Kuva:
Uutinen 9.2.2022

Eurooppa olemme me –tapahtumasarjassa suomalaisia puhuttivat ilmastonmuutos, EU:n yhteiset arvot, nuoret ja turvallisuus

Tiedote, valtioneuvoston viestintäosasto, 9.2. 2022

Suomalaisministerit kiersivät syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana ympäri Suomea kuuntelemassa suomalaisten ajatuksia ja toiveita Euroopan tulevaisuudesta. Keskusteluissa korostuivat konkreettiset asiat, joissa kansalaiset näkevät EU-yhteistyön tuovan lisäarvoa ja toivovat EU:lta toimia. EU:n arvo nähdään laajalti merkittävänä taloudellisena toimijana sekä arvo- ja turvallisuusyhteisönä.

Suomalaiset odottavat EU:lta konkreettisia toimia esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi, EU:n vahvempaa roolia turvallisuuden takaajana ja EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehittämistä. Eräänlaisena yhdistävänä teemana keskusteluissa esiin nousi EU:n kriisinkestävyyden (resilienssi) vahvistaminen.

EU:n yhteiset arvot – kuten demokratia, oikeusvaltioperiaate, perusoikeudet, tasa-arvo sekä vähemmistöjen oikeudet – olivat vahvasti esillä monissa keskustelutilaisuuksissa. Keskusteluissa korostui, että EU:n tulee aktiivisesti edistää ja puolustaa arvojaan sekä unionin sisällä että ulkosuhteissa. Ajankohtaisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio, muuttoliike ja turvallisuus, on haettava EU:n yhteisten arvojen mukaisia ratkaisuja.

Suomalaiset pitivät tärkeänä, että tietoisuutta EU:n osallistumis- ja vaikuttamistyökaluista tulee edistää ja osallistumiskynnystä EU-asioihin entisestään madaltaa. Keskusteluissa toivottiin myös pohdintaa siitä, missä asioissa päätöksenteon tulisi säilyä kansallisella tasolla (esimerkiksi metsäpolitiikka) ja missä asioissa on järkevää syventää EU-yhteistyötä.

Erityisesti nuoret kokivat, että heillä on halua vaikuttaa ja he toivoivat lisää heille luontaisten kanavien ja osallistumistapojen hyödyntämistä. EU:n nuorille tarjoamia mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä unionin alueella pidettiin erittäin tärkeinä.

Keskustelutilaisuuksien ilmapiiri oli positiivinen. Moni piti tilaisuutta osallistua keskusteluun EU:n tulevaisuudesta erittäin tervetulleena. Kansalaiskeskustelussa kuuluivat erilaiset mielipiteet ja näkökulmat. Kansalaisten tavoittamisessa ja osallistumisinnokkuudessa sekä tapahtumien luonteissa ja teemoissa oli myös jonkin verran vaihtelua.

Eurooppa olemme me -tapahtumasarja on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Tapahtumasarjan puitteissa on järjestetty 19 tapahtumaa ympäri maata, Helsingistä Utsjoelle. Jokaisessa keskustelussa mukana on ollut hallituksen ministeri, ja yhteensä 12 ministeriä osallistui kiertueen tapahtumiin. Tapahtumat ovat olleet avoimia kansalaisille, ja niitä on markkinoitu niin yhteistyötahojen kautta kuin perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. Tapahtumia on järjestetty yhdessä yhteistyötahojen, kuten kaupunkien, kanssa.

Tavoitteena on ollut kansalaisten ja heidän näkemystensä nostaminen tapahtumien keskiöön, sekä erilaisten näkökulmien kuuleminen. Mukana tilaisuuksissa on ollut yhteensä noin 2000 suomalaista läsnä tai etäyhteyksin. Kansalaisten viestit viedään osaksi EU-tason pohdintaa siitä, millaista Eurooppaa haluamme rakentaa.

Lisätietoja: EU-asiantuntija Topi Juga p. 050 407 1216 ja erityisavustaja Saara Pokki p. 050 478 6363, valtioneuvoston kanslia