Uutinen 6.5.2009

Alle puolet eurooppalaisista kiinnostuneita Euroopan parlamentin vaaleista

Kuva: EurooppatiedotusVerrattuna edellisen vuoden kyselyihin yhä useammat kansalaiset toivovat, että EU keskittyisi ensisijaisesti ratkaisemaan heidän jokapäiväistä elämäänsä koskettavia ongelmia. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Äskettäin julkaistun Eurobarometrin tutkimuksen mukaan kiinnostus Eurooppavaaleja kohtaan ei ole lisääntynyt, mutta kansalaiset tietävät vaaleista nykyään enemmän kuin edellisinä vuosina. EU:n roolille kansainvälisellä näyttämöllä ei aseteta yhtä suurta painoarvoa kuin ennen. Tutkimus tehtiin tammikuun puolivälin ja helmikuun puolivälin 2009 välillä EU:n 27 jäsenvaltiossa 27 218 unionin kansalaiselle.

Työttömyydestä ja talouskasvusta toivotaan vaalikampanja-aiheita

Talouskriisi näkyy kansalaisten vastauksissa. Eurooppalaisten mielestä EU-vaalikampanjoiden pitäisi keskittyä ensisijaisesti työttömyyteen. Toiseksi suosituin aihe on talouskasvu. Suomalaistenkin mielestä työttömyys (54 %) ja talouskasvu (43 %) ovat tärkeimpiä vaalikampanja-aiheita. Suomessa 42 prosenttia vastaajista näkisi lisäksi ilmastonmuutoksen torjunnan vaalikampanja-aiheena. Koko EU:ssa ilmastonmuutoksen torjunnan mainitsi vain 26 prosenttia.

Eurooppavaalien ajankohta tunnetaan entistä paremmin

Kiinnostus vaaleja kohtaan ei ole muuttunut. Alle puolet, 44 prosenttia vastaajista, ilmoitti, että he ovat kiinnostuneita vaaleista, kun taas 53 prosenttia vastaajista kertoi, etteivät vaalit kiinnosta heitä.

Sen sijaan vaalien ajankohdan tuntevien henkilöiden määrä on kaksinkertaistunut. Kysyttäessä "Milloin mielestänne järjestetään seuraavat Euroopan parlamentin vaalit?" koko EU:ssa vastaajista 32 prosenttia vastasi oikein, "2009", kun vastaava osuus vuosi sitten toteutetussa kyselyssä oli 16 prosenttia. Parhaiten oikea vastaus tiedettiin Luxemburgissa (66 %), Maltalla (64 %), Kyproksella ja Slovakiassa (61 %). "En tiedä" -vastanneiden osuus oli suurin Suomessa (86 %), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (84 %) ja Espanjassa (75 %). Tutkimuksen tekohetkellä, yli viisi kuukautta ennen vaaleja, Suomessa ei ollut vielä aloitettu tiedotusta Eurooppavaaleista.

Suomessa äänestämättä jättäminen johtuu vastaajien mukaan Euroopan parlamentin tuntemuksen puutteesta 

Kuva: UM/Paul WilliamsSuomalaiset nimesivät syyksi äänestämättä jättämiseen tiedon puutteen Euroopan parlamentista, mutta tiesivät parhaiten koko Euroopassa oikeat vastaukset Euroopan parlamenttia koskeviin väittämiin. (Kuva: UM/Paul Williams)

Kysymykseen "jos ette äänestä Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa 2009, johtuuko se seuraavista syistä…?" Maltalla, Belgiassa ja Suomessa harvimmin mainittiin syyksi "en ole mielestäni saanut riittävästi tietoa äänestääkseni". Suomessa suurin osa, 65 % vastaajista, mainitsi syyksi "en tunne Euroopan parlamentin roolia riittävän hyvin", ja 62 % "en usko että ääneni muuttaa mitään".

Koko Euroopassa naiset mainitsivat miehiä useammin etteivät tunteneet Euroopan parlamentin roolia riittävän hyvin (67 % ja 60 %), ja ruumiillisen työn tekijät erityisen usein. "Ääneni ei muuta mitään" nimettiin sitä harvemmin, mitä korkeampi vastaajien koulutuksen päättämisikä on. Väite "en ole mielestäni saanut riittävästi tietoa äänestääkseni" jakoi selvästi miesten ja naisten vastaukset: 56 % ja 61 %.

Suomessa osattiin parhaiten oikeat vastaukset

Tutkimuksessa esitettiin Euroopan parlamentista neljä väittämää, joihin piti vastata joko "oikein" tai "väärin". Kaikkiin neljään väitteeseen oikein vastanneiden osuus oli suurin Suomessa (72 %), Kyproksella (71 %), Kreikassa ja Alankomaissa (67 %). Oikein vastanneiden osuus oli pienin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Romaniassa ja Italiassa (44 %). Suomalaiset tiesivät parhaiten (79 %) vastauksen väittämään "kullakin jäsenvaltiolla ei ole yhtä monta edustajaa Euroopan parlamentissa".

Lisätietoja:

pdfEuroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 71) – kevät 2009 Tiivistelmä

pdfEurobarometri (EB 71): tammi–helmikuu 2009 Alustavat tulokset: Euroopan unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

pdfEuropeans and the 2009 European elections, Eurobarometer 71, Results for Finland (englanniksi)

pdfThe European elections 2009, results per country (englanniksi)

Eurobarometrin kotisivu