Bild:
Nyheter 18.6.2019

Vad är den nya EU-myndigheten ELA?

Den här veckan, den 13 juni 2019, fattade EU:s medlemsländer beslut om att inrätta Europeiska arbetsmyndigheten (European Labour Authority, ELA). Europeiska unionens råd, som består av EU:s medlemsländer, utsåg Bratislava som hemort för myndigheten, som kommer att inrättas inom en kort tidsram.

Regeringsrådet Lippe Koivuneva vid arbets- och näringsministeriet

ELA inleder sin verksamhet hösten 2019 med en personal på ca 15 personer. Myndigheten beräknas vara fullt verksam 2024 och då ha en personalstyrka på ca 144 personer, varav ca 60 nationella experter. Budgeten kommer att ligga på ca 50 miljoner euro på årsnivå.

I och med att myndigheten inrättas kommer olika uppgifter som i dag är fördelade på olika EU-organ att föras samman i en bestående struktur. Europeiska arbetsmyndigheten ska bistå medlemsstaterna och kommissionen i tillämpningen av unionens lagstiftning om arbetskraftens fria rörlighet och utövandet av tillsyn över efterlevnaden av den samt vid samordning av systemen för social trygghet i unionen. I myndighetens uppgifter ingår bland annat bekämpning av grå ekonomi och tillsyn över arbetsvillkoren för utstationerade arbetstagare.

ELA har som mål att främja rättvis rörlighet för arbetskraften inom hela unionen och att bistå medlemsstaterna och kommissionen när det gäller att samordna de olika systemen för social trygghet i unionen. Med tanke på detta ska ELA

  • underlätta tillgången till tjänster och uppgifter som rör rättigheter och skyldigheter när det gäller arbetskraftens rörlighet,
  • underlätta och öka samarbetet mellan medlemsstaterna i tillsynen över genomförandet av EU-lagstiftningen inom hela unionen,
  • organisera och bidra till lösningar i gränsöverskridande konflikter mellan medlemsländerna och
  • stödja samarbetet mellan medlemsstaterna för att bekämpa svartjobb.

Europeiska arbetsmyndigheten kommer inte att påverka de nationella myndigheternas befogenheter eller arbetsmarknadsorganisationernas roll t.ex. i tillsynen över efterlevnaden av kollektivavtal.

Vilken nytta har Finland av den nya myndigheten?

Finland har förhållit sig positivt till inrättandet av ELA och fäst uppmärksamhet vid att myndighetens verksamhet bör vara så smidig som möjligt.

Myndigheten ska bland annat se till att medborgarnas rättigheter till jämlik behandling säkerställs i gränsöverskridande situationer. Dessutom ska tillgången till sysselsättningsmöjligheter och social trygghet säkerställas. Målet är att medborgarna ska få den information de behöver för att göra val och utöva sina rättigheter när det gäller rörligheten.

ELA ska främja tillgången till information om nationella lagar och branschspecifika regler, t.ex. branschspecifika nationella kollektivavtal. Myndigheten kommer öppet att erbjuda företag information om lokala arbetsnormer överallt på den inre marknaden.

Dessutom stöder ELA samarbetet mellan de nationella myndigheterna. På detta sätt kan man säkerställa att arbetstagarnas och medborgarnas sociala rättigheter tillgodoses och att bedrägerier och oegentligheter bekämpas. På medlemsstaternas begäran kan ELA också samordna och stödja gemensamma och samtidiga kontroller.

Nationella kontaktpersoner påskyndar informationsutbytet och förbättrar samarbetet mellan de nationella myndigheterna. Finland gagnas också av ett flexiblare samarbete och bättre informationsutbyte, synergier när det gäller arbete, rationellare datainsamling, analytiskt och tekniskt stöd samt möjligheten att tillämpa förlikningsförfarande inom de sektorer som hör till ELA:s ansvarsområde.

Text: Lippe Koivuneva, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet