Bild: Unsplash/Nicholas Doherty
Aktuellt 28.2.2024

Kommissionen lade fram rekommendation om utsläppsminskningsmål för 2040 – målet är att uppnå klimatneutralitet före 2050

Den 6 februari offentliggjorde Europeiska kommissionen ett utsläppsminskningsmål för 2040 och meddelanden om industriell koldioxidhantering. De understryker vikten av rena lösningar och koldioxidbindning för att målen ska uppnås.

I sitt meddelande om målet för 2040 rekommenderar kommissionen en 90-procentig minskning av nettoutsläppen fram till 2040 jämfört med 1990 års nivå. Målet kräver att utsläppen minskas inom alla sektorer. Detta ska ske i omfattande grad och på ett kostnadseffektivt sätt före 2040. Fastställandet av ett nytt klimatmål för 2040 stöder målet att EU ska vara klimatneutralt senast 2050.

”Finland understöder en konsekvent klimatpolitik inom EU genom vilken vi bygger upp EU:s konkurrenskraft och med tanke på näringslivet skapar säkerhet och förutsägbarhet som främjar investeringar i framtidens rena lösningar. När klimatmålet för 2040 genomförs ska tyngdpunkten ligga på utsläppsminskningar, och medlemsstaterna ska ges tillräckligt med spelrum för att uppnå målen”, kommenterar miljö- och klimatminister Kai Mykkänen målet.

För att målet ska kunna uppnås förväntas alla sektorer, i synnerhet energisektorn, minska utsläppen i omfattande grad och på ett kostnadseffektivt sätt. Kommissionen betonar att utsläppsminskningar ska prioriteras, men alla slags koldioxidsnåla lösningar behövs.

Enligt konsekvensbedömningen i meddelandet om industriell koldioxidhantering ska man avskilja 50 miljoner ton koldioxid per år före 2030 och 450 miljoner ton koldioxid per år före 2050 som en del av de åtgärder som behövs för att uppnå EU:s klimatmål. Syftet med teknik för avskiljning, lagring och användning av koldioxid (CCUS) är att minska den mängd koldioxidutsläpp som hamnar i atmosfären. Användning innebär att man omvandlar biogen koldioxid eller koldioxid som fångats in direkt från luften till nyttiga produkter.

”I Finland finns en betydande andel av Europas biogena koldioxid, som kan fångas in från fabrikernas skorstenar. På detta sätt kan man också skapa mer långtgående värdekedjor för den avskilda koldioxiden för att ersätta fossilt kol som råvara”, förklarar minister Mykkänen.

Kommissionens uppfattning är att den europeiska koldioxidvärdekedjan bildas stegvis. Fram till 2030 säkerställs en tillräcklig lagringskapacitet, nödvändig transportinfrastruktur och tydliga ramar för tillträde till lagren.

Artikeln publicerades ursprungligen den 22 februari webbplatsen för  Finlands ständiga representation vid EU. 

Källor:

Miljöministeriets meddelande

Kommissionens meddelande om klimatmål för 2040

Kommissionens meddelande om industriell koldioxidhantering