Kuva: Unsplash/Nicholas Doherty

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 23.2.2024

Komission suositus päästövähennystavoitteeksi vuodelle 2040 julkaistu – tavoitteena ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä

Euroopan komissio julkaisi 6.2 päästövähennystavoitetta vuodelle 2040 sekä teollista hiilenhallintaa koskevat tiedonannot. Ne painottavat puhtaiden ratkaisujen ja hiilensidonnan tärkeyttä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Komission julkaisemassa 2040 -tavoitetta koskevassa tiedonannossa suositellaan nettopäästöjen vähentämistä 90 %:lla vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 1990 tason. Tavoitteen saavuttamiseksi päästövähennyksiä tarvitaan kaikilla aloilla. Päästöjä tulisi vähentää kustannustehokkaasti ja laajasti vuoteen 2040 mennessä. Uusi asetettava EU:n 2040 ilmastotavoite tukee tavoitetta, jonka mukaan Euroopan unionin tulisi olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

“Suomi kannattaa johdonmukaista EU:n ilmastopolitiikkaa, jolla rakennamme EU:n kilpailukykyä ja joka luo elinkeinoelämälle varmuutta ja ennakoitavuutta investoida tulevaisuuden puhtaisiin ratkaisuihin. 2040-ilmastotavoitteen toimeenpanossa pääpainon tulee pysyä päästövähennyksissä ja jättää jäsenmaille riittävästi liikkumatilaa tavoitteiden saavuttamiseksi”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kommentoi tavoitetta.

Tavoitteen saavuttamiseksi kaikkien toimialojen, etenkin energiasektorin, odotetaan vähentävän päästöjä laajasti ja kustannustehokkaasti. Komissio painottaa päästövähennysten ensisijaisuutta verrattuna muihin keinoihin, mutta kaikkia vähähiilisyysratkaisuja tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Teollista hiilenhallintaa koskevan tiedonannon vaikutusarvion mukaan hiilidioksidia tulisi ottaa talteen vuosittain 50 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä, ja vastaavasti vuoteen 2050 mennessä 450 miljoonaa tonnia vuodessa, osana EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimia. Hiilen talteenoton, varastoinnin ja hyödyntämisen (CCUS) teknologioilla pyritään vähentämään ilmakehään päätyvien hiilidioksidipäästöjen määrää. Hyödyntämisessä biogeeninen tai ilmasta suoraan kaapattu hiilidioksidi muunnetaan hyödyllisiksi tuotteiksi.

”Suomessa on merkittävä osa Euroopan biogeenisestä hiilidioksidista, joka voidaan ottaa talteen tehtaiden piipuista. Näin talteen otetulle hiilidioksidille saadaan luotua myös pidemmälle meneviä arvoketjuja korvaamaan fossiilista hiiltä raaka-aineena”, ministeri Mykkänen hahmottaa.

Komission näkemyksen mukaan eurooppalainen hiiliarvoketju muodostuu vaiheittain. Vuoteen 2030 mennessä varmistetaan riittävä varastointikapasiteetti, tarvittava kuljetusinfrastruktuuri ja selkeät puitteet varastoihin pääsylle.

Artikkeli on julkaistu alun perin Suomen EU-edustuston verkkosivuilla 22.2.2024.

Lähteet:

Ympäristöministeriön tiedonanto

Komission vuoden 2040 ilmastotavoitetta koskeva tiedonanto

Komission teollista hiilenhallintaa koskeva tiedonanto