Kuva:
Uutinen 14.6.2019

Mikä on EU:n upouusi ELA-virasto?

Tällä viikolla, 13.6.2019, EU:n jäsenmaat päättivät perustaa Euroopan työviranomaisen, ELA:n. Jäsenmaista koostuva Euroopan unionin neuvosto valitsi ELA:n kotipaikaksi Bratislavan, jonne virasto perustetaan nopealla aikataululla.

Hallitusneuvos Lippe Koivuneva työ- ja elinkeinoministeriöstä

ELA aloittaa toimintansa syksyllä 2019 noin 15 työntekijän voimin. Täydessä toiminnassa sen on tarkoitus olla vuonna 2024, jolloin henkilöstöä olisi noin 144, joista noin 60 olisi kansallisia asiantuntijoita. Budjetti tulee olemaan vuositasolla noin 50 miljoonaa euroa.

Virasto kokoaa tällä hetkellä hajallaan eri EU –elimissä olevia tehtäviä yhteen pysyvään rakenteeseen. ELA avustaa jäsenvaltioita ja komissiota, kun ne soveltavat työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevaa unionin lainsäädäntöä ja valvovat sen täytäntöönpanoa, sekä sovittavat yhteen sosiaaliturvajärjestelmiä unionissa. ELA:n tehtäviä ovat muun muassa harmaan talouden torjunta ja lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonta.

ELA:n tavoitteena on edistää oikeudenmukaista työvoiman unionin laajuista liikkuvuutta ja avustaa jäsenvaltioita ja komissiota sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa unionissa. Tätä varten ELA

  •  helpottaa työvoiman liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen sekä palvelujen saatavuutta
  • helpottaa ja lisää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä EU-lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa unionin laajuisesti
  • sovittelee ja helpottaa ratkaisun löytämistä jäsenvaltioiden välisissä rajat ylittävissä riita-asioissa; ja
  • tukee jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn torjumiseksi

ELA ei vaikuta kansallisten viranomaisten toimivaltuuksiin tai työmarkkinajärjestöjen rooliin esimerkiksi niiden valvoessa työehtosopimusten noudattamista.

Miten Suomi hyötyy uudesta viranomaisesta?

Suomi on suhtautunut ELA:n perustamiseen positiivisesti, ja korostanut viraston mahdollisimman sujuvaa toimintaa.

ELA varmistaa muun muassa sen, että valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa taataan kansalaisten oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun. Lisäksi varmistetaan työllistymismahdollisuuksien ja sosiaaliturvan saatavuus. Tarkoituksena on, että kansalaiset saavat tiedot, joita he tarvitsevat liikkuvuuteen liittyvien valintojen tekemiseen ja oikeuksien käyttämiseen.

ELA edistää tietojen saatavuutta kansallisista laeista ja alakohtaisista säännöistä, esimerkiksi ala-kohtaisista kansallisista työehtosopimuksista. Se tarjoaa yrityksille avoimesti tietoa paikallisista työnormeista kaikkialla sisämarkkinoilla.

Lisäksi ELA tukee kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä. Tällä varmistetaan työntekijöiden ja kansalaisten sosiaalisten oikeuksien noudattaminen sekä torjutaan petoksia ja väärinkäytöksiä. Jäsenvaltioiden pyynnöstä ELA voi myös koordinoida ja tukea yhteisiä ja samanaikaisia tarkastuksia.

Kansalliset yhteyshenkilöt vauhdittavat tiedonvaihtoa ja parantavat yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä. Hyötyä saadaan myös jouhevammasta yhteistyöstä ja paremmasta tiedonvaihdosta; työn synergiaeduista; järkeistetystä tiedonkeruusta; analyyttisestä ja teknisestä tuesta; sekä sovittelumenettelyn käyttömahdollisuudesta ELA:n toimialaan kuuluvilla aloilla.

Kirjoittaja: Lippe Koivuneva, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö