun 2017 mennessä. Useat asiat vaativat kuitenkin vielä jatkokeskusteluja.

Kosmetiikan osalta keskusteltiin EU:n sekä Yhdysvaltojen tekstiehdotuksista. EU muistutti, että se haluaa TTIP-sopimukseen tulevan kosmetiikan määritelmän olevan laaja, jotta se kattaa kaikki EU:ssa kosmetiikaksi luokiteltavat tuotteet. EU painotti jälleen eläinkokeille vaihtoehtoisten testien tärkeyttä.

Tekstiilien osalta neuvottelut keskittyivät osapuolten tekstiehdotusten käsittelyyn. Yhdysvallat antoi ehdotuksensa ennen 15. kierrosta. Erityistä huomiota kohdistettiin informaationvaihtoon ja mahdolliseen yhteistyöhön tekstiilikuitujen merkinnöissä, yhteistyöhön turvallisuusmääräyksissä ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa sekä standardeissa.

Ajoneuvojen kohdalla muun muassa jatkettiin keskustelua erityisesti sääntelyn harmonisointiin ja vastaavuuden tunnustamiseen liittyvän listan osalta. Keskustelut jatkuvat. Yhdysvallat esitteli oman tekstiehdotuksensa ajoneuvoja koskevaksi sektoriliitteeksi.

Lääkinnällisten laitteiden osalta neuvotteluja jatkettiin molempien osapuolien tekstiehdotusten pohjalta. EU:n tekstiehdotus sisältää lisäelementtejä, joista ei ole aikaisemmin TTIP-neuvotteluissa keskusteltu. Nämä ovat tietojen vaihto sellaisten tuotteiden osalta, jotka eivät täytä vaatimuksia, ja yhteistyö standardeissa.

Joidenkin artiklojen osalta, kuten yhteensopivat tietokannat lääkinnällisten laitteiden jäljittämiseksi (UDI, Unique Device Identification), lääkinnällisten laitteiden hyväksymistä varten käytettävien hakulomakkeiden yhdenmukaistaminen (RSP, Regulated Product Submission) sekä niin sanottu Single Audit –asia, pyrittiin sopimaan yhteisestä tekstistä.

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian osalta neuvottelut keskittyivät käsittelemään Yhdysvaltojen tekstiehdotusta. EU on halukas keskustelemaan yhteisessä intressissä olevista asioista kuten radiolaitteiden markkinavalvonnasta. Sen sijaan EU ei voi sitoutua sääntelyä koskeviin lopputuloksiin e-terveydessä tai salauksessa, jotka kuuluvat jäsenmaiden toimivaltaan.

Koneiden ja laitteiden osalta neuvotteluissa keskityttiin EU:n tekstiehdotukseen ja etenkin siihen, miten koneita ja laitteita koskeva liite sopisi yhteen sopimuksen muiden osien kanssa eritoten teknisiä kaupanesteitä koskeva luku ja sääntely-yhteistyöluku. Yhdysvallat oli huolissaan useista asiakokonaisuuksista, kuten liitteen laajasta soveltamisalasta.

Kemian sektorin osalta neuvottelut keskittyivät EU:n antamaan tekstiehdotukseen. Päätös siitä, tuleeko kemiasta oma erillinen lukunsa vai liite sääntely-yhteistyölukuun, tehdään myöhemmin. Yhdysvallat kertoi vielä työstävänsä omaa ehdotustaan EU:lle. Tälläkin neuvottelukierroksella neuvottelijat kävivät läpi edistymistä pilottiprojekteissa. Seosten luokittelun eroja (differences in the classification rules for mixtures in Safety Data Sheets) koskeva tekninen analyysi saatiin päätökseen ja sen osalta sovittiin laajasta sidosryhmäkonsultaatiosta.

Kasvinsuojeluaineiden osalta osapuolet jatkoivat lyhyesti keskustelua mahdollisista yhteistyöalueista. EU kehotti Yhdysvaltoja antamaan tekstiehdotuksen. Vasta tämän jälkeen voidaan tarkemmin arvioida yhteistyön lisäarvo tällä sektorilla. Vähän viljeltyjen satokasvien (minor uses) osalta yhteistyö näyttää jo nyt lupaavalta.

III Globaalit säännöt

Investointisuoja ja –riitojenratkaisu

Investointisuojan osalta keskusteltiin yleisistä määräyksistä kuten määritelmistä, vahingonkorvauksesta ja pakkolunastuksesta. Tavoitteena oli edelleen selventää osapuolten näkemyksiä. Investointiriitojen ratkaisun osalta saavutettiin hieman edistystä niiden kohtien osalta, joissa osapuolilla on samanlainen lähestymistapa. Keskustelut keskittyivät muun muassa soveltamisalaan, määritelmiin, riitojen sovitteluun, perusteettomien kanteiden hylkäämiseen, avoimuuteen ja eettisiin vaatimuksiin.

Kestävä kehitys

Osapuolet neuvottelivat kestävästä kehityksestä (työelämän oikeudet ja ympäristö) koko viikon, tähtäimenä integroida EU:n ja USA:n ehdottamat tekstit. Neuvotteluja jatkettiin institutionaalisista kysymyksistä. EU vahvisti, että se tulee tekemään vielä kestävän kehityksen toimeenpanoa koskevan erillisen neuvotteluesityksen myöhemmin.  Osapuolet vahvistivat, että molemmille on tärkeää sisällyttää sopimukseen järjestelyt, joilla taataan tehokas vuorovaikutus kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Työelämän oikeuksien osalta jatkettiin keskusteluja kansainvälisen työjärjestön (ILO, International Labour Organization) työelämän perusnormeista mukaan lukien EU:n esittämät temaattiset artiklat kustakin perusnormista. Lisäksi keskusteltiin työsuojelun tasosta kansallisissa lainsäädännöissä ja niiden toimeenpanosta sekä yhteistyömahdollisuuksista kolmansissa maissa.

Ympäristön osalta neuvottelut jatkuivat keskittyen molempien osapuolten tekstiehdotuksiin ja niiden integroimiseen. Aiheena oli muun muassa kotimaisen ympäristön suojelun tason ylläpitäminen ja ympäristölainsäädännön tehokas täytäntöönpano. Osapuolet neuvottelivat myös tekstiehdotuksista liittyen kestävään kalantuotantoon kattaen laittoman kalastuksen hillinnän sekä EU:n ehdotuksesta villieläimistön ja metsien suojelusta ja kestävästä käytöstä, mukaan lukien niiden laittoman kaupan hillinnän. Keskustelut jatkuivat molempien osapuolten tekstiehdotuksista kansainvälisistä ympäristösopimuksista. Osapuolten kannat lähestyivät viikon aikana, ja osapuolille jäi myös selkeämpi käsitys siitä, missä ovat jo samoilla linjoilla ja miltä osin teksti vaatii vielä lisätyötä. Osapuolet sopivat jatkavansa vielä työtään keskittyen muun muassa EU:n ehdotuksiin, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen sekä kemikaaleihin ja jätteisiin.

Pienet ja keskisuuret (pk) yritykset

Suurin osa luvusta on jo sovittu. Ne tämän luvun kohdat, joista keskusteluita edelleen jatketaan, liittyvät sopimuksen muihin osa-alueisiin. Neuvotteluissa kuitenkin edettiin siinä, miten pk-yrityksille tärkeät kysymykset sopimuksen muissa osissa tullaan huomioimaan pk-yrityksiä koskevan luvun yhteydessä. Osapuolet keskustelivat myös käynnissä olevista yhteistyöhankkeista.

Tulliyhteistyö ja kauppamenettelyt

Edistystä tapahtui muun muassa tuontiin, vientiin ja kauttakulkuun liittyvässä informaatioteknologian käytössä ja sähköisissä maksuissa, sekä näihin kohdistuvissa asiakirja- ja tietovaatimuksissa. Lisäksi edistyttiin tavaroiden luovutusta koskevissa määräyksissä ja yhden luukun periaatteen mukaisten järjestelmien kehittämisessä siltä osin kuin se koskee viejän tai tuojan asiakirja- ja tietovaatimusten sähköistä toimittamista.

Neuvotteluissa keskusteltiin myös EU:n aloitteista, jotka koskevat syvempää transatlanttista tulliyhteistyötä, kuten valtuutettujen toimijoiden ohjelmaa, tietovaatimusten harmonisointipyrkimyksiä ja yhden luukun periaatteen mukaisten järjestelmien kehittämistä. Työtä jatkettiin myös väliaikaisesti maahantuotuihin tavaroihin kohdistuvista menettelyistä ja korjauksen jälkeen maahantuotavien tavaroiden tullikohtelusta.

Energia ja raaka-aineet

Osapuolet jatkoivat neuvottelukierroksella keskusteluja intensiivisesti kahden päivän ajan. EU painotti, ettei tavoiteltua yhteistä tekstiehdotusta saada valmiiksi ennen Yhdysvaltojen nykyhallinnon toimikauden loppua ilman Yhdysvaltain kirjallista esitystä.

Neuvotteluissa käsiteltiin myös horisontaalisia määräyksiä tavarakauppaa koskevassa luvussa. Nämä koskevat vientimonopoleja, kauttakulkua ja tuonti- sekä vientihinnoittelua. Osapuolet olivat yhtä mieltä tarpeesta hioa tekstiä tältä osin juridiselta kannalta. Osapuolet jatkoivat kesäkuussa aloitettua keskustelua EU:n ehdottamista säännöistä kolmannen osapuolen pääsystä energiaverkkoihin. Mukana oli tällä kertaa USA:n energiaministeriön asiantuntijoita.

Keskustelua käytiin EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä yhteistyöstä yleisesti energian ja raaka-aineiden alalla sekä erityisesti koskien uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. Molemmat osapuolet aikovat joulukuuhun mennessä tarkentaa energiaa koskevia tai siihen liittyviä määräyksiä sitoutumatta vielä siihen, missä kohtaa sopimusta ne lopullisesti sijaitsevat.

Teollis- ja tekijänoikeudet (IPR, Intellectual property rights)

Osapuolet saavuttivat edistystä molempien tekstiehdotusten yhdistämisessä. Neuvottelijat saattoivat sopia melko pitkälle yhteisestä tekstistä useissa jo aiemmin käsitellyissä aiheissa, jotka koskevat kansainvälisiä sopimuksia, yleisiä sopimusmääräyksiä, osapuolten välistä yhteistyötä sekä kasvilajikkeiden suojaa. Osapuolet tekevät näihin vielä teknisiä päivityksiä neuvottelussa sovitulta pohjalta. Pöydällä olevista aiheista tullin toimeenpanotoimista rajalla pitäisi olla mahdollisuuksia piakkoin yhteiseen tekstiin. Aiheesta ei keskusteltu neuvottelukierroksella, mutta on sovittu, että asiantuntijat neuvottelevat videoyhteydellä myöhemmin. Maantieteellisiä merkintöjä käsiteltiin lyhyesti.

Neuvottelukierroksen aluksi Yhdysvallat toi pöytään ehdotuksensa liikesalaisuuksia, pienten ja keskisuurten yritysten asemaa sekä mallisuojaa koskien. EU kommentoi näitä kierroksen jälkeen. Pikaisen tarkastelun mukaan ehdotukset ovat sopusoinnussa EU:n yhteisten sääntöjen ja käytännön kanssa, joten ne voivat todennäköisesti kelvata jatkotyöstön pohjaksi.

Yleinen (valtioiden välinen) riitojenratkaisu

Neuvottelut luvusta ovat edenneet pitkälle. Kolmasosasta luvun määräyksiä on jo päästy yhteisymmärrykseen ja useimmissa muissakin määräyksissä on enää yksittäisiä kysymyksiä ratkaistavana. Näin ollen neuvottelujen painopiste on siirtymässä sellaisiin avoinna oleviin kysymyksiin, joissa EU:lla ja Yhdysvalloilla on eriäviä näkemyksiä, ja jotka osin myös liittyvät WTO-neuvotteluihin riitojenratkaisusopimuksen tarkistamisesta. Neuvottelukierroksella päästiin jälleen eteenpäin teknisissä kysymyksissä. Lisäksi käytiin lyhyt keskustelu rahoituspalveluja koskevasta riitojenratkaisusta sekä välimiesmenettelyä koskevasta EU:n ehdotuksesta.

Sopimuksen yleismääräykset

Osapuolten välillä oli hyvää ja rakentavaa keskustelua sopimuksen hallinnollisista ja yleismääräyksistä. Keskeisinä aiheina olivat institutionaaliset määräykset ja sopimuksen määritelmät. Molemmilla osapuolilla oli yhtenevä näkemys tavoitteesta aikaansaada selkeät määräykset sopimuksen soveltamisalaa rajoittavista poikkeuksista.
 
Lisätietoja:
Ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osasto, kaupallinen neuvos Mary-Anne Nojonen, puh. 0295 351 494