Bild: Johanna Leguerre, Thomas Dechoux

EU-medborgarens rättigheter och påverkningsmöjligheter i EU

Europeiska unionens medborgare har rättigheter enligt unionens lagstiftning. Medborgarna har möjlighet att påverka EU-politiken genom att rösta i valen till Europaparlamentet och i de nationella valen. EU:s medborgarinitiativ är det nyaste sättet att öka medborgarnas möjligheter att påverka på EU-nivå.

Din rätt som EU-medborgare

Som finsk medborgare är du också medborgare i EU. EU-medborgarna har rättigheter enligt unionens lagstiftning.

De viktigaste av dessa är rätten till fri rörlighet och vistelse inom medlemsländernas territorium, rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet, rätten att få hjälp av diplomatiska och konsulära myndigheter, rätten att göra framställningar till Europaparlamentet och klaga till Europeiska ombudsmannen.

Bild:  Hanne Salonen, Eduskunta.

Fri rörlighet och vistelserätt

Som medborgare i Europeiska unionen har du rätt att röra dig fritt och vistas fritt på unionens område.

Din rätt till fri rörlighet gäller utöver EU-länderna också Norge, Island och Liechtenstein, som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt genom ett separat avtal Schweiz. Det enda som krävs är att du har med dig ett giltigt ID-kort eller pass.

Som medborgare i EU kan du stanna i ett annat EU- eller EES-land i tre månader. Efter det måste du registrera dig hos de lokala myndigheterna och bevisa att du arbetar eller på annat sätt klarar av att försörja dig i landet där du vistas. Du behöver dessutom en gällande sjukförsäkring.

Du vet väl att du som unionsmedborgare har rätt att få hjälp av de andra EU-ländernas  diplomatiska och konsulära myndigheter i ett land där Finland inte har egen representation.

Rätt att rösta och kandidera i val

Om du bor permanent i ett annat EU-land än Finland, har du rätt att rösta och kandidera i kommunalval och i val till Europaparlamentet i det land där du bor på samma villkor som landets egna medborgare.

Medlemsländerna bestämmer själva vilka som ska anses vara deras medborgare.

I val har du rösträtt och valbarhet endast i ett medlemsland. Du får alltså använda din rösträtt antingen i det land där du bor eller i hemlandet. Du kan registreras i det nya landets röstlängd endast, om du på förhand uttryckligen har önskat det. Om röstandet är obligatoriskt i det land där du bor, gäller denna skyldighet också dig, om du har uttryckt önskemål om att rösta där.

Grundläggande rättigheter

Medborgarnas grundläggande rättigheter har samlats i Stadgan om de grundläggande rättigheterna, som ingår i Lissabonfördraget. Stadgan är en sammanfattning av de rättigheter som finns genom grundfördragen, konventionerna om de mänskliga rättigheterna och EU-domstolens rättspraxis. Stadgan omfattar rättigheterna till mänsklig värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter samt rättskipning.

Konsumentens rättigheter

Det europeiska konsumentcentret Konsumenteuropa ger råd i frågor om gränsöverskridande konsumenthandel. Konsumenteuropa är verksamt vid Konsumentverket och ingår i ett europeiskt nätverk (European Consumer Centres), vars uppgift är att främja konsumentskyddet i den gränsöverskridande handeln mellan konsumenter och näringsidkare på den inre marknaden.

I problem som rör finansiella tjänster kan du söka hjälp hos FIN-NET. FIN-NET är ett utomrättsligt nätverk inom EES-området som behandlar gränsöverskridande tvister mellan konsumenter och finansiella tjänster, såsom banker och försäkringsbolag.

Bild: European Union 2013 – European Parliament

En flygpassagerares rättigheter

Om du nekas ombordstigning på ett plan, om ditt bagage har försvunnit, om ditt flyg är inställt eller mycket försenat, kan du ha rätt till ersättning enligt EU-lagstiftningen.

Resenärer har samma rättigheter, oavsett om flyget är ett reguljärflyg, ett charterflyg eller ett flyg som ingår i en paketresa.  Rättigheterna gäller flyg som avgår från och anländer till EU-området, om ett flygbolag från ett EU-land ansvarar för flyget.

Skydd av personuppgifter

Du kan tvingas lämna personuppgifter till exempel då du söker ett jobb eller använder ditt kreditkort. EU-lagstiftningen syftar till att garantera att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Du har rätt att

  • få veta när dina uppgifter samlas in eller behandlas
  • få tillgång till de uppgifter som berör dig
  • få reda på vilka skäl som ligger till grund för automatiserade beslut
  • klaga hos den nationella tillsynsmyndigheten.

Rådgivningstjänsten för medborgare

Behöver du rådgivning av en juridisk expert om medborgarnas rättigheter i EU? Rådgivningstjänsten kan hjälpa dig om du stöter på problem i ett annat EU-land som arbetstagare, studerande eller pensionär, eller om du är invandrare och behöver information om dina rättigheter i andra EU-länder.

Rådgivningstjänsten ger medborgare personlig juridisk rådgivning om deras rättigheter enligt EU-lagstiftningen. Europeiska kommissionen erbjuder tjänsten via organisationen European Citizen Action Service (ECAS). Organisationens juridiska experter är oberoende.

Du kan ställa din fråga via ett webbformulär på EU:s officiella språk. Svaret får du inom en vecka per e-post eller telefon.

Rådgivningstjänsten ger inte ingående juridisk rådgivning och analyserar inte dokument. Den ger endast juridisk rådgivning i frågor om EU-lagstiftningen. Tjänsten är avgiftsfri.

Bild: European union 2017 – European parliament

EU-medborgarnas påverkningsmöjligheter i Europeiska unionen

Medborgarna har möjlighet att påverka EU-politiken genom att rösta i valen till Europaparlamentet och i de nationella valen. EU:s medborgarinitiativ är det nyaste sättet att öka medborgarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet i unionen. Också till exempel olika medborgarorganisationer försöker påverka det europeiska beslutsfattandet.

Europaparlamentet representerar medborgarna

Till EU-medborgarnas rättigheter hör rätten att rösta och kandidera i val till Europaparlamentet. Europaparlamentet är världens största demokratiska parlament. Det representerar unionens medborgare, som väljer parlamentsledamöter genom direkta val vart femte år.

Finland har 13 valda representanter i Europaparlamentet. De är utspridda i olika europeiska partigrupper i parlamentet.

Parlament stiftar lagar i samarbete med Europeiska unionens råd, godkänner EU:s budget och övervakar demokratiaspekten i EU-kommissionens och de övriga organens arbete.

EU:s medborgarinitiativ

EU:s medborgarinitiativ är en rätt så ny möjlighet att delta i och påverka politiken i Europeiska unionen. Dess mål är att förstärka demokratin och medborgarsamhället samt få unionen och medborgarna närmare varandra.

Medborgarna kan med hjälp av initiativet lyfta fram ämnen, som de anser borde diskuteras i Europeiska unionen. Medborgarinitiativet bör handla om ett ärende som EU kan fatta beslut om inom ramen för sina grundfördrag. Kommissionen måste behandla initiativet.

EU-medborgarinitiativet har sin grund i Lissabonfördraget och det togs i bruk den 1 april 2012. En grupp på minst en miljon medborgare från sju EU-länder kan föreslå för Europeiska kommissionen att den ska göra ett lagförslag i saken. Varje land har en definierad minimigräns för underskrifter, som baserar sig på antalet ledamöter i Europaparlamentet. Från Finland behövs minst 9 750 underskrifter.

Initiativtagaren bör grunda en medborgarkommitté med medlemmar från minst sju olika medlemsländer. Målet med detta är att initiativet redan från början har ett europeiskt perspektiv. Innan underskrifter kan börja samlas in måste initiativtagarna be kommissionen registrera deras förslag.

Intressebevakning eller lobbning i EU

I EU-ärenden avses med lobbning strävan att påverka beslutsfattare och beslutsberedningen för att uppnå ett mål, synlighet eller ett annat intresse. I EU anses lobbning vara en allmän påverkningsmetod. Många lagstiftningsförslag i EU har krävt ett anförande av flera olika intressegrupper.

Lobbyisterna strävar efter att påverka beslutsfattarna särskilt i kommissionen och parlamentet. Det hör till kommissionens arbetssätt att lyssna till anföranden av olika parter när den bereder ett lagförslag. Vad gäller rådet sker påverkandet främst i medlemsländernas huvudstäder, eftersom medlemsländernas beslutsfattande är i de nationella regeringarnas händer.

Lobbyisterna i Bryssel är en brokig skara. Den största gruppen utgörs av de grupperingar som driver industriföretagens intressen, de intressebevakningsgrupper som representerar arbetsmarknadens parter, miljöorganisationer, organisationer som representerar livsmedelssektorn samt energiorganisationer. Även jordbruksproducenterna har av tradition varit starkt representerade i EU. Dessutom finns bl.a. hundratals regionalbyråer från olika regioner och städer i medlemsländerna i Bryssel.  Även de finska landskapen och de största städerna är representerade i Bryssel.