Kuva:
Uutinen 9.6.2022

REPowerEU eli kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa Euroopalle?

EU-maat maksavat fossiilisista polttoaineista Venäjälle suuria summia – lähes 100 miljardia euroa vuodessa. Nämä rahat auttavat Venäjää jatkamaan sotaansa Ukrainaa vastaan. Euroopan komission REPowerEU-suunnitelman tavoitteena on katkaista mahdollisimman pian riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä sekä vauhdittaa siirtymää puhtaaseen energiaan.

Suunnitelma sisältää toimia energian säästämiseksi, energian hankintalähteiden monipuolistamiseksi ja fossiilisten polttoaineiden ripeäksi korvaamiseksi.

Suunnitelma ei muuta niin sanotun ”Fit for 55:n” eli 55-valmiuspaketin 55 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä, ei myöskään EU:n vihreän kehityksen ohjelman ilmastoneutraaliustavoitetta vuodelle 2050.

Eurooppalaisista 85 prosenttia katsoo, että EU:n olisi vähennettävä riippuvuuttaan Venäjän kaasusta ja öljystä mahdollisimman pian Ukrainan tukemiseksi. Kuva: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland
Eurobarometrin mukaan 85 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että EU:n olisi vähennettävä riippuvuuttaan Venäjän kaasusta ja öljystä mahdollisimman pian Ukrainan tukemiseksi. Kuva: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland

EU:n energiajärjestelmän muuttaminen on EU:n mukaan tarpeen, koska:

  • EU:n riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista on lopetettava. Sitä käytetään taloudellisena ja poliittisena aseena, lisäksi kustannukset eurooppalaisille veronmaksajille ovat lähes 100 miljardia euroa vuodessa.
  • Toinen tavoite on ilmastokriisin torjuminen. Kun EU toimii yhtenäisesti se voi vähentää riippuvuuttaan Venäjän fossiilisista polttoaineista nopeammin.

EU-johtajat sopivat maaliskuussa 2022 Eurooppa-neuvoston kokouksessa, että EU luopuu asteittain kokonaan Venäjältä tuotavasta kaasusta, öljystä ja hiilestä mahdollisimman pian, ja pyysivät Euroopan komissiota laatimaan kattavan suunnitelman tavoitteen toteuttamiseksi. REPowerEU-suunnitelma julkistettiin toukokuussa 2022.

Energiaa säästämään

Komissio mukaan energian säästäminen on nopein ja helpoin tapa vähentää Venäjä-riippuvuutta. Tässä kotitalouksien sekä palvelusektorin lämmitys sekä liikenne ovat avainasemassa.

Energiahuollon monipuolistaminen

EU on työskennellyt tiiviisti kansainvälisten kumppaneiden kanssa energiatoimitusten monipuolistamiseksi ja hintojen nousun hillitsemiseksi. Hiljattain on perustettu EU:n energiafoorumi. Se mahdollistaa kaasun, nesteytetyn maakaasun ja vedyn vapaaehtoiset yhteishankinnat.

Seuraavassa vaiheessa komissio selvittää rokotteiden hankintaohjelman kaltaista yhteistä hankintamekanismia, jonka puitteissa neuvottaisiin ja tehtäisiin sopimuksia kaasun yhteisostoista.

Uusiutuvat energialähteet laajasti käyttöön

Uusiutuvan energian laajamittainen lisääminen ja sen käyttöönoton nopeuttaminen sähköntuotannossa, teollisuudessa, rakennuksissa ja liikenteessä lisää EU:n riippumattomuutta, vauhdittaa vihreää siirtymää ja alentaa ajan mittaan hintoja.

Komissio ehdottaa, että uusiutuvaa energiaa koskevaa vuoteen 2030 tähtäävää yleistavoitetta korotetaan 40 prosentista 45 prosenttiin.

Miten?

  • EU:n aurinkosähkökapasiteetin kaksinkertaistaminen vuoteen 2025 mennessä
  • energiakattoja koskeva aloite, johon sisältyy asteittain käyttöön otettava velvoite asentaa aurinkopaneeleja uusiin rakennuksiin
  • lämpöpumppujen käyttöönottoasteen kaksinkertaistaminen
  • suositus siitä, että suurten uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden lupamenettelyihin hitauteen ja monimutkaisuuteen puututaan
  • biometaania koskeva toimintasuunnitelma
  • fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentäminen teollisuudessa ja liikenteessä

Mitä maksaa?

Lähtökohtana on, että REPowerEU:n toimiin hyödynnettäisiin pääosin olemassa olevaa EU-rahoitusta.

REPowerEU-tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 210 miljardin euron lisäinvestointeja vuoteen 2027 mennessä. Venäjältä tuotavien fossiilisten polttoaineiden vähentämisen kautta voidaan kuitenkin myös säästää lähes 100 miljardia euroa vuodessa.

REPowerEU-välineen tukemiseen on jo nyt käytettävissä 225 miljardia euroa lainoina elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Koheesiopolitiikalla ja yhteisen maatalouspolitiikan kautta tuetaan jo nyt hiilestä irtautumista ja vihreää siirtymää koskevia hankkeita.

Suomi tukee komission tavoitetta

Suomi tukee komission asettamaa tavoitetta katkaista mahdollisimman pian riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä ja pitää hyvänä, että EU reagoi nopeasti yhdessä akuuttiin tilanteeseen. Venäläisestä tuontienergiasta luopuminen tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti pääasiassa vihreän siirtymän keinoja käyttäen, niin että EU:n 55-valmiuspaketin tavoitteita ja ilmastotavoitteita ei vaaranneta.

Suomi tukee ehdotusta uusiutuvan energian tavoitteen nostamisesta. Jäsenvaltioille tulee kuitenkin jättää riittävästi kansallista liikkumavaraa energialähteitä sekä edistämiskeinoja koskien. Suomen kannan mukaan myös ydinenergia on osa ratkaisua polttoaineista irrottautumisessa. Vedyn tuotannon lisäämistä Suomi niin ikään pitää hyvänä tavoitteena.

Lisätietoa:

REPowerEU komission verkkosivuilla

Kysymyksiä ja vastauksia REPowerEU-tiedonannosta