Bild:
Aktuellt 10.2.2022

Klimatförändringen, EU:s gemensamma värden, ungdomar och säkerhet väckte diskussion under Europa är vi-evenemangen

Statsrådets kommunikationsavdelning

 

Under hösten 2021 och under början av 2022 reste finländska ministrar runt i landet för att lyssna på finländarnas tankar och förhoppningar angående Europas framtid. Finländarna betonade framför allt konkreta frågor där de anser att EU-samarbetet tillför mervärde och där de hoppas att EU ska vidta åtgärder. EU ses i allmänhet både som en viktig ekonomisk aktör och som en viktig värde- och säkerhetsgemenskap.

Finländarna vill se EU vidta konkreta åtgärder till exempel för att bekämpa klimatförändringen, stärka unionens roll som säkerhetsgranat och utveckla unionens gemensamma migrations- och asylpolitik. En aspekt som förenade de olika temadiskussionerna var stärkandet av EU:s resiliens, det vill säga kristålighet.

EU:s gemensamma värden – såsom demokrati, rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter, jämställdhet och minoriteters rättigheter – togs upp i många diskussioner. I diskussionerna framhävdes att EU bör aktivt främja och försvara sina värden både inom sitt territorium och i sina yttre förbindelser. Aktuella utmaningar, såsom klimatförändringen, digitalisering, migration och säkerhet, kräver lösningar som är förenliga med EU:s gemensamma värden.

Finländarna ansåg det vara viktigt att öka medvetenheten om verktyg för deltagande och påverkan i EU och ytterligare sänka tröskeln för deltagande. De ansåg det också vara viktigt att diskutera i vilka frågor beslutsfattandet bör stanna på nationell nivå (t.ex. skogspolitik) och i vilka frågor det är klokt att fördjupa EU-samarbetet.

I synnerhet unga upplevde att de vill påverka, och de hoppades på fler kanaler och sätt för dem att delta på ett naturligt sätt. De möjligheter att studera och arbeta inom unionen som EU erbjuder unga ansågs mycket viktiga.

Stämningen vid diskussionerna var positiv, och många välkomnade chansen att diskutera EU:s framtid. Olika åsikter och synpunkter fick komma till tals. Tidvis var det svårt att nå och engagera medborgarna, och evenemangen var rätt varierande till sin karaktär och till sina teman.

Evenemangsserien ”Europa är vi” är en del av konferensen om Europas framtid. Den omfattade sammanlagt 19 evenemang som ordnades runt om i landet, från Helsingfors till Utsjoki. Vid varje evenemang deltog en minister, och sammanlagt 12 ministrar medverkade till turnén. Evenemangen var öppna för allmänheten, och de marknadsfördes såväl via samarbetspartner som i traditionella och sociala medier. En del evenemang ordnades tillsammans med samarbetspartner, till exempel städer.

Syftet med Europa är vi-evenemangen var att lyfta medborgarna i centrum och höra olika synpunkter. I evenemangen deltog sammanlagt cirka 2 000 finländare antingen på plats eller på distans. Finländarnas synpunkter förs vidare och blir en del av EU:s överläggningar om vilket slags Europa vi vill bygga upp.

Ytterligare information: Topi Juga, sakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 407 1216, och Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, statsrådets kansli

Sammanfattande rapport om evenemangsserien ”Europa är vi” | vnk.fi
Evenemangsserien ”Europa är vi” | eurooppaolemmeme.fiLänk till en annan webbplats
Konferensen om Europas framtid | europa.eu