Bild:
Nyheter 10.6.2022

REPowerEU – säker och hållbar energi till ett skäligt pris?

EU-medlemsstater betalar Ryssland stora summor för fossila bränslen, närmare 100 miljarder euro per år. Dessa pengar hjälper Ryssland att fortsätta kriget mot Ukraina. Målet för Europeiska kommissionens REPowerEU-plan är att så snart som möjligt fasa ut beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen. I planen ingår åtgärder för att spara energi, diversifiera energiförsörjningen och att i rask takt ersätta fossila bränslen.

Planen ändrar inte målet om att minska utsläpp av växthusgaser med 55 procent inom ramen för Fit for 55″ -paketet före 2030, inte heller målet om klimatneutralitet före 2050 enligt den europeiska gröna given.

Enligt 85 procent av invånarna i EU ska EU, för att stödja Ukraina, minska sitt beroende av rysk gas och olja så snart som möjligt. Bild: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland
Enligt 85 procent av invånarna i EU ska EU, för att stödja Ukraina, minska sitt beroende av rysk gas och olja så snart som möjligt (Eurobarometer). Bild: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland

 

Enligt EU måste Europas energisystem ställas om eftersom
EU:s beroende av ryska fossila bränslen måste upphöra. Det används som ett ekonomiskt och politiskt vapen och kostar skattebetalarna i EU närmare 100 miljarder euro per år.
• Det andra målet är att åtgärda klimatkrisen. Genom att agera som union kan EU snabbare fasa ut beroendet av ryska fossila bränslen.

På Europeiska rådets sammanträde i mars 2022 enade EU:s stats- och regeringschefer om att gradvis, men så fort som möjligt, göra EU helt oberoende av gas, olja och kol från Ryssland. De uppmanade kommissionen att lägga fram en omfattande ambitiös plan senast den 31 maj 2022. REPowerEU-plan gavs ut i maj.

Energibesparingar

Energibesparingar är enligt kommissionen den enklaste åtgärden för att minska beroendet av Ryssland. Hushållen och tjänstesektorn har en avgörande roll när det gäller uppvärmning och transporter.

Diversifiering av energiförsörjningen

EU har samarbetat intensivt med internationella partner för att diversifiera försörjningen och sätta en gräns för prisstegringen. EU:s energiplattform som inrättades nyligen kommer att möjliggöra frivilliga gemensamma inköp av gas, flytande naturgas och vätgas.

Nästa steg är att kommissionen ska överväga en gemensam upphandlingsmekanism av samma typ som programmet för upphandling av vaccin. Mekanismen kommer att användas för att förhandla och avtala om gemensamma gasinköp.

Snabbare införande av förnybara energikällor

Att uppskala och snabbare införa förnybara energikällor i elproduktion, industrin, byggnader och transport innebär ett snabbare oberoende i EU, bidrar till den gröna omställningen och leder till lägre priser över tid.

Kommissionen föreslår att målet för förnybara energikällor 2030 höjs från 40 procent till 45 procent.

Hur?

  • solcellsenergikapaciteten ska fördubblas i EU före 2025
  • ett initiativ för solcellstak med en gradvis infasning av en skyldighet att installera solceller på nya byggnader
  • en fördubbling av takten för utbyggnad av värmepumpar
  • en rekommendation om att åtgärda långsamma och komplicerade tillståndsprocesser för större projekt för förnybar energi
  • en åtgärdsplan för biometan
  • minskad förbrukning av fossila bränslen i industrin och transportsektorn

Vad kostar det?

Utgångsläget är att för REPowerEU-åtgärderna i huvudsak ska användas befintlig EU-finansiering.

För att uppnå målen för REPowerEU krävs det ytterligare investeringar på 210 miljarder före 2027. Att minska importen av fossila bränslen från Ryssland kan dock leda till besparingar på närmare 100 miljarder euro per år.

Som stöd för REPowerEU finns redan 225 miljarder euro tillgängligt i lån inom ramen för RRF.

Genom sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar man nu redan till att minska koldioxidutsläpp och genomföra projekt som rör grön omställning.

Finland stöder kommissionens mål

Finland stöder kommissionens mål om att så snabbt som möjligt fasa ut beroendet av ryska fossila bränslen. Enligt Finland är det positivt att hela EU snabbt reagerar på det akuta läget. Att sluta importera rysk energi ska ske så snart som möjligt i huvudsak genom att ställa om till förnybar energi och utan att riskera målen för EU:s 55 %-paket eller klimatmålen.

Finland understöder kommissionens förslag om att höja målet för förnybar energi.  Medlemsländerna måste dock få tillräckligt med nationellt spelrum med energikällor och främjande åtgärder. Även kärnenergi är enligt Finland en del av lösningen när det gäller att lämna fossila bränslen. Finland anser också att ökad produktion av vätgas är ett bra mål.

REPowerEU

Frågor och svar om meddelandet om REPowerEU